Stor elkonsument eller elproducent, distributionsnätet

Stor elkonsument eller elproducent, distributionsnätet

Stora elkonsumenter i regionnätet, dvs. i låg- och mellanspänningsnätet, är vanligtvis olika industrianläggningar eller andra aktörer som förbrukar mycket el. Till exempel sol-, vind- och biokraftverk är exempel på stora elproducenter.

Så här ansluter ni till elnätet

För att få elöverföring krävs en elanslutning. Vår anslutningstjänst täcker allt från vanliga elanslutningar till anslutningar för industriellt bruk. Utöver anslutningar erbjuder vi tjänster i anknytning till dem.

Elanslutningar

●    Här kan ni läsa mer om hur ni beställer en elanslutning.
●    Priset på olika elanslutningar hittar ni här.

 

En elanslutning behövs för att kunna ansluta till elnätet och få el till gränsen av tomten. Därefter kan ni göra ett elavtal med valfri elförsäljare. Utöver en elanslutning och ett elavtal behöver ni en mätarcentral och en anslutningskabel som ni kan beställa hos er elentreprenör.

Om ni bygger en ny fastighet ska ni med hjälp av er elentreprenör reda ut vilken eleffekt fastigheten behöver och göra en bedömning över framtida förbrukning och vanor så att vi kan välja rätt anslutningsstorlek och överföringsprodukt. Beställ en ny elanslutning genast då ni börjar bygga. Att bygga ut ett nytt elnät tar i medeltal en till tre månader efter att anslutningsavtalet undertecknats.

En lågspänningsanslutning lämpar sig för apparater med mycket låg elförbrukning, t.ex. enskilda reklamtavlor. En lågspänningsanslutning är inte avsedd att vara permanent.

Vi bygger inte ut vårt nät för en lågspänningsanslutning, utan istället bygger elentreprenören ni valt nätet till vår angivna anslutningspunkt. Ingen elmätare installeras till lågspänningsanslutningar. Faktureringen sker i stället enligt en fast summa i enlighet med apparatens effekt.

Den maximala effekten för lågspänningsanslutningar är 25 A. Om elbehovet överskrider lågspänningsanslutningens tillåtna effekt bör ni beställa en permanent elanslutning.

En tillfällig elanslutning lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för att elektrifiera en byggplats för byggnadstiden.

Tillfällig el är en bra lösning t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter. Elentreprenören bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet av oss mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Elanslutningar för industrin

En tillfällig anslutning som fungerar i mellanspänningsnätet lämpar sig bra för tillfällig och stor elförbrukning t.ex. för att elektrifiera en byggplats för byggnadstiden. Ibland behövs det tillfälligt el om det fasta elnätet inte ännu fullt byggts ut, eller om ni t.ex. håller på att bygga men bygget drar mer el än den färdiga fastighetens elanslutning räcker till.

Ni ansvarar för transformatorn samt för att bygga det tillfälliga elnätet fram till den anslutningspunkt vi angett. Kopplingen kan beställas med blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens beställning).

Elanslutning för produktionsanläggningar med en effekt på max 2 MVA.

Om ni har planer att byta ut er elanslutning för en produktionsanläggning eller om ni planerar en produktionsanläggning som behöver en större elanslutning än den nuvarande, avtalar vi tillsammans med er om vilken storlek er nya elanslutning ska ha. I allmänhet produceras el i liten skala mha. sol- eller vindenergi men ibland även mha. vattenkraft, biogas eller trädbränslen.

Beroende på storleken ansluter vi er produktionsanläggning, med max. effekt om 2 MVA, antingen till låg- eller mellanspänningsnätet. Anslutningsavgiften bestäms från fall till fall enligt kostnaderna för arbetet.

Elanslutningar för produktionsanläggningar med en effekt som överskrider 2 MVA.

Om ni vill ansluta en produktionsanläggning som överskrider 2 MVA till distributionsnätet, förhandlar vi tillsammans med er om hur anslutningen ska utföras. Vi ansluter produktionsanläggningar, som har en effekt som överskrider 2 MVA och är högst 5 MVA, till mellanspänningsnätet.

Anslutningspunkten för produktionsanläggningar med en effekt som överskrider 5 MVA måste utredas från fall till fall. Exempel på sådana produktionsanläggningar är vind- och CHP-kraftverk med industriell produktion av el. Anslutningsavgiften för sådan elproduktion avgörs från fall till fall beroende på byggkostnader och anslutningskostnader samt kapacitetsreserveringsavgiften.

