Sähköntuotanto

Yleistä sähköntuotannosta

Sähköturvallisuussyistä sähköntuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon ainoastaan Carunan luvalla. Tämä koskee myös asiakkaan kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta välillisesti yleiseen verkkoon liittyvää tuotantolaitteistoa (esim. aurinkosähköjärjestelmä). Näin varmistumme siitä, että laitteet ja asennukset täyttävät yleiseen verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset, jotta tuotantolaitteisto ei aiheuttaisi häiriötä verkolle ja muille sähkönkäyttäjille eikä vaaraa verkon käyttö- ja kunnossapitotöissä työskenteleville henkilöille.
 
Tuotantolaitteistoksi katsotaan pyörivien generaattorien lisäksi myös erilaiset staattiset sähköä syöttävät laitteistot, kuten suuntaajalaitteiden välityksellä verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät, pientuulivoimalat ja akustot sekä polttokennolaitokset. 
 
Tuotantolaitteiston tulee täyttää yleisten sähkön laatua ja sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset. Tuotantolaitteiston ja sähköverkon suunnittelussa, käytetyissä teknisissä rakenteissa sekä käytössä ja ylläpidossa on varmistuttava siitä, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä tai vaaratilannetta esimerkiksi vaiheiden epäsymmetrian, jännitteenvaihteluiden tai häiriötilanteessa virheellisen toiminnan vuoksi. Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö.

Tuotantoteho on kaikki liittymispisteen taakse kytketty tuotanto ja määräytyy invertteritehon mukaan, jos on invertterikytketty laitos.

  Mikrotuotanto max 100 kW Pientuotanto yli 100 kW - max 1 MW Ammattimainen sähköntuotanto
Kokoluokan määritelmä Mikrotuotantolaitteistolla tarkoitetaan nimellisteholtaan max 100 kW yksi- tai useampivaiheista tuotantolaitteistoa. Suurin osa tavanomaisista pientalojen aurinkovoimaloista lukeutuu mikrotuotannon piiriin. Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteistot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 kW ja max 1 MW. Yli 1 MW suuret tuotantolaitokset, itsenäiset 20 kV tai 110 kV tuotantoliittymät esim. tuulivoimapuistot.
Tekniset vaatimukset ja liitettävyyden tarkistaminen

Energiateollisuuden Pientuotannon tekniset vaatimukset (kesäkuu 2021). Lisäksi tuotantolaitosten kooltaan 800 W ylöspäin tulee noudattaa Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumenttia.

Max 10 kw
Max 10 kW laitteisto voidaan yleensä liittää olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen eikä Carunan verkkoa tarvitse vahvistaa. Tällöin edellytyksenä on, että tuotantolaitteiston käynnistysvirta ja tuotantoteho ei ylitä liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa. 
 
10-100 kw 
Suosittelemme, että varmistat yli 10 kW mikrotuotannon liitettävyyden sähköverkkoon Carunalta ennen hankintaa.

Energiateollisuuden Pientuotannon tekniset vaatimukset (kesäkuu 2021). Lisäksi tuotantolaitosten kooltaan 800W ylöspäin tulee noudattaa Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumenttia.

Varmista pientuotannon liitettävyys Carunalta ennen hankintaa.

Tuotantolaitteiston koko, tyyppi ja tuleva sijainti Carunan verkossa vaikuttavat merkittävästi verkkoliityntään. Liitettävyyden tarkastelun osalta tulee tarkastella kaikkia saman sähköliittymien alle liitettäviä tuotantolaitteistoja mm. liikerakennusten ja toimistojen monimittarikohteet, joissa eri toimijoilla on omia tuotantolaitteistojaan.

Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumentti.

Ammattimaisen sähköntuotannon ratkaisut selvitetään ja suunnitellaan aina tapauskohtaisesti

Kun suunnittelet pientuotannon liittämistä keski- tai suurjänniteverkkoon ja/tai yli 1 MW tuotantokapasiteettia, otathan yhteyttä asiantuntijaamme.

