Produkter och priser

Produkter och priser

Elanslutningens pris

För att du skall få rättighet att ansluta till elnätet behöver du en elanslutning. Med elanslutningen får du el till tomtgränsen samt en elmätare. Din anslutningsavgift täcker byggkostnaderna för distributionsnätet (mellan- och lågspänningsnätet samt transformatorstationerna) fram till din anslutningspunkt. Anslutningspunkten fastställs i anslutningsavtalet och den ligger vanligtvis vid tomtens eller byggnadsplatsen gräns.

Därtill påverkas anslutningens pris av huvudsäkringens storlek och den så kallade anslutningszonen, dvs. mätningsställets distans till närmaste kabel med en spänning på 20 kW eller transformator.

Noggrannare uppgifter om hur anslutningszonerna bestäms hittar du nedan. Prisuppgifter hittar du i länkarna nere på sidan. Välj prislistan för det bolag på vars nätområde ditt förbrukningsställe ligger, antingen Caruna Ab:s eller Caruna Esbo Ab:s prislista.

Leveranstider för anslutningsofferten

Vår kundtjänst ger dig en muntlig anslutningsoffert för de flesta ställen med zonprissättning. För ställen som kräver en omfattande förhandsutredning är leveranstiden vanligtvis högst en månad. Till dessa hör de anslutningar som är belägna i zon 2+ och 3 (se zonindelningen nedan) samt mellanspännings- och produktionsanslutningar, eller situationer då långa sträckor av nätet måste stärkas.

Indelning av områden i zoner

Vid prissättning av elanslutningar tillämpas så kallad zonprissättning. Anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste 20 kV:s ledning eller transformator. Nedan ser du hur zonerna är indelade i Caruna Espoo Oy's och Caruna Oy's nätområde och mer information om olika zonerna.

Anslutningszoner i Caruna Espoo Oy's nätområde:

Anslutningszoner i Caruna Oy's nätområde:

Mera information om zonerna

Zon 1

 • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) är i en rät linje uppmätt högst 300 m.
 • Anslutningar i stadsplanerade tätorter hör alltid till zon 1. På strandplanerade områden tillämpas zonprissättning som grundar sig på avståndet.

Zon 2

 • Anslutningen har en huvudsäkring med en storlek på högst 3x63 A.
 • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) är i en rät linje uppmätt över 300 m, men högst 600 m.

Zon 2+

 • Gäller endast på Caruna Ab:s nätområde.
 • Anslutningen har en huvudsäkring med en storlek på högst 3x35 A.
 • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-kabel är i en rät linje uppmätt  över 600 meter, men högst 800 meter från en befintlig transformator.
 • Prissättningen för zon 2+ tillämpas inte om nätet inte kan byggas med sedvanliga nätlösningar t.ex. på grund av att det på området finns järn- eller motorvägar, industriområden eller vattendrag där kabeldragningen kräver lösningar som avviker från det normala.

Zon 3

 • Zon 3 omfattar andra än de lågspänningsanslutningar som hör till zon 1, 2 eller 2+.
 • I zon 3 bestäms anslutningsavgiften från fall till fall men om det finns flera abonnenter på samma område inom zon 3 så fastställs ett områdespris.

Områdesprissättning

Till områdesprissättningen tillhör alla lågspänningsanslutningar, som inte är belägna på zonerna 1,2,2+ eller 3. Anslutningsavgifterna varierar fallmässigt och priset påverkas av antalet kunder. Områdespriset är som lägst samma anslutningspris som för en zon 3 anslutning, vilken har motsvarande omständigheter. 

Pris på elöverföring

Priser på Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s nätområden

Caruna har två eldistributionsbolag, Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Caruna Ab svarar för eldistributionen på sitt nätområde i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt i Satakunta och Koillismaa. Caruna Esbo Ab verkar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och i Joensuu. Du ser de exakta områdena på kartan över våra nätområden.

