Konsumenten

Konsumenten

Konsumentkunder är i stort sett privata hushåll som behöver elöverföring till vanligtvis en bostad, lägenhet eller fritidsbostad.

Hur du ansluter dig till elnätet

För att få elöverföring behöver du en elanslutning. Välj anslutning enligt dina behov. Utöver olikaanslutningar erbjuder vi tjänster i anknytning till dem.

Elanslutningar

 • Här kan du läsa mer om hur du beställer en elanslutning.
 • Priset på olika elanslutningar hittar du här.

Du behöver en elanslutning för att kunna ansluta till elnätet och få el till gränsen av din tomt. Därefter kan du göra ett elavtal med valfri elförsäljare. Utöver en elanslutning och ett elavtal behöver du en mätarcentral och en anslutningskabel som du kan beställa hos din elentreprenör.

Om du bygger en ny fastighet ska du med hjälp av din elentreprenör reda ut vilken eleffekt fastigheten behöver och göra en bedömning över din framtida förbrukning och vanor så att du kan välja rätt anslutningsstorlek och överföringsprodukt. Beställ en ny elanslutning genast då du börjar bygga. Att bygga ut ett nytt elnät tar i medeltal en till tre månader efter att du undertecknat anslutningsavtalet.

En lågspänningsanslutning lämpar sig för apparater med mycket låg elförbrukning, t.ex. enskilda reklamtavlor. En lågspänningsanslutning är inte avsedd att vara permanent.

Vi bygger inte ut vårt nät för en lågspänningsanslutning, utan istället bygger din egen elentreprenör nätet till angiven anslutningspunkt. Ingen elmätare installeras till lågspänningsanslutningar. Faktureringen sker i stället enligt en fast summa i enlighet med apparatens effekt.

Den maximala effekten för lågspänningsanslutningar är 25 A. Om ditt elbehov överskrider lågspänningsanslutningens tillåtna effekt, bör du beställa en permanent elanslutning.

En tillfällig elanslutning lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för att elektrifiera en byggplats för byggnadstiden.

Du kan behöva tillfällig el t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter. Din elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet av oss mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Tjänster

Vår rådgivningstjänst hjälper dig välja rätt elanslutning som motsvarar dina behov. Vi ger även information om hur själva anslutningen till elnätet sker samt tidtabeller för arbetet.

För planeringen av anslutningen krävs en kunnig elentreprenör. Din elentreprenör hjälper även att välja rätt anslutningsstorlek.

Vår kundtjänst ger dig råd gällande planeringen av anslutningen.

Då anslutningsavtalet är gjort, bygger vi ut elnätet fram till den avtalade anslutningspunkten, som ofta ligger vid gränsen till tomten. Be den elentreprenör du valt att bekanta sig med våra anvisningar för entreprenörer. I anvisningarna hittar du information bl.a. om hur man bygger anslutningskabelnoch hur man utför diverse inspektioner och energimätningar.

Din entreprenör bör beställa anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan önskad anslutningstidpunkt.

Läs mer om hur du förstorar din elanslutning.

Anslutningsrätten syftar på den största tillåtna storleken på din anslutnings huvudsäkringar, vilken anges i ampere. Om ditt behov av el ökar t.ex. om metoden för uppvärmning ändras, kan du höja din nuvarande anslutningsrätt genom att betala ett tillägg till din anslutningsavgift. Du kan däremot inte minska din anslutningsrätt.

Om ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts, byter som oftast även elanslutningen ägare. Elanslutningen överförs inte automatiskt då fastigheten byter ägare, utan kräver en anmälan om om byte av anslutningens ägare.

Enklast meddelar du oss om byte av ägare genom att fylla i en anmälan på vår webbplats eller genom att ringa vår kundrådgivning. Meddela oss om byte av ägare så fort fastighetsaffären är klar. Vi får inte automatisk information om innehållet i köpebrevet.

Du kan göra en anmälan om byte av anslutningens ägare mha. länken på vår webbplats.

Elöverföring

Välj rätt elöverföringsprodukt enligt ditt förbrukningsställe, ditt elbehov och dina konsumtionsvanor. Vid behov hjälper vår kundtjänst dig att välja rätt elöverföringsprodukt.

Elöverföringsprodukter

Till våra vanligaste tjänster hör elöverföring till bostäder och små fastigheter. Privata hushåll och små företag utan särskilt stort behov av el använder denna tjänst flitigt.