Muut liittämisen edellytykset Asiakkaan tulee tehdä sähkösopimus tuottamansa ylijäämäsähkön ostamisesta valitsemansa sähkönmyyjän kanssa ennen tuotantolaitteiston liittämistä. Verkkopalveluehdot VPE2019 kohta 2.5. Asiakkaan tulee tehdä sähkösopimus tuottamansa ylijäämäsähkön ostamisesta valitsemansa sähkönmyyjän kanssa ennen tuotantolaitteiston liittämistä. Verkkopalveluehdot VPE2019 kohta 2.5. Asiakkaan tulee tehdä sähkösopimus tuottamansa ylijäämäsähkön ostamisesta valitsemansa sähkönmyyjän kanssa ennen tuotantolaitteiston liittämistä. Verkkopalveluehdot VPE2019 kohta 2.5.
Verovelvollisuus Ei sähköverovelvollisuutta riippumatta siitä, kuluttaako tuottaja sähkön itse vai myykö hän sen verkkoon. Verkkopalveluhinnasto. Verkkopalveluhinnasto.

Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitteiston tai samaan liittymispisteeseen kytkeytyvien tuotantolaitteistojen aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä niillä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Sähkön laadun on pysyttävä liittämiskohdassa aina standardin SFS-EN 50160 rajoissa.

Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo sähköntuotantoa suunniteltaessa. Suosittelemme, että varmistat yli 10 kW mikrotuotannon liitettävyyden sähköverkkoon meiltä ennen hankintaa. Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee oikosulkuvirran mukaisesti.

Tuotantolaitteisto on liitettävä verkkoon sähköasennusstandardin SFS6000 mukaisilla kiinteillä liitännäisillä. Yksivaiheisen tuotantolaitteiston (max 16 A) osalta Carunalle on ilmoitettava, mille vaiheelle yksivaiheinen tuotanto kytketään ja Carunalla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vaiheen valintaan. Caruna suosittelee kolmivaiheisen tuotantolaitteiston käyttämistä.

Caruna noudattaa pientuotantolaitosten osalta Energiateollisuuden Pientuotannon teknisiä vaatimuksia (kesäkuu 2021), joka perustuu eurooppalaiseen pientuotannon standardiin SFS-EN 50549-1:2019. Suosittelemme SFS-EN 50549-1 -standardin sekä Energiateollisuuden Pientuotannon tekniset vaatimukset täyttämiin tuotantolaitteistoihin siirtymistä mahdollisimman pian. VDE-AR-N 4105 2018:11 standardin mukaan toimivia laitteita ei ole sallittu liittää enää vuoden 2022 jälkeen. Lisäksi kaikkien tuotantolaitosten 800W ylöspäin tulee noudattaa Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumenttia. 

Tuotantolaitteisto (mukaan lukien verkkolaite) on varustettava erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö yleiseen verkkoon. Tieto erotuskytkimen sijainnista on toimitettava Carunalle. Kytkimen on sijaittava sellaisessa paikassa, johon Carunan edustajalla on vapaa ja esteetön pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa. Lisäksi liittymän sähkökeskuksilla on oltava varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle. Mikäli pientuotanto voidaan erottaa ainoastaan pääkytkimen kautta, myös kulutusliittymältä katoaa sähköt. 

Carunan edustajalla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto, jos esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan myös erottaa verkosta, jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston verkosta erottamisesta pyritään ilmoittamaan tuottajalle aina erikseen.

Tuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät tuotantolaitteiston tai tuotantolaitteiston syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa poikkeaa sähköverkon normaaleista arvoista. Suojauksen toiminta on todettava koko asennuksen osalta erikseen, jos kokonaisuus koostuu useasta erillisestä tuotantolaitteistosta, joilla on omat tai yhteinen verkkoliitynnän suojalaitteisto. 

Tuotantoteholtaan 50 kW ja suuremmille laitteistoille vaaditaan erillistä keskitettyä suojauslaitetta. Keskitetyn suojauksen tarkoitus on kytkeä koko tuotantolaitteisto irti verkosta tarvittaessa. Suojauksen tulee toimia jännitteen ja taajuuden osalta.

