Stor elkonsument eller elproducent, regionnätet

Stor elkonsument eller elproducent, högspänningsdistributionsnät

Stor elkonsument eller elproducent, högspänningsdistributionsnät

Stora elkonsumenter i högspänningsdistributionsnätet är storindustrianläggningar, datacentraler eller andra aktörer som förbrukar mycket el. Stora elproducenter är kraftverk i olika storleksklasser.

Så här ansluter ni till elnätet

För att få elöverföring krävs en elanslutning. Vi erbjuder storkunder med anslutning inom regionnätet olika specialprodukter och -tjänster.

Elanslutningar för storindustrin

Här hittar ni våra kontaktuppgifter.

Elanslutningar som är kopplade till högspänningsnätet är rätt alternativ då behovet av eleffekt är stor, t.ex. för en industriell anläggning eller en servercentral. Anslutningen till vårt elnät kan även beviljas åt ett annat elöverföringsbolag.

Efter att kunden tagit kontakt med oss bedömer vi elbehovet mer precist och reder ut hur den planerade anläggningen kunde anslutas till vårt elnät samt hittar de rätta tekniska lösningarna. Vi gör upp en kostnadsberäkning och en preliminär leveranstidtabell.

Med ett anslutningsavtal avtalar vi om anslutningens detaljer och dess hur anslutningen ska byggas. Därtill beskriver anslutningsavtalet olika skeden i anslutningsprocessen samt beställarens ansvar och skyldigheter.

En anslutning för produktion av el som är kopplad till högspänningsnätet lämpar sig bra för en stor elproduktionsanläggning, t.ex. ett vind-, bio-, gas- eller CHP-kraftverk.

Efter att kunden tagit kontakt med oss bedömer vi vilken slags anslutning som är rätt och reder ut hur det planerade kraftverket kunde anslutas till vårt elnät samt hittar de rätta tekniska lösningarna. Vi gör upp en kostnadsberäkning och en preliminär leveranstidtabell.

Med ett anslutningsavtal avtalar vi om anslutningens detaljer och dess hur anslutningen ska byggas. Därtill beskriver anslutningsavtalet olika skeden i anslutningsprocessen samt beställarens ansvar och skyldigheter.

Tjänster

Vår rådgivningstjänst hjälper er att välja rätt elanslutning som motsvarar era behov. Vi ger även information om hur själva anslutningen till elnätet sker samt tidtabeller för arbetet.

Om ni vill ha en ny anslutning eller förstora en anslutning men saknar möjlighet att koppla anslutningen till nätet utan att det byggs ut eller förstärks, måste den nya anslutningen planeras. För planeringen av anslutningen krävs en kunnig elentreprenör. 

Vår kundtjänst ger er råd gällande planeringen av anslutningen.

Då anslutningsavtalet är gjort, bygger vi ut elnätet fram till den avtalade anslutningspunkten, som ofta ligger vid gränsen till tomten. Be den elentreprenör ni valt att bekanta sig med våra anvisningar för entreprenörer. I anvisningarna hittas information bl.a. om hur man bygger anslutningskabeln och hur man utför diverse inspektioner och energimätningar.

Er entreprenör bör beställa anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan önskad anslutningstidpunkt.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstorar er elanslutning.

Anslutningsrätten syftar på den största tillåtna storleken på anslutningens huvudsäkringar, vilken anges i ampere. Om behovet av el ökar t.ex. om metoden för uppvärmning ändras, kan den nuvarande anslutningsrätten höjas genom att betala ett tillägg till anslutningsavgiften. Anslutningsrätten kan däremot inte minskas.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstora er elanslutning.

En tjänst för elanslutningar kopplade till högspänningsnätet. Anslutningsrätten syftar på anslutningens största tillåtna nominella effekt vilken räknas enligt transformatorns nominella effekt och anges i kilovoltampere. Om elförbrukningen eller produktionsbehovet ökar, kan den nuvarande anslutningsrätten ökas genom ett separat avtal med Caruna.

Om ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts, byter som oftast även elanslutningen ägare. Elanslutningen överförs inte automatiskt till fastighetens nya ägare.

Enklast meddelar ni oss om byte av ägare genom att fylla i en anmälan på vår webbplats. Meddela oss separat om byte av ägare så fort fastighetsaffären är klar. Vi får inte automatisk information om innehållet i köpebrevet.

Anmälan om byte av anslutningens ägare görs mha. länken på vår webbplats.

