Vastuullinen maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

Teemme sähköjohtojen sijoittamisesta aina kirjallisen johtoaluesopimuksen tai suostumuksen maanomistajan kanssa. Lue lisää sopimuksista.

Sitoudumme vastuulliseen maankäyttöön sähköverkkomme suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Vastuullinen maankäyttö tarkoittaa, että sovitamme yhteen eri sidosryhmiemme tarpeita ja odotuksia maankäytön ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden suhteen. Lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja alalla yleisesti käytettävät standardit luovat puitteet, joista ei tingitä. Sujuva yhteistyö maanomistajien, kuntien, ELY-keskusten, Museoviraston, ympäristöjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa on ensiarvoisen tärkeää kaikkia osapuolia palvelevan ratkaisun löytämiseksi.

Otamme ympäristön - luonnon ja sen monimuotoisuuden, rakennetun ja sosiaalisen ympäristön - huomioon sähköverkon elinkaaren kaikissa vaiheissa. Vältämme verkon sijoittamista luonnon ja lajien kannalta herkille alueille, kuten Natura- ja luonnonsuojelualueille. Haemme luvat toiminnalle lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Rakennamme uutta sähköverkkoa tienvarsiin ja julkisille alueille aina, kun se on mahdollista.

Ilmajohto purettu ja tilalla kaapeli maassa. Kunhan nurmi kasvaa ei maahan kaivettua kaapelia huomaa.

Sähköverkko osana maisemaa

Maakaapelointi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää haitallisia vaikutuksia sekä kasvi- että eläinkuntaan. Sen lisäksi olemme asentaneet ilmajohtoihin linnuille varoituspalloja ja kiinnittäneet pylväisiin laskeutumisorsia. Jäljelle jäävillä ilmajohdoilla on oma, joskin vähenevä roolinsa luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tukemisessa. Johtokadut eli sähkölinjojen alla olevat aukeat ylläpitävät niitynomaisia olosuhteita, joilla tietyt uhanalaiset niittylajit viihtyvät.

Sähköverkon kunnossapidossa huomioidaan kunnostustöistä aiheutuvat vaikutukset suojelluille alueille ja lajeille. Sähköverkon raivaustöitä esimerkiksi vältetään lintujen pesimäalueilla pesimäaikaan ja herkillä alueilla liikutaan välttäen tarpeetonta haittaa.