Du kan välja mellan tre elöverföringsprodukter. Priset på allmän överföring är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid. Säsongöverföring är fördelaktigare under sommartid, vinternätter och söndagar medan nattöverföring är fördelaktigare under nattetid (kl. 22–7), då t.ex. varmvattensberedare kan styras så att de kopplas på enbart under nattetid.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring är högst 63 A.

Vår minsta anslutning för lågspänningsnätet är lämplig för t.ex. telefonförstärkare, ljustavlor, sensorer och andra objekt med en liten förbrukning och en anslutningseffekt som inte överskrider 500 W.

Till små specialmål ansluts ingen elmätare för att följa med elförbrukningen. Faktureringen sker i stället utgående från den anslutna apparatens effekt.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring är mindre än 25 A.

Be vår kundtjänst berätta mer om våra lågspänningsanslutningar.

Läs mer om elanslutningar och elöverföringsprodukter.

Elöverföringsprodukter för dig som använder mycket el i lågspänningsnätet – ett typiskt mål är t.ex. ett produktionsföretag, en lantgård, en industrianläggning eller annat mål vars förbrukning vanligtvis inte överskrider 100 MWh om året.

Mätperioden för effektöverföring är en timme och avgiften bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Minimidebiteringen är enligt en effekt om 40 kW. Du kan välja mellan två överföringsprodukter. Priset på Effektöverföring 1 LS är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid. Effektöverföring 2 LS har däremot ett fördelaktigare pris för sommartid, vinternätter och söndagar.

Storleken på förbrukningsställets huvudsäkring överskrider 63 A.

Tjänster

På vår webbplats kan du läsa mer om tillfälliga elanslutningar.

Du behöver en tillfällig elanslutning t.ex. för att elektrifiera en byggplats för byggnadstiden, om tomten saknar en egen elanslutning. Du kan även behöva tillfällig el om bygget av det permanenta elnätet på området inte är färdigt ännu.

Tillfällig elöverföring är ett lämpligt alternativ för dig som har ett tillfälligt behov av el och därför krävs inget egentligt anslutningsavtal. Den vanligaste överföringsprodukten är Allmän överföring eller Effektöverföring 1 LS om behovet är större. Grundavgiften debiteras alltid dubbelt för tillfällig elöverföring.

Din elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet mha. blanketten för allmänna uppgifter (beställningar gjorda av entreprenörer).

Läs mer om hur man lägger en anslutning på upprätthållning.

Din elanslutning kan stängas av tillfälligt och läggas på upprätthållning varmed elöverföringen avbryts medan anslutningen fortsätter att vara i kraft. Man brukar vanligen upprätthålla anslutningen i byggnader där el inte används på flera år. Ett exempel kan vara ett gammalt hus där användningsändamål är ovisst. Då din anslutning lagts på upprätthållning tar vi bort elmätaren från förbrukningsstället. Vi returnerar elmätaren då du tar i bruk din anslutning på nytt. Under den tid din anslutning är på upprätthållning debiterar vi en avgift som är fördelaktigare än den normala grundavgiften.

Elanslutningen kan läggas på upprätthållning om den inte kopplats till elnätet inom sex månader efter att nätbolaget givit tillstånd till det.

Om elöverföringen avbrutits till ett mål där du bygger eller renoverar, kopplar vi på elen igen då vi ser att ditt elavtal är giltigt. Elen måste kopplas på även om du haft en obetald räkning som orsakat ett avbrott eller t.ex. om någon flyttat bort och kopplat bort elen.

Vid nybyggen utför vi kopplingen genom att besöka platsen och enbart på beställning av din elentreprenör. Din elentreprenör ska sköta om beställningen mha. blanketten för allmänna uppgifter (beställningar gjorda av entreprenörer). Om förbrukningsstället redan har ett giltigt elavtal, t.ex. i fall elen avbrutits på grund av en obetald räkning som trots allt slutligen betalats, utförs kopplingen automatiskt.

Snabbkoppling är nödvändigt ifall elen måste kopplas på samma dag till samma förbrukningsställe där elen tidigare kopplats bort.

Ditt elförsäljningsbolag skickar oss information om ditt avtal, varefter vi skickar ett automatiskt textmeddelande till avtalspartnern. Om fallet är brådskande kan ditt elförsäljningsbolag verifiera ditt avtal per telefon. I så fall kopplar vi på elen omedelbart medan detaljerna i själva avtalet kontrolleras senare då uppgifterna finns tillhanda.