Elöverföring

Elöverföringsprodukt väljs enligt förbrukningsställe och elbehov. Vår kundtjänst och er personliga kontaktperson hjälper er vid behov att välja rätt elöverföringsprodukt.

Elöverföringsprodukter för storindustrin

Ni kan välja mellan två av våra elöverföringsprodukter i regionnätet och välja den som bäst motsvarar era behov. Avgifter som debiteras för elöverföringen innehåller en fast avgift, förbrukningsavgift och belastningsavgift.

Överföringsprodukt 1 är en produkt med en nedsatt fast årsavgift men högre förbrukningsavgifter. Avgifternas storlek kan kontrolleras i vår prislista för högspänningsdistributionsnät.

Produkten används till största delen av våra kunder i högspänningsnätet. Ett exempel på kunder av den här typen är andra nätbolag, datacentraler, industrier och elproducenter med stor produktion så som t.ex. kraftverk.

Överföringsprodukten kan bytas ut avgiftsfritt en gång per kalenderår.

Ni kan välja mellan två av våra elöverföringsprodukter i regionnätet och välja den som bäst motsvarar era behov. Avgifter som debiteras för elöverföringen är en fast avgift, förbrukningsavgift och belastningsavgift.

Överföringsprodukt 2 är en produkt för våra kunder som utnyttjar regionnätet och som har endast en anslutningspunkt. Produkten har en högre fast årsavgift men nedsatta förbrukningsavgifter. Avgifternas storlek kan kontrolleras i vår prislista för högspänningsdistributionsnät.

Överföringsprodukten kan bytas ut avgiftsfritt en gång per kalenderår.

Elsäkerhet

Vi hjälper er att agera säkert i närheten av elnätet.

Vår kundtjänst ger er råd och mer information om hur man arbetar tryggt i närheten av vårt elnät.

Kontakta Caruna i god tid i förväg då ni planerar att te.x. utföra grävarbete på ett område med elkablar. Vi erbjuder en mängd både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster som tryggar en säker arbetsmiljö i närheten av vårt elnät. Exempel på dessa tjänster är vår kundrådgivning, övervakning, tillfälligt skydd, stöd eller flytt av kablar och planerade elavbrott.

Ändringar till elnätet

I egenskap av elnätsbolag ansvarar vi för alla ändringar som berör vårt elnät eller elmätare.

Här kan ni läsa mer om elmätare och ändringar till dem.

Om en ny mätarcentral installerats till fastigheten medan elmätaren fortfarande sitter kvar i en gammal central, flyttar vi den till den nya centralen. I nybyggen installerar vi elmätaren till huvudcentralen.

Elentreprenören ni valt beställer installationen eller flytten av elmätaren genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter som finns på vår webbplats (er entreprenör beställer arbetet). Endast elmontörer som vi gett behörighet till får göra ändringar till mätaren.

I samband med elsaneringar förnyas ofta husbolagets mätarcentral varmed de enskilda bostädernas elmätare flyttas över från en central till en annan. Eventuellt byts även gamla 1-fas elmätare ut mot 3-fas elmätare.

Elleveransen till förbrukningsstället kan avbrytas om elmätaren ska kopplas bort från nätet ett tag, t.ex. p.g.a. att ytterväggen ska renoveras, ett träd fällas eller ett fel i någon apparat eller anläggning. Om det inte görs ändringar direkt till fastighetens elapparatur, kan slutanvändaren själv beställa ett serviceavbrott. Om det däremot ska göras ändringar till elapparaturen bör ni kontakta er elentreprenör som beställer avbrottet av oss.

Om det inte längre finns ett behov av el vid en fastighet och om det inte heller kommer att finnas ett behov i framtiden, lönar det sig att riva fastighetens elanslutning. För enbart flytt behöver elanslutningen inte rivas, utan då räcker det att avtalet med den valda elförsäljaren sägs upp. Elförsörjningen kan avbrytas för en kortare tid genom att sätta elanslutningen på upprätthållning.

Rivningen av elanslutningen sköts mha. vår beställningsblankett. För att göra detta behöver ni identifieringskoden för er anslutning och uppgifter om vilken storlek er anslutning har. Dessa uppgifter får ni från vår kundtjänst.

Er anslutning har en (1) månads uppsägningstid. Om ni vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska ni göra ett nytt anslutningsavtal med oss. För nya anslutningsavtal uppbär vi en avgift enligt vår giltiga prislista.

