Vahingonkorvaus laitteiden rikkoutuessa sähkökatkossa

Voit itse valita vakuutusturvastasi riippuen, haetko korvauksia Carunalta vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2—3 kuukautta).

Vahinkojen korvaaminen edellyttää, että verkkopalvelussa on tapahtunut joko sähkön laatua tai toimitustapaa koskeva virhe.

Verkkopalveluehtojen kohdan 10.13. mukaan käyttäjän tulee varautua siihen, että sähkönjakelu ei ole keskeytyksetöntä. Sähköverkko on aina alttiina keskeytyksiä aiheuttaville sää- ja muille ilmiöille.

Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein nopeita jännitevaihteluita. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Laitevalmistajien tulee testata laitteet tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

Käyttäjän tulee ottaa huomioon laitteidensa käyttöolosuhteet ja varmistaa laitteidensa asianmukainen sähkön saanti, jos käyttäjä tarvitsee esim. laitteidensa herkkyyden takia tavanomaisen verkkopalvelun mukaista sähköä laadultaan parempaa sähköä tai sähkön saannin keskeytyksettömyyttä. Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan.

Tutustu sopimusehtoihin >

Tee korvaushakemus

Toimi näin:

  • Täytä korvaushakemuslomake huolellisesti
  • Erittele lomakkeessa vahingot ja todenna ne liittämällä hakemukseen kuittikopiot, asiantuntijan korjausarviot tai lausunnot ja selkeät valokuvat vahingosta
  • Korvauskäsittely etenee automaattisesti, kun pyydetyt todenteet on liitetty korvaushakemuksen liitteeksi. Muutoin käsittely jää kesken.
  • Mikäli elintarvikkeita on pilaantunut, liitä näistä selkeät ja kattavat valokuvat erittelyn lisäksi
  • Lähetä korvaushakemus kohtuullisessa ajassa (2—3 kuukautta) vahingon havaitsemisesta
  • Säilytä rikkoontuneet laitteet korvauspäätökseen asti

Käsittelemme korvaushakemukset tapauskohtaisesti. Ensisijainen korvausperuste on korjauskustannukset. Jos laitetta ei voida korjata tai korjauskustannukset ovat sen nykyarvoa suuremmat, voimme käyttää korvausperusteena vastaavan laitteen hankintahintaa.

Jos sinulla on kysyttävää korvauksista, asiakaspalvelumme auttaa mielellään.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.