Tjänster

En elanslutning avsedd för industriellt bruk som fungerar i mellanspänningsnätet passar fastigheter med stor elförbrukning. Det är på kundens ansvar att bygga transformator och elnät fram till den anslutningspunkt vi angett. Kopplingen kan ni beställa med blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens beställning).

Då ni vet att ni behöver en stor elanslutning ber vi er stå i kontakt med vår kundtjänst i god tid. Vi utser en kontaktperson åt er som sköter bygget av anslutningen från början till slut.

Vår rådgivningstjänst hjälper er att välja rätt elanslutning som motsvarar era behov. Vi ger även information om hur själva anslutningen till elnätet sker samt tidtabeller för arbetet.

Om ni vill ha en ny anslutning eller förstora en anslutning men saknar möjlighet att koppla anslutningen till nätet utan att det byggs ut eller förstärks, måste den nya anslutningen planeras. För planeringen av anslutningen krävs en kunnig elentreprenör.  

Vår kundtjänst ger er råd gällande planeringen av anslutningen.

Då anslutningsavtalet är gjort, bygger vi ut elnätet fram till den avtalade anslutningspunkten, som ofta ligger vid gränsen till tomten. Be den elentreprenör ni valt att bekanta sig med våra anvisningar för entreprenörer. I anvisningarna hittas information bl.a. om hur man bygger anslutningskabeln och hur man utför diverse inspektioner och energimätningar.

Er entreprenör bör beställa anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan önskad anslutningstidpunkt.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstorar er elanslutning.

Anslutningsrätten syftar på den största tillåtna storleken på anslutningens huvudsäkringar, vilken anges i ampere. Om behovet av el ökar t.ex. om metoden för uppvärmning ändras, kan den nuvarande anslutningsrätten höjas genom att betala ett tillägg till anslutningsavgiften. Anslutningsrätten kan däremot inte minskas.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstorar er elanslutning.

En tjänst för elanslutningar kopplade till mellanspänningsnätet. Anslutningsrätten syftar på anslutningens största tillåtna nominella effekt som anges i kilovoltampere. Om elförbrukningen eller produktionsbehovet ökar, kan den nuvarande anslutningsrätten ökas genom ett separat avtal med Caruna.

Om ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts, byter som oftast även elanslutningen ägare. Elanslutningen överförs inte automatiskt till fastighetens nya ägare.

Enklast meddelar ni oss om byte av ägare genom att fylla i en anmälan på vår webbplats. Meddela oss separat om byte av ägare så fort fastighetsaffären är klar. Vi får inte automatisk information om innehållet i köpebrevet.

Anmälan om byte av anslutningens ägare görs mha. länken på vår webbplats.

Elöverföring

Välj elöverföringsprodukt enligt förbrukningsställe och elbehov.  Elöverföringsprodukter för industrin är avsedda för industrianslutningar. Vid behov hjälper vår kundtjänst er att välja rätt elöverföringsprodukt.

Elöverföringsprodukter

Till våra vanligaste tjänster hör elöverföring till bostäder och små fastigheter. Privata hushåll och små företag utan särskilt stort behov av el använder denna tjänst flitigt.

Ni kan välja mellan tre elöverföringsprodukter:

 • Priset på allmän överföring är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid.
 • Säsongöverföring är fördelaktigare under sommartid, vinternätter och söndagar.
 • Nattöverföring är fördelaktigare under nattetid (kl. 22―7), då t.ex. varmvattensberedare kan styras så att de kopplas på enbart under nattetid.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring är högst 63 A.

Vår minsta anslutning för lågspänningsnätet är lämplig för t.ex. telefonförstärkare, ljustavlor, sensorer och andra objekt med en liten förbrukning och en anslutningseffekt som inte överskrider 500 W.

Till små specialmål ansluts ingen elmätare för att följa med elförbrukningen. Faktureringen sker i stället enligt den anslutna apparatens effekt.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring är mindre än 25 A.

Be vår kundtjänst berätta mer om våra lågspänningsanslutningar.

Här kan ni läsa mer om elanslutningar och våra elöverföringsprodukter.

Om elbehovet i lågspänningsnätet är stort är detta rätt elöverföringsprodukt för fastigheten. Typiska mål är t.ex. ett produktionsföretag, en lantgård, en industrianläggning eller annat mål vars förbrukning vanligtvis inte överskrider 100 MWh om året.

