Carunas prislista över tjänsteavgifter

Vi tillämpar priserna nedan på alla våra nätområden. Om arbetet utförs utanför arbetstiden (vardagar kl. 8–16), debiterar vi en dubbel tjänstavgift.

Avgiftsfria tjänster

  • Byte av nättjänstprodukt (en gång om året)
  • Mätaravläsning vid normal avläsningsrytm och i samband med flytt
  • Borttagning av mätare
  • Rådgivning vid trädfällning
  • Återinkoppling av el i samband med flytt
  • Kabelvisning när beställningen har gjorts minst tre arbetsdagar tidigare. För kabelvisningar utanför Carunas nätområden debiterar vi verkliga kostnader.

Intrum Oy inkasserar förfallna fakturor. För indrivningsåtgärder debiteras kostnader enligt lagen om indrivning av fordringar. I kostnaderna för Intrum Oy:s indrivningsåtgärder beaktas också åtgärder enligt elmarknadslagen vilka utförs i indrivningsskedet (till exempel sändande av varning om frånkoppling).

Tjänster som debiteras med en engångsbetalning

Tjänsten Pris, euro
Byte eller av mätare på kundens begäran när mätaren fungerar rätt under kontroll 200,00

Mätning, koppling och lösgöring av byggplatscentral eller tillfällig central

- En kabel
- Extra kablar

 

500,00
150,00

Flyttning av mätare på kundens begäran

- Som separat arbete
- I samband med annat arbete

 

150,00
50,00

Frånkoppling av anläggning från nätet eller återkoppling till nätet 150,00
Avbrott i elleverans på grund av betalningsförsummelse (moms 0 %) ¹ 40,00
Återkoppling av el på grund av betalningsförsummelse 40,00
Sändning av betalningspåminnelse (alv 0 %) ² 5,00
Betalningsavtal 5,00
Kundbesök av installatör 120,00
Timtaxa för kontorsarbete 50,00
Lokal avläsning av timvis mätning 100,00
Aktivering av pulsutgång 10,00
Snabbleverans av arbetsbeställning 310,00
1) Avbrott i elleveransen som beställts av elförsäljaren debiteras 49,60€ (moms 24%) som en momspliktig tjänst av elförsäljaren.
2) Vid försenad betalning debiterar vi en dröjsmålsränta som bestäms enligt räntelagen.
3) Vi debiterar en avgift för upprätthållande av nättjänsten ifall kunden vill avbryta elförbrukningen men hålla elanslutningsavtalet i kraft. Vi debiterar en avgift för upprätthållande även ifall ett nättjänstavtal inte ingåtts före utgången av påföljande kalenderår efter färdigställandet av elanslutningen.

Tjänster som debiteras varje månad

Tjänsten Pris, euroa/mån

Avgift för upprätthållande av nättjänst för elanslutningar max. 63 A ³

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

11,00
15,00

Avgift för upprätthållande av nättjänst för anslutningar (0,4 kV) som överskrider 63 A

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

80,00
130,00

Avgift för upprätthållande av nättjänst för 20 kV anslutningar

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

320,00
450,00

Kundbesök av installatör
Debiteras om Carunas samarbetsentreprenör inte kan utföra arbetet vid överenskommen tidpunkt på grund av eventuella brister i installationer eller vid felarbeten om ett fel konstateras i kundens nät.

Frånkoppling av utrustning från nätet och återkoppling
Debiteras en gång per arbete/anslutning, om utrustningen måste vara spänningslös tillfälligt eller om kundens entreprenör gör ändringar i anslutningskabeln. Debiteras också om en anslutning som är på upprätthållning återkopplas igen mindre än ett år efter att anslutningen har lagts på upprätthållning.

Flyttning av mätare 
Debiteras om elmätaren flyttas från en plats till en annan. Till exempel i samband med förnyelse av centralen flyttas mätaren från den befintliga centralen till en ny (central).

Snabbleverans
Koppling av anslutning eller annat servicearbete som snabbleverans inom 1–3 arbetsdagar. Möjligheten till snabbleverans kontrolleras alltid från fall till fall.

Timtaxa för kontorsarbete
Debiteras från fall till fall, då en större mängd data inhämtas på separat begäran och finns tillgänglig i kundens självbetjäningskanaler. Debiteras också om kunden avbokar beställningen av en anslutning och arbete redan har utförts inom ramen för beställningen.