Anslutnings- och nättjänstavgift för elproduktion

Mikroproduktion som inte överskrider 100 kVA kan oftast anslutas till ett befintligt elförbrukningsställe utan att anslutningen av produktionsanläggningen medför några kostnader. Då produktionsapparaten är högst 2 MVA bestäms anslutningsavgiften för att koppla produktionen till elnätet från fall till fall eftersom den är beroende av bygg- och anslutningskostnader. För produktionsanläggningar som är större än detta består de totala kostnaderna av anslutningens bygg- och anslutningsavgifter samt en eventuell kapacitetsreserveringsavgift.

Om produktionsanläggningens generator har en nominell effekt som överskrider 1 MVA debiteras en förbrukningsavgift för den egenproducerade el du använder själv. Mer information om priser på produktion av egen el finns i vår prislista nedan.

Mätning av produktion och förbrukning

Caruna ansvarar dels för att mäta den mängd el som tas ut och matas in i distributionsnätet, dels för att skicka dessa mätvärden vidare till ditt elförsäljningsbolag. Med förbrukning av egenproducerad el avses den mängd el du producerar och förbrukar vid produktionsstället. Om din produktionsanläggning har ett nominellt värde som överskrider 100 kVA men högst 1 MVA ansvarar du själv för att mäta den mängd du producerar. Om det nominella värdet överskrider 1 MVA ansvarar Caruna för att mäta den mängd egenproducerad el du förbrukar.

Elskatt på egenproducerad el

Som producent av el är du skyldig att reda ut din elskatteskyldighet och betala elskatt på den el du producerar. Din elskatteskyldighet beror på den nominella effekten din produktionsanläggning har samt mängden el du producerar per kalenderår.