Önskar du dig mer information?

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Kontakta oss >

Så här kan du kontakta oss

  • Du når vår kundtjänst på numret 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8-16. Det kostar att köa.
  • Ärenden som gäller Caruna Sähkövahti kan du sköta på vårt kostnadsfria nummer 0800 1 97000 dygnet runt.
  • Vårt kostnadsfria nummer för felanmälan 0800 1 95011 är öppet dygnet runt.

Om du önskar, kan du även fylla i kontaktformuläret och förmedla din fråga till oss. Du kommer till formuläret via länken till höger på sidan.

Carunas växel, tfn 020 520 20 (8,35 c/samtal + 16,69 c/min) betjänar mån-fre kl 8-16.

 

VANLIGA FRÅGOR OM DEN TIDSBUNDA RABATTEN SOM UPPHÖRDE 28.2.2017

Nedan har vi sammanställt vanliga frågor och svar gällande prisändringen som trätt i kraft 1.3.2016 samt den tidsbundna rabatten som upphör 28.2.2017.

Om du inte hittar det svar du letar efter kan du alltid ta kontakt med vår kundtjänst.

Vad ligger som orsak till prisändringen som trätt i kraft 1.3.2016?

Prishöjningen grundar sig på att vi håller på att driva ett omfattande nätförbättringsprogram. Vi förnyar och utvecklar vårt elnät, och investerar årligen omkring hela 200 miljoner euro i detta projekt. Vi strävar efter att så fort som möjligt kunna koppla på elen efter ett elavbrott och att nå de ideala tidsgränserna för elavbrott vilka fastställts i den nya elmarknadslagen som trätt i kraft år 2013. Det här innebär att år 2028 får våra kunder inte längre lida av elavbrott som varar längre än 6 timmar på tätorter eller 36 timmar på glesbygder. Tack vare vårt nätförbättringsprojekt har vi nu möjlighet att ge svar på samhällets krav och att under de följande 15 åren satsa på att öka leveranssäkerheten för elöverföring åt våra kunder.

Vad handlar den tidsbundna rabatten om?

I samband med prisändringen år 2016 ingick vi ett avtal med konsumentombudsmannen varmed vi beviljade våra kunder en tidsbunden rabatt om 25 % på våra grundavgifter för elöverföring. Samtidigt avtalade vi om att inte höja våra priser under år 2017.

Rabatten har gällt våra grund- och effektavgifter samt avgifter för reaktiv effekt enligt den prislista som trätt i kraft 1.3.2016 och gällt fram till utgången av februari 2017. Vi följer det avtal vi ingått och därmed upphör den tidsbundna rabatten på våra grundavgifter 28.2.2017.

Vem har rabatten gällt?

Avtalet gjordes mellan konsumentombudsmannen och Caruna. Den tidsbundna rabatten har gällt Carunas alla 655 000 kunder, vilket betyder att den gällt både konsumenter och företagskunder.

Vad innebär det då den tidsbundna rabatten upphör?

Det hela gäller en lösning som skapats tillsammans med konsumentombudsmannen för att stegvis införa våra prishöjningar. Lösningen från februari förra året innebär att höjningen på 15 % av våra grundavgifter inte överstiger en skälig gräns för höjning av elöverföringspriser.

I enlighet med överenskommelsen med konsumentombudsmannen gav vi en tidsbunden rabatt om 25 % på våra grundavgifter för ett år framöver. Samtidigt kom vi överens om att det inte blir fråga om några prishöjningar under år 2017.

Den tidsbundna rabatten upphör 28.2.2017. För att undvika förvirring har vi skickat ut ett brev med vår senaste elfaktura åt våra kunder där vi påminner om att grundavgiften på elfakturan inte längre innehåller den tidsbundna rabatten.

Vi vill understryka att slutet på den tidsbundna rabatten inte innebär en höjning på 25 % av den totala summan på kundernas elfaktura. Det att rabatten på grundavgiften upphör innebär istället, lite beroende på kundens elförbrukning och elöverföringsprodukt, en höjning på i genomsnitt 4–14 % av slutsumman på elräkningen. I praktiken innebär det en höjning på i genomsnitt 2–7 euro i månaden.

Här kan du kolla hur de flesta av våra överföringsprodukter påverkas då den tidsbundna rabatten på våra grundavgifter upphör.

Hur har ni informerat era kunder om att den tidsbundna rabatten upphör?