Verkon vika- ja häiriötilanteiden jälkeen verkon jännitteen ja taajuuden tulee olla vähintään 60 sekuntia normaaliarvossaan ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä Carunan verkkoon. Tuotantolaitteiston verkkoon tahdistumisessa tulee käyttää automaattitahdistusta. Tämän lisäksi suojalaitteiston toteutukselta vaaditaan, että tuotantolaitteiston ja yleisen verkon oikosulku- ja maasulkusuojaus soveltuvat yhteen ja täyttävät verkon suojaus- ja turvallisuusvaatimukset.
 
Tuotantolaitteiston rakenteen ja suojauksen tulee sietää rinnankäyntitilassa rikkoutumatta yleisen verkon käyttöhäiriöt, kuten oikosulku- ja maasulkuviat pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat ja taajuushäiriöt.

Caruna vastaa verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähkön mittaamisesta. Tarvittavista tuotannon ja oman tuotannon kulutuksen mittauksista vastaa sähkön tuottaja. Jos Caruna tarvitsee tiedon oman tuotannon kulutuksesta omaa laskutustaan varten, Caruna vastaa mittauksesta (yleensä yli 1 MW tuotantolaitokset).

Carunan verkkoalueilla sähkömittaria ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotantolaitteiston käyttöönoton yhteydessä. Aktivoimme sähkönkäyttöpaikan sähkömittarille kaksisuuntaisen mittauksen käyttöönottoluvan yhteydessä ja toimitamme mittaustiedon asiakkaan valitsemalle sähkönmyyntiyhtiölle, joka ostaa Carunan verkkoon siirtyvän ylijäämätuotannon.

Carunan sähkömittareissa on käytössä ns. Ferraris-mittausmenetelmä. Sähkömittari netottaa hetkellisesti keskenään kolmen vaiheen välillä Carunan verkosta otetun sähkön ja Carunan verkkoon syötetyn sähkön (eli ylijäämätuotannon).
 
Esimerkki Ferraris-mittausmenetelmästä

Yksittäisellä mittausajanhetkellä yksi kiinteistön vaihe syöttää Carunan verkkoon sähköä 100 W ja kaksi muuta vaihetta ottavat Carunan verkosta sähköä yhteensä 60 W. Sähkömittari laskee vaiheiden tulokset yhteen eli kyseisellä mittausajanhetkellä nettotulos on sähkön syöttöä Carunan verkkoon 40 W ja tämä mittaustulos kirjautuu sähkömittarin tuotantorekisteriin. Seuraavalla mittausajanhetkellä sähkön ottoa Carunan verkosta voi olla reilusti enemmän, jolloin vaiheiden välisen netottumisen tulos kirjautuu sähkömittarin kulutusrekisteriin. Hetkellinen netottuminen tapahtuu sähkömittarilla reaaliajassa sekunnin murto-osissa. Tämän vuoksi samalle mittaustunnille voi kirjautua sekä verkosta otettua sähköä että verkkoon syötettyä sähköä.

Carunan verkkoalueiden pientuottajien sähkömittarit ovat alusta asti tasanneet sähkön pientuotannon ja kulutuksen hetkellisesti vaiheiden välillä. 1.1.2021 lähtien Caruna netottaa pientuotannon ja kulutuksen tuntikohtaisesti.

Tunnin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. Jos tunnin aikainen sähkönkulutus on ylituotantoa pienempää, sähkönmyyjä maksaa ylituotannosta hyvityksen.
 
Näin automaattisesti netotus toimii, ja pientuottaja hyötyy
 
  • Kauniina kesäpäivänä Caruna siirtää sähköä jakeluverkosta pientuottajalle klo 12 ja 13 välillä 2 kWh.
  • Pientuottajan aurinkopaneelit tuottavat saman tunnin aikana aurinkosähköä 5 kWh.
  • Pientuottaja käyttää tuotannosta itse 2 kWh, kun taas 3 kWh siirtyy kodin sähkömittarin läpi Carunan jakeluverkkoon.
  • Caruna vähentää jakeluverkosta siirretystä sähköstä 2 kWh jakeluverkkoon siirtyneen ylituotannon 3 kWh.
  • Pientuottaja ei maksa klo 12 ja 13 välillä lainkaan jakeluverkosta siirretystä sähköstä. Sen sijaan hän saa sähkönmyyntiyhtiöltään hyvityksen jäljelle jääneestä 1 kWh ylituotannosta.