Caruna Ab och Caruna Esbo Ab är två separata bolag, som har var sin prissättning. Prissättningen av elöverföring är specifik för vardera bolaget och bl.a. förhållandena inom det lokala elnätet inverkar på priserna.

Caruna Ab:s elnät består till största delen av landsbygdsnät och Caruna Esbo Ab:s av stadsnät. Förhållandena i staden är i allmänhet gynnsammare för eldistribution eftersom man bor tätare. Man behöver inte bygga så mycket elnät per kund. I staden ligger elnätet huvudsakligen under jord och är därför bättre skyddat mot skador som förorsakas av väderförhållanden. Det finns därför mindre behov av att reparera och underhålla nätet. På landsbygden kräver förhållandena att man bygger betydligt mer elnät per kund. Nätet är även mycket utsatt för naturfenomen, vilket ökar underhålls- och reparationskostnaderna avsevärt.

Finks Energiindustrings video nedan visar hur eldistributionen fungerar och hur kostnaderna för eldistributionen bildas (endast på finska).

Elöverföringsprodukter

Med elöverföringsprodukter eller tariffer debiterar distributionsbolagen för kostnader som elöverföringen medför.

Överföringsprodukten du valt grundar sig på ditt nättjänstavtal om elöverföring. Valet av överföringsprodukt styrs av storleken på dina säkringar. Överföringsprodukterna heter Allmän-, Natt-, Säsong- och Effektöverföring.

På Caruna Ab:s nätområde har vånings- och radhus en grundavgift som baserar sig på säkringarnas storlek. För att ett vånings- eller radhus ska vara berättigat till denna grundavgift måste des anslutning ha tre elmätare som mäter förbrukningen vid förbrukningsstället.

Läs mer om våra produkter:

ALLMÄN ÖVERFÖRING för mindre förbrukning av el

 • Den vanligaste överföringsprodukten är Allmän överföring. Elmätaren har då ett räkneverk. Allmän överföring passar dig om du använder relativt lite el.
 • Den används vanligtvis i flervånings- och radhuslägenheter.
 • Allmän överföring är i regel det förmånligaste alternativet för egnahemshus samt sommarbostäder, där det inte finns eluppvärmning. Priset för allmän överföring är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid.

NATTÖVERFÖRING för värmelagrande elvärme

 • Nattöverföring passar bäst för värmelagrande elvärme, som till exempel värmeackumulatorer, lagrande golvvärme och lagrande vattenburen uppvärmning. Då uppvärms bl.a. varmvattenberedaren endast nattetid.
 • Nattöverförings pris är fördelaktigare under natten.
 • Vid Nattöverföring tillämpas två olika priser. Därför har även elmätaren två skilda räkneverk. Under dagtid samlas förbrukningen på det ena räkneverket och nattetid på det andra.

SÄSONGÖVERFÖRING för uppvärmning med direktel

 • Säsongöverföring passar bäst för uppvärmning med direktel, såsom elementuppvärmning, direkt golvvärme, takvärme och värmepumpar. Överväg särskilt säsongöverföring, om du kan utnyttja alternativa uppvärmningssätt under vintern.
 • Vid Säsongöverföring tillämpas två olika priser. Därför har elmätaren två skilda räkneverk. Under vinterdagar samlas förbrukningen på det ena räkneverket och under övriga tider på det andra.
 • Priset på säsongöverföring är förmånligare under hela sommaren (1.4.—31.10.) samt under natten vintertid.

EFFEKTÖVERFÖRING för stor behov av el (t.ex. industri)

 • Effektöverföringsprodukterna är avsedda för kunder som använder mycket el. Leveransspänningen vid överföring av mellanspänningseffekt är 20 kV. Detta förutsätter att kunden själv äger en transformator och ansvarar för driften och installationer som är kopplade till den.
 • Mätperioden för aktiv effekt är en timme. Hos Caruna Ab och Caruna Esbo Ab bestäms effektavgiften enligt månatlig toppeffekt. Effektavgiften debiteras enligt minst 40 kW:s effekt vid lågspänning och enligt minst 200 kWs effekt vid mellanspänning.
 • Avgiften för reaktiv effekt baserar sig på månatlig reaktiv effekttopp, reducerad med 20 procent av mängden aktiv effekt för samma månad.
Ändra överföringsprodukt

Ändra överföringsprodukt

Välj ett mätningsalternativ enligt ditt behov av el och din förbrukning. Det är gratis att byta överföringsprodukt en gång per år.