Här kan ni läsa mer om ändringar till er anslutningskabel.

En anslutningskabel är en kabel mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och er mätarcentral. Elentreprenören ansvarar för att installera kabeln och beställer kopplingen av anslutningskablen mha. blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens arbetsbeställning).

Vi definierar en närmare anslutningspunkten vid gränsen till er tomt. Däremot gör vi inte ändringar till anslutningskabeln. I samband med att anslutningskabeln förnyas, kommer vi även att förnya ert anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningskabeln samt äganderätten till anslutningskabeln kommer att tillhöra er.

Vi kopplar er nya anslutningskabeln till elnätet inom ca två (2) veckor efter att vi fått beställningen för kopplingen.

Här kan ni läsa mer om olika ändringar som görs till elnätet.

Vi kan flytta en elstolpe, en luftlinje, kabel, fördelarskåp eller någon annan komponent som hör ihop med elnätet vid bygge av t.ex. en väg eller en byggnad på ett bestämt område.
 
Om ni vill ändra på elnätets läge, be oss om en offert i god tid. Berätta för oss så noggrant som möjligt, vad ni vill ändra på och hur det ska se ut. Ni kan t.ex. göra en skiss över era önskemål direkt på en detaljplan eller karta, och skicka den till oss. Vi reder ut vilka förutsättningar och alternativ det finns att genomföra önskemålen och skickar en offert och en tidtabell för arbetet. Ofta krävs det att vi har möjlighet att planera arbetet genom att komma och se platsen innan vi kan ge en offert. Då ni godkänt vår offert beställer vi arbetet av vår entreprenör. Vi debiterar för ändringen enligt offerten då arbetet slutförts.
 
Vänligen lägg märke till att ni bör stå i kontakt med eventuella ägare till diverse ledningar om de ska flyttas (t.ex. då det gäller telefonledningar och lyktstolpar).

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring. Ni tilldelas en egen kontaktperson som ansvarar för hela kundkontot.

Avbrott och fel

Vår automatiska strömavbrottskarta visar alla fel i stamnätet som vi är medvetna om samt alla planerade avbrott p.g.a. arbeten inom vårt nätområde. Kartan visar även den uppskattade längden för avbrottet.

Strömavbrottskartans fel uppdateras automatiskt. Strömavbrottskartan visar däremot inte fel i lågspänningsnätet mellan fördelningstransformatorer och förbrukningsställen.

Ta i bruk gratistjänsten här.

Vill ni få meddelanden om elavbrot även till mobilen eller e-posten? Ta i bruk vår gratistjänst Caruna Sähkövahti så får ni larm och meddelanden. Ni får meddelanden om planerade elavbrott samt oväntade elavbrott i stamnätet per sms eller e-post. Ni kan beställa meddelandena till flera telefonnummer och e-postadresser.

Bekanta er med våra anvisningar för plötsliga elavbrott.

Ni kan meddela oss om ett fel i elförsörjningen genom att ringa går gratis feltjänst som har öppet dygnet runt varje dag. Ni kan även fylla i vår blankett för felanmälan som ni hittar på vår webbplats. Innan ni gör en felanmälan är det skäl att kolla de egna säkringarna.

Exempel på fel som ska anmälas:

 • elen är helt eller delvis bortkopplad
 • ett träd ligger över en ellinje
 • en elledning har gått av eller hänger för lågt
 • jordkablar syns ovan jorden
 • en elstolpe har gått av eller står på sned
 • en bil har kört in i ett elskåp
 • 0-fel (ljusen blinkar, blir svagare eller starkare, elapparater beter sig på ett avvikande sätt eller går sönder, elstötar i duschen)
 • annan livsfara i anknytning till el

Fakturor, avtal och förbrukning

Om er elförbrukning ökat utan orsak hjälper vår konsumentrådgivning att reda ut eventuella orsaker till er ökade förbrukning eller en tillfällig förbrukningstopp.

En ökad konsumtion kan bero på t.ex. renovering i hemmet, en ny elapparat, användning av golvvärme eller lagrande värmesystem, flitigt bastubadande eller elmotstånd i anknytning till oljeuppvärmning.

Kontakta vår kundtjänst för energirådgivning.

Lär mer om våra elöverföringsprodukter och om hur ni kan byta er produkt.

Med elöverföringsprodukt avses sättet elförbrukningen mäts och prissätts (Allmän, Säsong-, Natt- eller Effektöverföring). Välj rätt mätmetod enligt elbehov och förbrukning.

Vid behov kan elöverföringsprodukten bytas ut en gång om året. En ändring kan bli aktuell om förbrukningsvanorna ändras avsevärt, t.ex. om ni utvidgar en fastighet, renoverar eller skaffar en eller flera nya apparater till hushållet som tillsammans ökar elförbrukningen. Även ändringar som görs till uppvärmningssystem kan ge orsak att ändra mätmetod. Om er elförbrukning minskar kan det däremot hända att ni inte längre har behov av natt- eller säsongöverföring.

Om den nuvarande elöverföringsprodukten inte överensstämmer med förbrukningsvanorna är det skäl att byta storlek på säkringen så att den bättre motsvarar vanor och behov. Vi kan uppdatera storleken på er säkring inom ramen för er anslutningsrätt.

Ändringen av huvudsäkring utförs av er egen elentreprenör som gör en anmälan till oss mha. blanketten för allmänna uppgifter. En ändring från 63 ampere till en större eller mindre storlek påverkar som oftast mätningen. Vid behov kan vår entreprenör byta ut mätapparaten så att den mäter direkt eller indirekt. Er egen elentreprenör gör alla nödvändiga ändringar till huvudcentralen.

Med denna tjänst uppdaterar vi era kontaktuppgifter och t.ex. nytt efternamn. Ni kan även uppdatera era uppgifter till ert elavtal, t.ex. byta faktureringsadress eller lägga till referensuppgifter till er faktura eller ert avtal och ändra datum då avtalet upprättats och upphört.

Läs mer om vår fakturering här.

Vår faktureringsrådgivning ger er information om er elöverföringsfaktura och kan vid behov göra ändringar till er faktura. Vi ger svar på frågor som gäller betalningsdatum på fakturor, faktureringsperioder, följande fakturas förfallodatum eller oklarheter i anknytning till er faktura.

Faktureringsrytmen bestäms enligt er elförbrukning. Ni kan välja mellan fyra, sex eller tolv fakturor om året, och ni kan byta faktureringsrytm när som helst. Om ni inte kan betala er räkning senast på fakturans förfallodatum ber vi er ta kontakt med vår kundtjänst innan fakturan förfaller.

Övrig rådgivning

Vi utser en personlig kontaktperson till alla nyckelkunder inom vårt högspänningsnät. Vår kontaktperson ansvarar för nyckelkundens alla ärenden.

Tjänstens avsikt är att se till att försörjningsberedskapen fungerar för tungindustrin och att parterna avtalar om reservlinjer, deras användning och underhåll från fall till fall. Tjänstens innehåll och villkor definieras separat med ett avtal.

Vi ger utlåtanden som reflekterar nätbolagets perspektiv på landskaps- och allmänna planer samt planläggning för vindkraftverk. I våra utlåtanden framhäver vi nätbolagets behov och eventuella begränsningar som kan tänkas påverka projekten.

Om ni anser att er mätare mäter högre värden än vad er egentliga förbrukning ger upphov till, kan er elmätare kontrolleras. I första hand ber vi er ändå att reda ut om det eventuellt finns en naturlig förklaring till den ökade konsumtionen. Moderna fjärravläsbara elmätare är mycket pålitliga och mätfel ovanliga.

Det är alltid en opartisk tredje part som kontrollerar mätaren och efter kontrollen får ni ett protokoll. Om det visar sig att mätaren är felaktig ersätter vi det ni betalat i överlopps. Om det däremot visar sig att det inte är något fel på mätaren och att den mätt förbrukningen rätt, debiterar vi er för byte av mätaren enligt det pris som står i vår giltiga prislista.

Vi ger information om förbrukningsställe till innehavaren av elnätsavtalet eller en person innehavaren gett fullmakt åt. Information som ofta sökes är:

 • anslutningens storlek på förbrukningsstället
 • storlek på huvudsäkring
 • förbrukning om året
 • förbrukningsställets nummer
 • mätarens nummer
 • är elen på- eller bortkopplad
 • finns det ett giltigt avtal
 • är elmätaren installerad eller har den tagits bort

Vår kundtjänst ger er råd i alla frågor som berör elöverföring eller er kundrelation med Caruna.

På vår webbplats har vi samlat ihop vanliga frågor och svar - ni kan läsa dem här. Med hjälp av blanketter på vår webbplats kan ni lätt och enkelt sköta era ärenden som har att göra med elöverföring.