Tavoitteena on kehittää turvallisuuskulttuuria koko Carunan toimitusketjussa

Tavoitteena on kehittää turvallisuuskulttuuria koko Carunan toimitusketjussa

Carunan turvallisuusjohtaminen perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Turvallisuusjohtamismalli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.

Turvallisuuskulttuuria ei voi kehittää yksin

Jos sähköverkko vaurioituu, korjaamme viat nopeasti

Korjaamme havaitut puutteet kiireellisyyden mukaan joko välittömästi viankorjauksena, lähitulevaisuuteen suunniteltujen kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tai lähivuosina osana investointiohjelmia.

Kaikissa verkkomme sähkölaitteistoissa on varoituskilvet kertomassa sähköiskun vaarasta. Estämme tahattoman ja tahallisen pääsyn sähkölaitteistoihin lukituksilla, rakenteellisilla ratkaisuilla ja laitteistojen oikealla sijoittamisella. Korjaamme vaaraa aiheuttavat viat ja poistamme sähkölinjoille kaatuneet puut mahdollisimman nopeasti. Rajaamme työmaat ja merkitsemme ne siten, että sivullisten tahaton pääsy niille on estetty.

Asiakasturvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Jos sähköverkko vaurioituu, korjaamme viat nopeasti.

Seuraamme sähkön laatua ja vikoja etäluettavien sähkömittareiden avulla. Olemme kouluttaneet myös asiakasneuvojamme tunnistamaan erilaisia vikoja asiakkaiden kuvausten perusteella.

Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Esimerkiksi sairaaloiden toimintavarmuus paranee, kun parannamme sähköverkkoamme. Samalla myös haitallisten vaikutusten todennäköisyys yhteiskunnassa pienenee.

Tähtäämme terveelliseen, turvalliseen ja motivoivaan työympäristöön

Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. 

Läheltä piti -tilanteita ja jopa työtapaturmia tapahtuu huolellisesta varautumisesta huolimatta. Tavoitteenamme on, että kaikista poikkeamista tehdään ilmoitus, ne tutkitaan ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet, joilla tapahtuman toistuminen pyritään estämään.

Ilmoitamme sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille jakaaksemme tietoa ja parantaaksemme sähköturvallisuutta koko toimialalla.

Seuraamme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla.

Carunan kumppaneille turvallinen työ ja työympäristö

Sovimme turvallisuutta koskevista pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä meillä etukäteen.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden poikkeama- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi. Tarkat luvut ja lisää työturvallisuuden avainlukuja löydät vuoden 2018 vuosiraportistamme.

Seuraamme urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille sattuneita vakavia tapaturmia. Tapaturma on vakava, jos siitä aiheutuu vähintään 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

Lue lisää Caruna-kortti turvallisuuskoulutuksesta

Työmaaturvallisuuden kehittäminen

Aliurakoitsijoiden turvallisuuden parantamiseksi Caruna järjestää Caruna-korttikoulutusta, joka on tarkoitettu aliurakoitsijoille, jotka eivät ole sähköalan ammattilaisia, vaan esimerkiksi maanrakennusurakoitsijoita tai metsureita. Tarkoituksena on taata perusymmärrys Carunan toimintaympäristöön liittyvistä turvallisuustekijöistä ja tukea samalla Carunan sopimusurakoitsijoita heidän omien perehdytysvelvoitteidensa täyttämisessä.

Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssi  on pakollinen kaikille Carunan työmailla työskenteleville henkilöille

Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssi on puolestaan suositus työmailla työskenteleville. Kurssisuoritukset ovat voimassa kolme vuotta ja voimassa oleva suoritus on yli 2 500 henkilöllä.

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta.

Carunan turvallisuuspalkinto hyville tekijöille

Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme vuosittain hyvästä turvallisuustasosta ja turvallisuutta edistävästä toiminnasta. Vuoden 2018 Carunan turvallisuuspalkinnot annettiin Maanrakennus Ohtamaa Oy:lle, Koneurakointi Kivistö Oy:lle ja ELTEL Networks Oy:n Buildin asentajaryhmälle.