Mätperioden för effektöverföring är en timme och avgiften bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Minimidebiteringen är enligt en effekt om 40 kW. Ni kan välja mellan två överföringsprodukter. Priset på Effektöverföring 1 LS är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid. Effektöverföring 2 LS har däremot ett fördelaktigare pris för sommartid, vinternätter och söndagar.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring överskrider 63 A.

Tjänster

På vår webbplats kan ni läsa mer om tillfälliga elanslutningar.

En tillfällig elanslutning lämpar sig t.ex. för att elektrifiera en byggplats för byggnadstiden, om tomten saknar en egen elanslutning. Tillfällig el kan även behövas om bygget av det fasta elnätet på området inte är färdigt ännu.

Tillfällig elöverföring lämpar sig för tillfälligt elbruk och kräver inget egentligt anslutningsavtal. Som överföringsprodukt används alltid Allmän överföring eller Effektöverföring 1 LS om behovet är större. Grundavgiften debiteras alltid dubbelt för tillfällig elöverföring.

Er elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet mha. blanketten för allmänna uppgifter (beställningar gjorda av entreprenörer).

Här kan ni läsa mer om hur man lägger en anslutning på upprätthållning.

En elanslutning kan stängas av tillfälligt och läggas på upprätthållning varmed elöverföringen avbryts medan anslutningen fortsätter att vara i kraft. Då anslutningen lagts på upprätthållning tar vi bort elmätaren från förbrukningsstället. Vi returnerar elmätaren då anslutningen tas i bruk på nytt. Under den tid anslutningen är på upprätthållning debiterar vi en avgift som är fördelaktigare än den normala grundavgiften.

Elanslutningen kan läggas på upprätthållning om den inte kopplats till elnätet inom sex månader efter att nätbolaget givit tillstånd till det.

Om elöverföringen avbrutits till ett mål där det byggs eller renoveras, kopplar vi på elen igen då vi ser att elavtalet är giltigt. Elen måste kopplas på även om en obetald räkning orsakat ett avbrott eller t.ex. om någon flyttat bort och kopplat bort elen.

Vid nybyggen utför vi kopplingen på plats. Kopplingen beställs av er elentreprenör mha. blanketten för allmänna uppgifter (beställningar gjorda av entreprenörer). Om förbrukningsstället redan har ett giltigt elavtal, t.ex. i fall elen avbrutits p.g.a. en obetald räkning som trots allt slutligen betalats, utförs kopplingen automatiskt.

Elöverföringsprodukter för industrin

Här kan ni läsa mer om våra elöverföringsprodukter.

Elöverföring via mellanspänningsnätet är ett lämpligt alternativ för stor elförbrukning – ett typiskt mål är t.ex. en produktionsanläggning. Ni kan välja mellan två elöverföringsprodukter: Effektöverföring 1 MS är lämpligt för mål med ett effektbehov som överskrider 600 kW (en lägre grundavgift men högre överföringsavgifter). Effektöverföring 2 MS däremot lämpar sig för mål där effektbehovet överskrider 1000 kW och den årliga förbrukningen av energi 5000 MWh (högre grundavgift men lägre överföringsavgifter).

Elöverföring till industrin sker med 20 kV mellanspänning. Effektavgiften har en mätperiod som är en timme, och avgiften bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Effektavgift debiteras för en effekt om minst 200 kW. Målet bör vara försett med en transformator vars användning och installeringar kunden själv ansvarar för.

Här kan ni läsa mer om el som produceras av kraftverk.

Vi tar emot den producerade elen och distribuerar den vidare i vårt elnät.

Om produktionsanläggningen har en nominell effekt om 100 kVA–1 MVA är det på kundens ansvar att mäta förbrukningen av sin egen produktion, dvs. den andel av anläggningens elproduktion som kunden själv förbrukar. Om den nominella effekten överskrider 1 MVA är det vi som bär ansvar att mäta förbrukningen av kundens egen produktion. Avgiften för förbrukning av egen produktion debiteras för el kunden producerar och förbrukar själv (gäller inte anläggningens förbrukning av egen produktion).

Tjänsten riktar sig till t.ex. vind-, sol-, bio- och vattenkraftverk.

Tjänster till industrin

Läs mer om upprätthållning av en anslutning.

En elanslutning kan stängas av tillfälligt och läggas på upprätthållning vilket betyder att elöverföringen avbryts medan anslutningen fortsätter att vara i kraft. Då en anslutning lagts på upprätthållning tar vi bort elmätaren från själva förbrukningsstället. Vi returnerar elmätaren då anslutningen igen tas i bruk. Under den tid anslutningen är på upprätthållning debiterar vi en avgift för underhåll och upprätthållning som är fördelaktigare än den normala grundavgiften.

Elanslutningenen läggs automatiskt på upprätthållning om den inte kopplats till elnätet inom sex månader efter att nätbolaget givit tillstånd till det.

Elsäkerhet

Om ni utför gräv- eller byggarbeten eller tänker fälla träd på områden med jordkablar, ber vi er först ta kontakt med oss. Vi hjälper er att agera säkert i närheten av elnätet.

Då ni utför grävarbete är det er skyldighet att se till att det inte sedan tidigare finns nedgrävda jordkablar eller andra komponenter som hör till elnätet just där du tänker gräva. För att kunna reda ut var det finns kablar bör ni beställa en kabelvisning. Inom ca tre arbetsdagar skickar vi er uppgifter om tidigare nedgrävda kablars läge och placering.

Om ni vill fälla träd på er fastighet i närheten av luftledningar, bör ni först kontakta er lokala skogsarbetare som bedömer hur arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Kontakta därefter vår kundtjänst ungefär två veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad skogsarbetare som ni själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Vår kundtjänst ger er råd och mer information om hur man arbetar tryggt i närheten av vårt elnät.

Kontakta Caruna i god tid i förväg då ni planerar att te.x. utföra grävarbete på ett område med elkablar. Vi erbjuder en mängd både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster som tryggar en säker arbetsmiljö i närheten av vårt elnät. Exempel på dessa tjänster är vår kundrådgivning, övervakning, tillfälligt skydd, stöd eller flytt av kablar och planerade elavbrott.

Ändringar till elnätet

I egenskap av elnätsbolag ansvarar vi för alla ändringar som berör vårt elnät eller elmätare.

Här kan ni läsa mer om elmätare och ändringar till dem.

Om en ny mätarcentral installerats till fastigheten medan elmätaren fortfarande sitter kvar i en gammal central, flyttar vi den till den nya centralen. I nybyggen installerar vi elmätaren till huvudcentralen.

Elentreprenören ni valt beställer installationen eller flytten av elmätaren genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter som finns på vår webbplats (er entreprenör beställer arbetet). Endast elmontörer som vi gett behörighet till får göra ändringar till mätaren.

I samband med elsaneringar förnyas ofta husbolagets mätarcentral varmed de enskilda bostädernas elmätare flyttas över från en central till en annan. Eventuellt byts även gamla 1-fas elmätare ut mot 3-fas elmätare.

Elleveransen till förbrukningsstället kan avbrytas om elmätaren ska kopplas bort från nätet ett tag, t.ex. p.g.a. att ytterväggen ska renoveras, ett träd fällas eller ett fel i någon apparat eller anläggning. Om det inte görs ändringar direkt till fastighetens elapparatur, kan slutanvändaren själv beställa ett serviceavbrott. Om det däremot ska göras ändringar till elapparaturen bör ni kontakta er elentreprenör som beställer avbrottet av oss.

Om det inte längre finns ett behov av el vid en fastighet och om det inte heller kommer att finnas ett behov i framtiden, lönar det sig att riva fastighetens elanslutning. För enbart flytt behöver elanslutningen inte rivas, utan då räcker det att avtalet med den valda elförsäljaren sägs upp. Elförsörjningen kan avbrytas för en kortare tid genom att sätta elanslutningen på upprätthållning.

Rivningen av elanslutningen sköts mha. vår beställningsblankett. För att göra detta behöver ni identifieringskoden för er anslutning och uppgifter om vilken storlek er anslutning har. Dessa uppgifter får ni från vår kundtjänst.

Er anslutning har en (1) månads uppsägningstid. Om ni vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska ni göra ett nytt anslutningsavtal med oss. För nya anslutningsavtal uppbär vi en avgift enligt vår giltiga prislista.

Här kan ni läsa mer om ändringar till er anslutningskabel.

En anslutningskabel är en kabel mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och er mätarcentral. Elentreprenören ansvarar för att installera kabeln och beställer kopplingen av anslutningskablen mha. blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens arbetsbeställning).

Vi definierar en närmare anslutningspunkten vid gränsen till er tomt. Däremot gör vi inte ändringar till anslutningskabeln. I samband med att anslutningskabeln förnyas, kommer vi även att förnya ert anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningskabeln samt äganderätten till anslutningskabeln kommer att tillhöra er.

