Caruna år 2019 i Österbotten: Förnybar energi är av intresse

PRESSMEDDELANDE

28.04.2020 kl. 11:19
Reparation och byggande av elnät framskrider i Österbotten där fungerande eldistribution behövs av bland annat ett flertal trädgårdar i områdets västra periferi och vindkraftsparker som planeras av många kommuner. Det intelligenta elnätet som byggts för framtida behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. Caruna har cirka 60 000 kunder i Österbotten.

År 2019 togs 430 kilometer kablifierat mellanspänningsnät i bruk i Österbotten.  Caruna har 12 500 kilometer elnät i området, varav 58 procent av mellanspänningsnätet hade kablifierats i slutet av 2019. Mellanspänningsnätet överför el till både småindustrins behov och delningstransformatorer i närheten av bebyggelse.

På Caruna Esbo Ab:s och Caruna Ab:s nätområden flyttades 3 800 kilometer av elnätet under jord i skydd mot väder och vind under 2019. Till följd av detta steg kablifieringsgraden med fyra procentenheter till 56 (52) procent. På Caruna Ab:s område, till vilket även nätområdet Österbotten hör, flyttades 3 560 kilometer av elnätet under jord.

År 2019 investerades cirka 24 miljoner euro i Österbotten. Per kund var investeringen cirka 400 euro.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett omfattande utvecklingsprogram som ska förbättra elnätets leveranssäkerhet. Under 2019 fortsatte byggandet av ett smart elnät i huvudsak i glesbygdsområden där Caruna Ab är verksamt.

Sambyggande genomfördes i samband med leveranssäkerhetsinvesteringarna inom flera kommuners områden i Österbotten. Fram till nu har Caruna fokuserat på att förnya mellanspänningsnätet, så att vid störningar skulle en så stor mängd kunder som möjligt kunna undvika längre elavbrott. Det gamla nätet och dess sårbara fastigheter som orsakat mest störningar i eldistributionen för invånarna i området har nu kablifierats. I fortsättningen kommer fokus för arbetet att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar även i Österbotten.

”Detta betyder att vi planerar sätten att bygga nätet på enligt de lokala behoven. Eldistributionen till kunderna i mellan- och lågspänningsnätet på glest bebyggda områden kan ofta säkerställas även på andra sätt än med jordkablifiering. På bergiga och steniga områden övervägar man andra sätt att förbättra nätverket i stället för kablifieringen”, berättar Henrik Suomi, regiondirektör med ansvar för Carunas kommunnät.

Förnybar energiproduktion främjades

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet så att det motsvarar framtida behov. Specialdraget i Österbotten är det stora antalet småföretag och att näringslivet fokuserar på jord- och skogsbruk. Österbotten är ett område som många vindkraftbyggare är intresserade av, och flera kommuner i området har redan beaktat detta i deras planläggning.

Österbotten är även ett område som lämpar sig utmärkt till användning av solenergi eftersom det snöar lite på vintern och dagarna är långa.

”Finland behöver starka och smarta elnät för att kunna producera utsläppsfri, förnybar energi i mycket större utsträckning än idag”, tillägger Suomi.

Caruna Ab:s eldistributionspris förändrades

Caruna Ab:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på överföringsdelens slutsumma inklusive skatt var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen.

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös.

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla.

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon.

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen.

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen.

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon