Urakoitsijaohjeet sähköntuotanto

Yleistä sähköntuotannosta

Sähköturvallisuussyistä sähköntuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon ainoastaan Carunan luvalla. Tämä koskee myös asiakkaan kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta välillisesti yleiseen verkkoon liittyvää tuotantolaitteistoa (esim. aurinkosähköjärjestelmä). Samalla varmistumme siitä, että laitteet ja asennukset täyttävät yleiseen verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset, jotta tuotantolaitteisto ei aiheuttaisi häiriötä verkolle ja muille sähkönkäyttäjille eikä vaaraa verkon käyttö- ja kunnossapitotöissä työskenteleville henkilöille.

Tuotantolaitteistoksi katsotaan pyörivien generaattorien lisäksi myös erilaiset staattiset sähköä syöttävät laitteistot, kuten suuntaajalaitteiden välityksellä verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät, pientuulivoimalat ja akustot sekä polttokennolaitokset. 

Tuotantolaitteiston tulee täyttää yleisten sähkön laatua ja sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset. Tuotantolaitteiston ja sähköverkon suunnittelussa, käytetyissä teknisissä rakenteissa sekä käytössä ja ylläpidossa on varmistuttava siitä, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä tai vaaratilannetta esimerkiksi vaiheiden epäsymmetrian, jännitteenvaihteluiden tai häiriötilanteessa virheellisen toiminnan vuoksi. Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö.

Erottaminen jakeluverkosta

Tuotantolaitteisto on varustettava erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö yleiseen verkkoon. Tieto erotuskytkimen sijainnista on toimitettava Carunalle. Kytkimen on sijaittava sellaisessa paikassa, johon Carunan edustajalla on vapaa ja esteetön pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa.

Carunan edustajalla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto, jos esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan myös erottaa verkosta, jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston verkosta erottamisesta pyritään ilmoittamaan tuottajalle aina erikseen.

Tuotantolaitteiston sähkötekniset vaatimukset ja mitoitusperiaatteet

Tuotantolaitteiston aiheuttama sallittu jännitteenmuutos saa olla enintään:

  • keskijänniteverkossa 2,5 % nimellisjännitteestä, kun keskijänniteverkon johtolähdöillä tai kytkemöillä on liittyneenä myös muita asiakkaita
  • keskijänniteverkossa 5 % nimellisjännitteestä, kun samalla johdolähdöllä on ainoastaan tuotantoa
  • pienjänniteverkossa 4 % nimellisjännitteestä, kun jakelumuuntamolla on liittyneenä myös muita asiakkaita
  • pienjänniteverkossa 6 % nimellisjännitteestä, kun jakelumuuntamolla on ainoastaan tuotantoa

Tuotantolaitteiston tulee yleisen verkon rinnankäytön aikana toimia vähintään tehokertoimella cos = 0,95 (induktiivinen tai kapasitiivinen), ellei muuta ole sovittu.

Tuotantolaitteiston toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa sekä saarekekäytön estosuojaus

Tuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät tuotantolaitteiston tai tuotantolaitteiston syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa poikkeaa sähköverkon normaaleista arvoista. Suojauksen toiminta on todettava koko asennuksen osalta erikseen, jos kokonaisuus koostuu useasta erillisestä tuotantolaitteistosta, joilla on omat tai yhteinen verkkoliitynnän suojalaitteisto.

Verkon vika- ja häiriötilanteiden jälkeen verkon jännitteen ja taajuuden tulee olla vähintään 10 minuuttia normaaliarvossaan ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä Carunan verkkoon. Tuotantolaitteiston verkkoon tahdistumisessa tulee käyttää automaattitahdistusta. Tämän lisäksi suojalaitteiston toteutukselta vaaditaan, että tuotantolaitteiston ja yleisen verkon oikosulku- ja maasulkusuojaus soveltuvat yhteen ja täyttävät verkon suojaus- ja turvallisuusvaatimukset.

Tuotantolaitteiston rakenteen ja suojauksen tulee sietää rinnankäyntitilassa rikkoutumatta yleisen verkon käyttöhäiriöt, kuten oikosulku- ja maasulkuviat pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat ja taajuushäiriöt.

Sähköntuotannon mittaus

Caruna vastaa verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähkön mittaamisesta. Tarvittavista tuotannon ja oman tuotannon kulutuksen mittauksista vastaa sähkön tuottaja. Mikäli Caruna tarvitsee tiedon oman tuotannon kulutuksesta omaa laskutustaan varten, Caruna vastaa mittauksesta (yleensä yli 1 MW tuotantolaitokset).

Mikrotuotanto (enintään 100 kW)

Mikrotuotantolaitteistolla tarkoitetaan nimellisteholtaan enintään 100 kW:n yksi- tai useampivaiheista tuotantolaitteistoa. Mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen eikä Carunan verkkoa tarvitse vahvistaa. Tällöin edellytyksenä on, että tuotantolaitteiston käynnistysvirta ei ylitä liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa. Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitteiston tai samaan liittymispisteeseen kytkeytyvien tuotantolaitteistojen aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä niillä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Sähkön laadun on pysyttävä liittämiskohdassa aina standardin SFS-EN 50160 rajoissa.

Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo sähköntuotantoa suunniteltaessa. Suosittelemme, että varmistat yli 10 kW mikrotuotannon liitettävyyden sähköverkkoon meiltä ennen hankintaa. Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee oikosulkuvirran mukaisesti.

Tuotantolaitteisto on liitettävä verkkoon sähköasennusstandardin SFS6000 mukaisilla kiinteillä liitännäisillä. Yksivaiheisen tuotantolaitteiston osalta Carunalle on ilmoitettava, mille vaiheelle yksivaiheinen tuotanto kytketään ja Carunalla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vaiheen valintaan.

Tuotantolaitteiston suojaus

Tuotantolaitteiston tulee täyttää teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat. Vaihtoehdot ovat:

  • Mikrotuotantostandardi SFS-EN 50549-1, Suomen asetukset (sama kuin Energiateollisuuden suositus - pientuotannon tekniset vaatimukset (kesäkuu 2021) Perustuu eurooppalaiseen pientuotannon standardiin SFS-EN 50549-1:2019)
  • Saksalainen vaatimusdokumentti VDE-AR-N 4105 2018:11 (suojaustekniset vaatimukset). Huom. VDE V 0126 1-1 ei ole hyväksyttävä. Huom. Suositellaan SFS-EN 50549-1 -standardiin siirtymistä mahdollisimman pian. 

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotantolaitteiston (mukaan lukien verkkolaite) on oltava erotettavissa Carunan verkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon Carunalla on vapaa pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa). Erotuslaitteena voi toimia myös liittymän pääkytkin, jos Carunalla on pääkytkimelle esteetön pääsy. Lisäksi liittymän sähkökeskuksilla on oltava varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irtikytkemiselle.

Kaksisuuntainen sähkönmittaus

Carunan verkkoalueilla sähkömittaria ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotantolaitteiston käyttöönoton yhteydessä. Aktivoimme sähkönkäyttöpaikan sähkömittarille kaksisuuntaisen mittauksen käyttöönottoluvan yhteydessä ja toimitamme mittaustiedon asiakkaan valitsemalle sähkönmyyntiyhtiölle, joka ostaa Carunan verkkoon siirtyvän ylijäämätuotannon.

Carunan sähkömittareissa on käytössä ns. Ferraris-mittausmenetelmä. Sähkömittari netottaa hetkellisesti keskenään kolmen vaiheen välillä Carunan verkosta otetun sähkön ja Carunan verkkoon syötetyn sähkön (eli ylijäämätuotannon).