Sedan mars förra året har vi informerat våra kunder om detta med hjälp av information som vi lagt ut på Carunas webbplats och meddelanden vi skrivit ut på våra elfakturor till kunderna. Senast skickade vi en påminnelse till våra kunder i form av ett bifogat brev till vår elfaktura.

Varför är höjningen så här stor?

I samband med prisändringen år 2016 ingick Caruna ett avtal med konsumentombudsmannen om att tillämpa en tidsbunden rabatt om 25 % på Carunas grundavgifter för elöverföring. Denna tidsbundna rabatt upphör nu 28.2.2017.

Det krävs enorma penningsummor för att genomföra leveranssäkerhetsinvesteringar och därför påverkas våra priser. Då omfattande ombygge av elnätet redan påbörjats år 2012 vill vi försäkra oss om att arbetet även kommer att bli färdigt i tid. Ett säkrare nät tjänar kunderna bättre. Det långsiktiga arbetet innebär fleråriga projekt som varar i minst ett årtionde framöver. 

Så gott som alla elöverföringsbolag har ett liknande utvecklingsarbete framför sig. Våra kunder har höga förväntningar på vårt nät och de förutsätter att vi kan garantera dem leveranssäkerhet. Våra nätförbättringsprojekt minskar mängden och längden på elavbrott på alla våra nätområden.

Varför belastas grundavgifterna?

I huvudsak är nätbolagens utgifter fasta utgifter som är oberoende av hur mycket kunderna konsumerar. Nätet måste trots allt skötas och repareras oberoende av hur mycket det används eftersom elnätet måste vara funktionsdugligt (t.ex. med tanke på sommarvillor) året runt. På grund av denna orsak riktas höjningen till de fasta utgifterna, vilket i kundens fall gäller grundavgifterna.

Varför berättade ni inte om ändringen tydligare?

I anknytning till tidigare prisändringar har våra kunder önskat att ändringen skulle förtydligas genom att anges som en höjning av slutsumman på kundernas elfaktura, vilket skulle göra det enklare att bedöma hur stor effekten av ändringen är. Därför har vi även angett hur ändringen påverkar slutsumman på elfakturan inklusive elskatt och moms. Effekten av ändringen har angetts i euro och därtill har vi visat hur stor ändringen är för olika typer av användare. Slutresultatet är alltså det samma oberoende om man tillämpar ändringen på grundavgiften eller om man ser på effekten av den på slutsumman.

Vår kundtjänst kan räkna ut hur prisändringen påverkar just dig. Vi betjänar dig på tfn 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8–16.

Här kan du se hur slutsumman på din elfaktura påverkas då den tidsbundna rabatten på grundavgiften upphör.

 

Vem övervakar prissättningen av elöverföring?

Energimyndigheten övervakar nätinnehavarnas prissättningar i enlighet med elmarknadslagen samt lagen om tillsyn över el- och gasmarknaden. Enligt lagen måste prissättningen vara skälig. Alla nätinnehavare hör automatiskt till Energimyndighetens tillsynsfält. Myndigheten utarbetar de metoder som bolagen använder för att fastställa sina priser på elöverföring.

Information om tillsynen över nätbolagen samt kontaktuppgifter till Energimyndigheten hittar du på ämbetsverkets webbplats www.energiavirasto.fi/.

Hur ser ni på nätbygge och -underhåll som ett sätt att nå bättre leveranssäkerhet?

Vi vill bygga och förnya vårt nät så att det tjänar våra kunder på ett pålitligt sätt både nu och i framtiden. Det nuvarande elnätet är i huvudsak byggt under 1960–1970-talen. På grund av detta kommer största delen av elnätet att måste bytas ut under de närmaste åren. Vår tidtabell har stramats åt och därför är vårt mål att kunden ska dra nytta av detta i form av färre och kortare elavbrott som inte varar längre än elmarknadslagen tillåter.

Enligt vår mening kommer vi att nå en god nivå av leveranssäkerhet genom att ersätta nätet med jordkablar, effektivt underhåll av nätet samt arrangemang som gör upptäckterna av fel i nätet enklare och snabbare samt automation av nätet och olika lösningar för en ny nätsstruktur. På lång sikt är den mest hållbara lösningen att föra elnätet under jorden där kablarna är i skydd för väder och vind.

Hur informerar ni om era nätförbättringsprojekt?

Vi informerar våra kunder fortsättningsvis om nya nätförbättringsprojekt i lokala och regionala medier men därtill har vi lagt ut en projektkarta på vår webbplats.

Under projektens planeringsskeden för vi alltid en aktiv dialog med bland annat kommuner och NTM-centraler.