Vi kopplar er nya anslutningskabeln till elnätet inom ca två (2) veckor efter att vi fått beställningen för kopplingen.

Här kan ni läsa mer om olika ändringar som görs till elnätet.

Vi kan flytta en elstolpe, en luftlinje, kabel, fördelarskåp eller någon annan komponent som hör ihop med elnätet vid bygge av t.ex. en väg eller en byggnad på ett bestämt område.
 
Om ni vill ändra på elnätets läge, be oss om en offert i god tid. Berätta för oss så noggrant som möjligt, vad ni vill ändra på och hur det ska se ut. Ni kan t.ex. göra en skiss över era önskemål direkt på en detaljplan eller karta, och skicka den till oss. Vi reder ut vilka förutsättningar och alternativ det finns att genomföra önskemålen och skickar en offert och en tidtabell för arbetet. Ofta krävs det att vi har möjlighet att planera arbetet genom att komma och se platsen innan vi kan ge en offert. Då ni godkänt vår offert beställer vi arbetet av vår entreprenör. Vi debiterar för ändringen enligt offerten då arbetet slutförts.
 
Vänligen lägg märke till att ni bör stå i kontakt med eventuella ägare till diverse ledningar om de ska flyttas (t.ex. då det gäller telefonledningar och lyktstolpar).

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring.

Avbrott och fel

Vår automatiska strömavbrottskarta visar alla fel i stamnätet som vi är medvetna om samt alla planerade avbrott p.g.a. arbeten inom vårt nätområde. Kartan visar även den uppskattade längden för avbrottet.

Strömavbrottskartans fel uppdateras automatiskt. Strömavbrottskartan visar däremot inte fel i lågspänningsnätet mellan fördelningstransformatorer och förbrukningsställen.

Ta i bruk gratistjänsten här.

Vill ni få meddelanden om elavbrot även till mobilen eller e-posten? Ta i bruk vår gratistjänst Caruna Sähkövahti så får ni larm och meddelanden. Ni får meddelanden om planerade elavbrott samt oväntade elavbrott i stamnätet per sms eller e-post. Ni kan beställa meddelandena till flera telefonnummer och e-postadresser.

Bekanta er med våra anvisningar för plötsliga elavbrott.

Ni kan meddela oss om ett fel i elförsörjningen genom att ringa går gratis feltjänst som har öppet dygnet runt varje dag. Ni kan även fylla i vår blankett för felanmälan som ni hittar på vår webbplats. Innan ni gör en felanmälan är det skäl att kolla de egna säkringarna.

Exempel på fel som ska anmälas:

 • elen är helt eller delvis bortkopplad
 • ett träd ligger över en ellinje
 • en elledning har gått av eller hänger för lågt
 • jordkablar syns ovan jorden
 • en elstolpe har gått av eller står på sned
 • en bil har kört in i ett elskåp
 • 0-fel (ljusen blinkar, blir svagare eller starkare, elapparater beter sig på ett avvikande sätt eller går sönder, elstötar i duschen)
 • annan livsfara i anknytning till el

Fakturor, avtal och förbrukning

Om er elförbrukning ökat utan orsak hjälper vår konsumentrådgivning att reda ut eventuella orsaker till er ökade förbrukning eller en tillfällig förbrukningstopp.

En ökad konsumtion kan bero på t.ex. renovering i hemmet, en ny elapparat, användning av golvvärme eller lagrande värmesystem, flitigt bastubadande eller elmotstånd i anknytning till oljeuppvärmning.

Kontakta vår kundtjänst för energirådgivning.

Lär mer om våra elöverföringsprodukter och om hur ni kan byta er produkt.

Med elöverföringsprodukt avses sättet elförbrukningen mäts och prissätts (Allmän, Säsong-, Natt- eller Effektöverföring). Välj rätt mätmetod enligt elbehov och förbrukning.

Vid behov kan elöverföringsprodukten bytas ut en gång om året. En ändring kan bli aktuell om förbrukningsvanorna ändras avsevärt, t.ex. om ni utvidgar en fastighet, renoverar eller skaffar en eller flera nya apparater till hushållet som tillsammans ökar elförbrukningen. Även ändringar som görs till uppvärmningssystem kan ge orsak att ändra mätmetod. Om er elförbrukning minskar kan det däremot hända att ni inte längre har behov av natt- eller säsongöverföring.

Om den nuvarande elöverföringsprodukten inte överensstämmer med förbrukningsvanorna är det skäl att byta storlek på säkringen så att den bättre motsvarar vanor och behov. Vi kan uppdatera storleken på er säkring inom ramen för er anslutningsrätt.