Det kan bli aktuellt att byta elöverföringsprodukt om du klart ändrar dina förbrukningsvanor. Detta kan bli aktuellt t.ex. om du utvidgar en byggnad, renoverar eller skaffar fler hushållsmaskiner som tillsammans höjer din normala elförbrukning. Även ändringar i uppvärmningssystemet kan ge anledning att ändra mätmetoden. Om elförbrukningen minskar finns det inte nödvändigtvis längre behov av natt- eller säsongöverföring.

I samband med förändring av överföringsprodukt uppdateras räkneverket i din elmätare till att motsvara den produkt du valt. Om du vill dra nytta av en mer fördelaktig nattdistribution ska du kontakta din elentreprenör som utför nödvändiga ändringar till din mätcentral.

Ändra säkringsstorlek

Vill du hitta en elentreprenör?

Titta på webbplatsen Löydä sähkömies!

Med rätt styrka i dina huvudsäkringar försäkrar du dig om att de inte brinner av även om alla dina maskiner skulle vara påslagna samtidigt. Om du väljer att ändra storleken på dina säkringar måste du ha hjälp av en elentreprenör. Din elentreprenör tar reda på vilken säkringsstorlek som är lämplig för dina behov, byter ut säkringsbottnen och står i kontakt med elöverföringsbolaget. Då vi får information om att säkringarna storlek ändrats tillämpar vi en ny elöverföringsprodukt till ditt nättjänstavtal.

Storleken på de huvudsäkringar du använder får inte överskrida det ditt anslutningsrätt tillåter. Du kan granska den från ditt elanslutningsavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Om du ökar din säkringsstorlek ska du försäkra dig om att du inte överskrider den storlek som ditt anslutningsrätt tillåter, eller vid behov be om en ändring av elanslutningsavtalet. Om du har en för stor säkringsstorlek i förhållande till din förbrukning ska du byta ut den mot en mindre. En lämplig säkringsstorlek är det bästa alternativet då du vill betala ett rimligt pris för din elöverföring.

Om din elanslutning ska förstoras bör du kontakta din elentreprenör.

Egen elproduktion

Anslutnings- och nättjänstavgift för produktion

Mikroproduktion som inte överskrider 100 kVA kan oftast anslutas till ett befintligt elförbrukningsställe utan att anslutningen av produktionsanläggningen medför några kostnader. Då produktionsapparaten är högst 2 MVA bestäms anslutningsavgiften för att koppla produktionen till elnätet från fall till fall eftersom den är beroende av bygg- och anslutningskostnader. För produktionsanläggningar som är större än detta består de totala kostnaderna av anslutningens bygg- och anslutningsavgifter samt en eventuell kapacitetsreserveringsavgift.

Om produktionsanläggningens generator har en nominell effekt som överskrider 1 MVA debiteras en förbrukningsavgift för den egenproducerade el du använder själv. Mer information om priser på produktion av egen el finns i vår prislista nedan.

Mätning av produktion och förbrukning

Caruna ansvarar dels för att mäta den mängd el som tas ut och matas in i distributionsnätet, dels för att skicka dessa mätvärden vidare till ditt elförsäljningsbolag. Med förbrukning av egenproducerad el avses den mängd el du producerar och förbrukar vid produktionsstället. Om din produktionsanläggning har ett nominellt värde som överskrider 100 kVA men högst 1 MVA ansvarar du själv för att mäta den mängd du producerar. Om det nominella värdet överskrider 1 MVA ansvarar Caruna för att mäta den mängd egenproducerad el du förbrukar.

Elskatt på egenproducerad el

Som producent av el är du skyldig att reda ut din elskatteskyldighet och betala elskatt på den el du producerar. Din elskatteskyldighet beror på den nominella effekten din produktionsanläggning har samt mängden el du producerar per kalenderår.

Pris på tillfällig elöverföring

Om du har behov av en tillfällig elanslutning debiterar vi ett pris enligt vår gällande prislista för mätningsarbete vid byggplatscentralen/tillfälliga centralen samt för koppling och frånkoppling (en kabel).

Då du använder tillfällig elöverföring är din överföringsprodukt Allmän överföring. Grundavgiften kommer vi att debitera dubbelt.

En tillfällig anslutning är alltid giltig en viss tid, och det undertecknas inget separat anslutningsavtal för en tillfällig anslutning. Avtalet kan göras för högst två år.

Prissättning

Lokala elöverföringsbolag, såsom Caruna, har han om att överföra el från producent till elanvändare. Det sammanlagda priset på elöverföring bildas av en grundavgift samt en avgift som baserar sig på din förbrukning. Utöver elöverföring ansvarar Caruna även för underhåll och bygge av elnätet på sitt nätområde, för en feljour som har öppet dygnet runt samt mätning av konsumenternas elförbrukning.

Den elöverföringsfaktura du får av ditt elöverföringsbolag innehåller dessutom statlig elskatt och mervärdesskatt.

Våra priser på elöverföring hittar du i de bifogade prislistor för nättjänster. Välj prislista för det elöverföringsbolag som är det lokala bolaget på det område du bor, dvs. Caruna Ab eller Caruna Esbo Ab.

Anmäl ändring av skatteklass

Elskatt och skatteklasser

Skatterna på din elfaktura består av elskatt och mervärdesskatt. Ditt lokala elöverföringsbolaget, likt Caruna, fakturerar dessa skatter av dig alltid i samband med faktureringen av elöverföringen. Skatternas andel av slutsumman på din elräkning är ca 30 procent.

Skatteklasser

Du tillhör automatiskt skatteklass 1 ifall du inte anmält oss annat.

Som företagskund måste du reda ut med skattemyndigheterna om ditt företag har verksamhet som berättigar till en tillhörighet till skatteklass 2. Industrikunder med verksamhet som är i enlighet med lagen om påförande av accis på el samt professionell växthusodling hör till skatteklass 2. Ifall skattemyndigheterna ansett att ditt företag är berättigat till den lägre skatteklassen 2 ska du be om en skriftlig bekräftelse som du sedan skickar in till ditt nätbolag.

Elskatt fr.o.m. 1.7.2018

Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 %)
Skatteklass 2: 0,87172 c/kWh (inkl. moms 24 %)

Du hittar mer information om elbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats.

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf ger klara regler för avtal mellan elöverföringsbolaget och kunden. Vi tillämpar avtalsvillkoren alltid på anslutnings- och nättjänstavtalen.

Nättjänstvillkor

Om ditt elförbrukningsställe finns inom Carunas nätområde ingår vi ett nättjänstavtal med dig om eldistribution.

Elanslutningsvillkor

Om du ägar en elanslutning inom Carunas nätområde, denna avslutningsvillkor gäller din avslutningsavtal.

Anslutningsvillkor för egen produktion av el

Anslutningsvillkoren för elproduktion bifogas till anslutningsavtalet. Villkoren tillämpas i situationer där kunden eller en tredje part från kundens sida ansluter en elproduktionsanläggning till elnätet. Produktionsanläggningen fungerar parallellt med distributionsnätet och den producerade elen kan matas delvis eller helt till distributionsnätet.

Villkor för högspänningsdistributionsnät

Dessa villkor fogas till ett nättjänst- eller anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbruknings- eller elproduktionsplats till högspänningsnät.