Esimerkki Ferraris-mittausmenetelmästä: Yksittäisellä mittausajanhetkellä yksi kiinteistön vaihe syöttää Carunan verkkoon sähköä 100 W ja kaksi muuta vaihetta ottavat Carunan verkosta sähköä yhteensä 60 W. Sähkömittari laskee vaiheiden tulokset yhteen eli kyseisellä mittausajanhetkellä nettotulos on sähkön syöttöä Carunan verkkoon 40 W ja tämä mittaustulos kirjautuu sähkömittarin tuotantorekisteriin. Seuraavalla mittausajanhetkellä sähkön ottoa Carunan verkosta voi olla reilusti enemmän, jolloin vaiheiden välisen netottumisen tulos kirjautuu sähkömittarin kulutusrekisteriin. Hetkellinen netottuminen tapahtuu sähkömittarilla reaaliajassa sekunnin murto-osissa. Tämän vuoksi samalle mittaustunnille voi kirjautua sekä verkosta otettua sähköä että verkkoon syötettyä sähköä.

Lisätietoa mikrotuotannon verkkoon liittämisestä

Pientuotanto (yli 100 kW ja enintään 1 MW)

Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteistot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 kW ja enintään 1 MW. Tuotantolaitteiston koko, tyyppi ja tuleva sijainti Carunan verkossa vaikuttavat merkittävästi verkkoliittyntään. Kun suunnittelet pientuotannon liittämistä sähköverkkoon ja/tai yli 1 MW tuotantokapasiteettia, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähetä meille viesti.

Caruna suosittelee Energiateollisuuden Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset mukaisia asetteluarvoja myös yli 100 kW ja enintään 1 MW tuotantolaitoksille. Vaihtoehtona alla oleva asettelut.

Parametri

Asetteluarvo

Toiminta-aika, s

Ylijännite 

Un + 10 %

0,2

Alijännite 

Un – 15 %

0,2

Ylitaajuus

51,5 Hz

0,2

Alitaajuus

47,5 Hz

0,2

Taajuusreleet voivat olla yksivaiheiset, muutoin releiden tulee olla 3-vaiheiset.

Lisätietoa pientuotannon verkkoon liittämisestä

Varavoima

Varavoiman käytöllä voit turvata sähkönjakelun Carunan verkon häiriötilanteessa. Kun suunnittelet varavoimakoneen liittämistä sähköverkkoon, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähetä meille viesti.

Jakeluverkosta erossa käyvä ja rinnankäyttö estetty mekaanisesti vaihtokytkimellä

Varavoimakoneen rinnankäynti jakeluverkon kanssa tulee olla estetty erotuskytkinvaatimukset täyttävällä mekaanisella vaihtokytkimellä, joka kytkee kuormituksen joko jakeluverkon tai varavoimakoneen syöttämäksi. Suositeltava menetelmä on kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaisee syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy. Kytkimelle suositellaan neutraalia 0-keskiasentoa. Pääkytkin ei sovellu käytettäväksi vaihtokytkimenä. 

Jakeluverkosta erossa käyvä ja rinnankäyttö rajoitettu automaattisella syötönvaihdolla

Tuotantolaitteisto on toteutettu tahdistettavalla kontaktori- tai katkaisijavaihtoautomatiikalla. Verkon häiriö- tai vikatilanteissa asiakkaan varavoimakoneella varmistetun verkon yhteys jännitteettömään jakeluverkkoon tulee katketa luotettavasti ennen kuin varavoimakone saa kytkeytyä ja alkaa syöttää asiakkaan verkkoa. Varavoimakoneen ja yleisen jakeluverkon rinnankäyntiaika tulee rajoittaa rele-/ohjausautomatiikalla enintään 5 sekunniksi. Jakeluverkon jännitteen palatessa asiakkaan varavoimakoneella syötetty verkko saa kytkeytyä tahdistumalla jakeluverkkoon sen jälkeen kun jakeluverkon jännite on ollut 10 minuuttia normaalissa arvossaan. 

Yli 1 MW varavoiman koekäytöstä rinnan jakeluverkon kanssa on sovittava etukäteen Carunan kanssa.