Eldistributionsbolaget Carunas verksamhet uppfyller i det stora hela EU:s kriterier för hållbara investeringar

PRESSMEDDELANDE

02.12.2021 kl. 11:51
Caruna har genomfört en utvärdering av hållbarheten i sin verksamhet gällande mildrande av klimatförändringar och anpassning till dem. Det uppskattas att 99,7 % av Carunas omsättning och 99,1 % av dess investeringar är i linje med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Bedömningen har gjorts i enlighet med elöverförings- och distributionsbranschens bedömningskriterier. Hållbar-hetskonsultföretaget Third Rock hjälpte till med utvärderingen.

EU:s klassificeringssystem, eller taxonomi, för hållbara investeringar hjälper finansiärer att utvärdera och jämföra investeringsobjekt och att rikta finansiering till miljömässigt hållbara objekt. Taxonomin inkluderar branschspecifika tekniska bedömningskriterier för EU:s sex miljömål: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, skydd av vatten och marina resurser, främjande av den cirkulära ekonomin, förebyggande av föroreningar och skydd av ekosystem och naturens mångfald.

Elnätsinvesteringar och eldistributionsfunktioner uppfyller hållbarhetskriterier när de gör det möjligt att frigöra energisystemet från kol. Elnätsinvesteringar eller omsättning till följd av kolintensiv produktion från eldistributionsbolagens kunder är inte taxonomiskt stödberättigande. När det gäller kärnkraft är de taxonomiska kriterierna fortfarande öppna, så de relaterade investeringarna kan inte anses kvalificerade för taxonomi i detta skede.

”Vårt mål är att hjälpa både våra kunder och samhället med en smidig övergång genom energiomställningen och därigenom ta ren energi i bruk. Resultaten av hållbarhetsutvärderingen av vår verksamhet stärker vår roll i kampen mot klimatförändringen”, säger Carunas hållbarhetschef Piia Häkkinen.

Elnätet har en nyckelroll i genomföranden av energiomställningen

Klimatförändringen och uppnåendet av klimatmålen kräver omställning av hela energisystemet, det vill säga att fossila bränslen överges och en övergång till kolfria energikällor, elektrifiering av energiförbrukningen och nya, intelligenta lösningar för produktion, lagring och användning av energi. Genomförandet av energiomställningen kräver ett smart elnät som både främjar åtgärder för att minska klimatförändringarna och anpassar sig till klimatförändringens effekter.

Utvärderingen gjordes i samarbete med Third Rock.

"När det gäller ny reglering är det bättre att vara vaken på förhand än i efterhand. När det gäller taxonomi är många detaljer fortfarande öppna och föregångarna visar i vilken riktning öppna frågor tolkas. Taxonomi kan även användas internt för att mäta och förbättra det egna ansvarsfullhetsarbetet", sammanfattar Veikko Sajaniemi från Third Rock.

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon