Sähköliittymät

Liittymän toimitusraja ja sähkön mittauspaikka

Liittymän toimitusraja

Liittämiskohta on pienjänniteliittymissä tontin tai rakennuspaikan rajalla sijaitseva kaapelin pää, jakokaappi, ilmajohdon pylväs (verkonpuoleiset liittimet sisältyvät Carunan toimitukseen), yhdistelmäkaappi tai muuntamo. Keskijänniteliittymissä liittämiskohta on Carunan verkossa sijaitsevat 20 kV liittimet.

Sähkön mittauspaikka

Suositeltavin mittauskeskus ja sen paikka on tontin rajalle sijoitettava ns. pihakeskus. Tällöin se soveltuu sellaisenaan rakennusaikaiseen ja lopulliseen käyttöön. Muita mittauksen sijoitusvaihtoehtoja ovat auringolta ja sateelta hyvin suojattu ulkoseinä tai tekninen tila, mistä on käynti suoraan ulos (lukitukset tarkemmin urakoitsijaohjeiden kohdassa Lukitukset).

Mittauskeskusta ei saa sijoittaa verkkoyhtiön pylvääseen. Mittauskeskusta ei myöskään saa asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, autotalliin, varastoon tai autokatokseen. Peruskorjattaessa, kun mittauskeskus uusitaan, mittauskeskus sijoitetaan kuten uusissa kohteissa.

Monimittarikohteissa mittaus on järjestettävä niin, että kaikki mittarit sijaitsevat samassa keskuksessa. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kaikki yhden kokonaisuuden mittarit sijoittaa samaan tilaan, esimerkiksi kerrostalokohteissa rappukohtaisesti. 

Liittymisjohto, pääsuojalaitteet ja liittymän sähkötekninen mitoitus

Sähkösuunnittelijan ja -urakoitsijan on otettava sähkölaitteistojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon SFS 6000 -standardisarjan vaatimukset.

Liittymisjohdon toimitus

Liittymisjohto on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välinen johto-osuus. Liittyjä sopii sen toimittamisesta ja rakentamisesta haluamansa sähköurakoitsijan kanssa. Liittymisjohto ei sisälly liittymismaksuun.

Liittymän pääsuojalaite

Sähköliittymään on asennettava SFS 6000 -standardin mukainen pääsuojalaite. Pääsuojalaitteen tulee sijaita pääkeskuksen yhteydessä. Pääsuojalaitteena käytetään pääsääntöisesti sulakkeita. Johdonsuojakatkaisijoita ei hyväksytä liittymän pääsuojalaitteena.

Sähköverkon mitoitus, oikosulkuvirta

Jakeluverkon mitoitus vaikuttaa liittymien sisäisen sähköverkon suojaukseen. Liittymän sähkösuunnittelijan on varmistettava, että liittymän sisäisen verkon suojaus täyttää SFS 6000 -standardisarjassa esitetyt suojausaikavaatimukset ja muut vaatimukset.

Uusille 3x25 A3x50 A liittymille syöttävä jakeluverkko mitoitetaan siten, että yksivaiheinen oikosulkuvirta liittymän päävarokkeilla on yleensä vähintään 250 A. Edellä mainittua oikosulkuvirran tasoa voidaan poikkeustapauksia lukuun ottamatta käyttää liittymän sisäisen verkon suojausten mitoituksessa.

Yksittäisissä poikkeustapauksissa liitettäessä 3x25 A liittymä olemassa olevaan jakeluverkkoon, voidaan erityisistä syistä poiketa 250 A mitoitusoikosulkuvirrasta. Edellä mainituissa poikkeustapauksissa oikosulkuvirta on kuitenkin vähintään 180 A. Liittymän sisäisen sähköverkon suunnittelijan on tällöin erityisesti varmistuttava SFS 6000 mukaisten suojausaikavaatimusten toteutumisesta.

Laskennallisen yksivaiheisen oikosulkuvirran voi tarkistaa verkkoyhtiöltä.

Yli 3x50 A liittymillä jakeluverkko mitoitetaan siten, että yksivaiheinen oikosulkuvirta liittymän päävarokkeella on vähintään taulukon 1 mukainen. Taulukossa 1 esitettyä oikosulkuvirtaa on käytettävä liittymän sisäisen verkon suojausten mitoituksessa, vaikka todellinen oikosulkuvirta suunnitteluhetkellä olisi suurempi. Syöttävä jakeluverkko voi muuttua, mikä voi tarkoittaa muutosta myös oikosulkuvirran suuruuteen.

Rinnakkaisten päävarokkeiden tapauksessa mitoitusoikosulkuvirtana voidaan käyttää taulukon 1 oikosulkuvirtojen kerrannaisia.

Taulukko 1: liittymien mitoitusoikosulkuvirta

Päävaroke (A) Oikosulkuvirta (A)
3x25, 3x35, 3x50 250
3x63 320
3x80 425
3x100 580
3x125 715
3x160 950
3x200 1250
3x250 1650

Liittymisjohdon sähkötekninen mitoitus

Liittymisjohto on mitoitettava ja rakennettava verkkoyhtiön edellyttämällä tavalla. Liittymisjohtoina käytetään pääsääntöisesti 4-johdinkaapeleita (AXMK). Liittymisjohto mitoitetaan liittymän koon mukaan. Johtimen poikkipinnan on oltava uusilla liittymillä kuitenkin vähintään 25 mm² alumiinijohdin tai 16 mm² kuparijohdin. Suositeltu liittymisjohtotyyppi ja poikkipinta erikokoisille päävarokkeille on esitetty taulukossa 2 (liittymisjohdon kokonaispituus <100 m).

Taulukko 2: suositeltu liittymisjohtotyyppi ja poikkipinta

Yksi kaapeli, poikkipinta-ala (mm²) Suurin sallittu pääsulake (A)
25 3x63
35 3X80 
50 3x100
95 3x125
120 3x160
150 3x160
185 3x200
240 3x200
300 3x250

Tietyissä poikkeustapauksissa (esimerkiksi kun liittymisjohto on poikkeuksellisen pitkä) 3x25 A—3x35 A liittymillä on käytettävä AXMK 4x50 mm² -kaapelia, jotta voidaan varmistua riittävästä oikosulkuvirran tasosta liittymän päävarokkeella.

Asiakasmuuntamo

Muuntamon tulee täyttää SFS-standardien vaatimukset ja toimialan suositukset. Asiakasmuuntamon on täytettävä myös Carunan tekniset määrittelyt. Liittymän haltija vastaa liittymispisteen jälkeisen verkon käytöstä ja ylläpidosta. Caruna hallinnoi suurjänniteverkko-osuuden (20 kV) rakennuttamisen sekä verkoston käytön ja ylläpidon liittymiskohtaan saakka, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita.

Liittämiskohta on Carunan verkossa sijaitsevat 20 kV liittimet.

Sähköliittymän tiedot sähköauton hankintaa tai lämmitysmuodon muutosta varten

Jos olet selvittämässä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon sähköliittymän riittävyyttä, ole yhteydessä sähkösuunnittelijaan tai laitteiston toimittajaan. Jos he tarvitsevat selvitystä varten tietoja nykyisestä kulutuksestasi ja sähköliittymästäsi, voit tarkistaa tehokulutuksesi ja liittymäsi tiedot helposti Caruna Plussasta.

Jos olet konsultti tai sähkösuunnittelija tai olet selvittämässä esimerkiksi rivitalon tai kerrostalon liittymän jäljellä olevaa kapasiteettia kustannuslaskentaa varten, olethan meihin yhteydessä tällä lomakkeella. Huomiothan, että jos kysyt tietoja liittymän omistajan puolesta, tarvitset valtakirjan.