Ändringen av huvudsäkring utförs av er egen elentreprenör som gör en anmälan till oss mha. blanketten för allmänna uppgifter. En ändring från 63 ampere till en större eller mindre storlek påverkar som oftast mätningen. Vid behov kan vår entreprenör byta ut mätapparaten så att den mäter direkt eller indirekt. Er egen elentreprenör gör alla nödvändiga ändringar till huvudcentralen.

Med denna tjänst uppdaterar vi era kontaktuppgifter och t.ex. nytt efternamn. Ni kan även uppdatera era uppgifter till ert elavtal, t.ex. byta faktureringsadress eller lägga till referensuppgifter till er faktura eller ert avtal och ändra datum då avtalet upprättats och upphört.

Läs mer om vår fakturering här.

Vår faktureringsrådgivning ger er information om er elöverföringsfaktura och kan vid behov göra ändringar till er faktura. Vi ger svar på frågor som gäller betalningsdatum på fakturor, faktureringsperioder, följande fakturas förfallodatum eller oklarheter i anknytning till er faktura.

Faktureringsrytmen bestäms enligt er elförbrukning. Ni kan välja mellan fyra, sex eller tolv fakturor om året, och ni kan byta faktureringsrytm när som helst. Om ni inte kan betala er räkning senast på fakturans förfallodatum ber vi er ta kontakt med vår kundtjänst innan fakturan förfaller.

Om er verksamhetssektor är berättigad till skatteklass 2, för vi över ert elöverföringsavtal till denna fördelaktigare skatteklass och utfärdar en skriftlig försäkran. Denna skriftliga försäkran gör ni genom att fylla i blanketten på vår webbplats. Vi erbjuder även våra kunder rådgivning i anknytning till ändring av skatteklass.

Vi kan göra anmälan för er även retroaktivt inom ramarna för den tidsfrist som lagen tillåter, vilket för nuvarande är 3 år + det pågående året. I så fall debiterar vi ett pris för ändringen enligt det pris som står i vår prislista.

El som räknas till skatteklass 2 ska alltid mätas separat. Om det vid förbrukningsstället funnits verksamhet som tillhör både skatteklass 1 och 2 kan man mha. undermätning reda ut hur mycket el diverse verksamheter dragit och därmed kan skatten räknas ut därefter. 

Er elentreprenör installerar mätaren för undermätning. Vi ber er skicka undermätningens värden en gång om året så att vi kan sköta om faktureringen för skatteskillnaden mellan verksamheterna.

Övrig rådgivning

Vi utser en personlig kontaktperson till alla nyckelkunder inom vårt mellan- och högspänningsnät. Vår kontaktperson ansvarar för nyckelkundens alla ärenden.

Tjänstens avsikt är att se till att försörjningsberedskapen fungerar för industrin och att parterna avtalar om reservlinjer, deras användning och underhåll från fall till fall. Tjänstens innehåll och villkor definieras separat med ett avtal.

Om ni anser att er mätare mäter högre värden än vad er egentliga förbrukning ger upphov till, kan er elmätare kontrolleras. I första hand ber vi er ändå att reda ut om det eventuellt finns en naturlig förklaring till den ökade konsumtionen. Moderna fjärravläsbara elmätare är mycket pålitliga och mätfel ovanliga.

Det är alltid en opartisk tredje part som kontrollerar mätaren och efter kontrollen får ni ett protokoll. Om det visar sig att mätaren är felaktig ersätter vi det ni betalat i överlopps. Om det däremot visar sig att det inte är något fel på mätaren och att den mätt förbrukningen rätt, debiterar vi er för byte av mätaren enligt det pris som står i vår giltiga prislista.

Vi ger information om förbrukningsställe till innehavaren av elnätsavtalet eller en person innehavaren gett fullmakt åt. Information som ofta sökes är:

 • anslutningens storlek på förbrukningsstället
 • storlek på huvudsäkring
 • förbrukning om året
 • förbrukningsställets nummer
 • mätarens nummer
 • är elen på- eller bortkopplad
 • finns det ett giltigt avtal
 • är elmätaren installerad eller har den tagits bort

Vår kundtjänst ger er råd i alla frågor som berör elöverföring eller er kundrelation med Caruna.

På vår webbplats har vi samlat ihop vanliga frågor och svar - ni kan läsa dem här. Med hjälp av blanketter på vår webbplats kan ni lätt och enkelt sköta era ärenden som har att göra med elöverföring.