Kestävää sähkönjakelua

Perustehtävämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu yli 700 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Mitä vahvemmin yhteiskunta digitalisoituu, sitä tärkeämpää luotettava sähkönjakelu on. 

Kaapeloimme sähkölinjoja maan alle suojaan sään ääri-ilmiöiltä. Samalla se vapauttaa maata maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä hiilinieluiksi. Helpotamme yhteiskunnan digitalisaatiota sähkö- ja televerkkojen sekä kunnallisen infrastruktuurin yhteisrakentamisella.

Parannamme yhteistyöllä toimintavarmuutta

Kasvava asiakaskunta ja kehittyvä sähköverkko ovat keskiset edellytykset sille, että voimme luoda arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle. Siinä meitä tukevat Carunan vahvuudet: korkeatasoinen toimitusketjun hallinta, osaava henkilöstö sekä tiivis kumppaniyhteistyö. Lue lisää vuosikertomuksestamme.

Tulevaisuudessa Caruna voi toimia alustana esimerkiksi uudenlaisten asiakkaiden valintoja helpottavien palveluiden ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämiselle.

Sähkönsiirtoyhtiöllä on luonnollinen monopoli omalla alueellaan

Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole järkevää eikä kustannustehokasta, että monet yhtiöt rakentaisivat rinnakkaisia sähköverkkoja. Tämän vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä. Sääntelyä tarvitaan, jotta sähkönsiirtohinnat pysyvät kohtuullisina ja sähköverkkoliiketoiminta tehokkaana.

Sähkömarkkinalaissa sekä eri viranomaisten asetuksissa ja määräyksissä on määritelty sähkönsiirtoyhtiöiden velvollisuudet. Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi. Energiaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi.

Menetelmät sallittujen tulojen laskemiseksi määritellään etukäteen neljän vuoden valvontajaksoissa. Valvontamalli määrittelee jakeluverkonhaltijan kohtuullisen tuottotason kokonaisuudessaan, mutta se ei ota kantaa yksittäisten tariffien kohtuullisuuteen.

Caruna toimii tarkkaan valittujen ja luotettavien urakka-, palvelu- ja materiaalikumppaneiden kanssa, jotka kilpailutetaan erityisalojen julkista hankintalakia 1398/2016 noudattaen. Hankintalain ja muiden säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät muun muassa Carunan omat vastuullisuusvaatimukset. Seuraamme sopimuskumppaneidemme toimintaa ja vaatimuksien toteutumista säännöllisesti.

Carunan toimitusketju

Hankintojemme kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Rakennusprojektimme työllistävät suoraan tai välillisesti yli tuhat ihmistä eri puolella Suomea.

Toteutamme sähköverkon rakentamis- ja korjaustyöt urakoitsijoiden, heidän alihankkijoidensa sekä materiaalitoimittajien avulla. Kaikki toimittajamme sekä heidän alihankkijansa noudattavat samoja periaatteita ja vaatimuksia sekä sitoutuvat Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin.

Valitsemme kaikki toimittajamme tasapuolisesti ja syrjimättömästi, kilpailutusvaatimusten mukaisesti. Hoidamme koko hankintaprosessin sopimustietojen valmistelusta kilpailutuksiin, allekirjoituksiin ja sopimusarkistointiin sähköisesti.

Caruna hankkii omilla sopimuksillaan verkon rakennusmateriaaleista mm. kaapelit, muuntajat, muuntamot ja jakokaapit. Kaikissa käyttämissämme materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon kilpailutusvaiheessa, käyttöönottotestauksissa sekä tehdastarkastuksissa.

Toimittajien seuranta

Carunan toimittajahallinta keskittyy Carunan ja toimittajan välisen suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintaamme sekä toimintamallejamme koko sopimuskauden ajan. Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme sopimusehtojen täyttymistä.

Vastuullisuus toimitusketjussa

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Vastuullisuus on integroitu osaksi sopimuksiamme ja toimittajahallintaamme. Otamme hankinnassa huomioon taloudellisen-, sosiaalisen- sekä ympäristövastuun näkökulmat toimittajavalinnoissa, sopimusvaiheessa sekä sopimuksen aikaisessa toiminnassa.

Kaikki kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan Carunan toimittajien eettistä ohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa sopimustoimittajamme toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Järjestämme vuosittain vastuullisuuspäivän sopimustoimittajillemme. Päivän tarkoitus on jalkauttaa vastuullisuustyötä ja tietoutta toimitusketjussamme. Lisäksi vastuullisuuden kehittäminen yhdessä on keskeinen osa vastuullisuuspäivien ohjelmaa. 

Vuosittaiset toimittajien toiminnan arvioinnit eli auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptiamme. Niiden avulla valvomme ja kehitämme käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia.

Yritysvastuuohjelmamme perustuu strategiamme kolmeen painopisteeseen: hyvään yrityskansalaisuuteen, tehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen ydinliiketoimintaan sekä kasvuun ja uusiin palveluihin.

Päämäärämme on olla toimitusvarma, kohtuuhintainen sähkönjakelija asiakkaille ja omata merkittävä rooli tulevaisuuden energiasysteemin kehittäjänä. Toimintamme kehittämiseksi havainnoimme toimintaympäristömme riskejä ja mahdollisuuksia sekä kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä. Yritysvastuuohjelmamme osa-alueet löytyvät alla olevasta kaaviosta.

Vuoden 2019 vuosiraporttistamme voit lukea lisää mitä vuoden aikana on tehty.