Elsäkerhet

Om du tänker gräva eller bygga på din tomt, eller fälla träd i närheten av elledningar, ber vi dig först kontakta oss. Vi hjälper dig att agera säkert i närheten av elnätet

Då du utför grävarbete är det din skyldighet att se till att det inte sedan tidigare finns nedgrävda jordkablar eller andra komponenter som hör till elnätet där du tänker gräva. För att kunna reda ut var det finns kablar bör du beställa en gratis kabelvisning. Inom ca tre arbetsdagar skickar vi dig uppgifter om tidigare nedgrävda kablars läge och placering.

Om du vill fälla träd på din fastighet i närheten av luftledningar bör du först kontakta din lokala skogsarbetare som bedömer hur arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Kontakta därefter vår kundtjänst ungefär två veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad skogsarbetare som du själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Vår kundtjänst ger dig råd och mer information om hur man arbetar tryggt i närheten av elnätet. 

Då du arbetar i närheten av elnätet, t.ex. då du utför grävarbeten på ett område med elkablar, kontakta oss i god tid i förväg. Vi erbjuder en mängd både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster som tryggar en säker arbetsmiljö i närheten av vårt elnät. Exempel på dessa tjänster är vår kundrådgivning, övervakning, tillfälligt skydd, stöd eller flytt av kablar och planerade elavbrott.

Ändringar till elnätet

Ibland kan renovering av en fastighet eller nybygge kräva ändringar till vårt elnät eller din elmätare.

Läs mer om elmätare och ändringar till dem.

Om du installerat en ny mätarcentral till din fastighet medan din elmätare fortfarande sitter kvar i en gammal central, flyttar vi den till den nya centralen. I nybyggen installerar vi elmätaren till huvudcentralen.

Din elentreprenör beställer installationen eller flytten av elmätaren genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter som finns på vår webbplats (din entreprenör beställer arbetet). Endast elmontörer som vi gett behörighet till får göra ändringar till mätaren.

I samband med elsaneringar förnyas ofta husbolagets mätarcentral varmed de enskilda bostädernas elmätare flyttas över från en central till en annan. Eventuellt byts även gamla 1-fas elmätare ut mot 3-fas elmätare.

Elleveransen till ditt förbrukningsställe kan avbrytas om din elmätare ska kopplas bort från nätet ett tag, t.ex. pga. att ytterväggen ska renoveras, ett träd fällas eller ett fel i någon apparat eller anläggning. Om det inte görs ändringar direkt till fastighetens elapparatur, kan slutanvändaren själv beställa ett serviceavbrott. Om det däremot ska göras ändringar till elapparaturen bör du kontakta din elentreprenör som beställer avbrottet av oss.

Om det inte längre finns ett behov av el vid en fastighet och om det inte heller kommer att finnas ett behov i framtiden, lönar det sig att riva fastighetens elanslutning. Om du enbart flyttar behöver du inte riva elanslutningen, utan då räcker det med att du säger upp ditt avtal med den elförsäljare du valt. Om du vill ha ett kortvarigt avbrott i din elförsörjning lönar det sig att sätta elanslutningen på upprätthållning.

Du kan riva din elanslutning mha. vår beställningsblankett. För att göra detta behöver du identifieringskoden för din anslutning och uppgifter om vilken storlek din anslutning har. Dessa uppgifter får du från vår kundtjänst.

Din anslutning har en (1) månads uppsägningstid. Om du vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska du göra ett nytt anslutningsavtal med oss. För nya anslutningsavtal uppbär vi en avgift enligt vår giltiga prislista.

Här kan du läsa mer om ändring av anslutningskabeln.

Med anslutningskabel avses kabeln som går mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och mätarcentralen. Din elentreprenör ansvarar för att installera kabeln och beställer kopplingen av anslutningskabeln mha. blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens arbetsbeställning).

Vi bestämmer den exakta anslutningspunkten vid gränsen till din tomt. Däremot gör vi inte ändringar till din anslutningskabel. I samband med att anslutningskabeln förnyas, kommer vi även att förnya ditt anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningskabeln samt äganderätten till anslutningsledningen kommer att tillhöra dig.

Vi kopplar din nya anslutningskabel till elnätet inom ca två (2) veckor efter att vi fått beställningen för kopplingen.

Här kan du läsa mer om olika ändringar till elnätet.

Vi kan flytta en elstolpe, en luftlinje, kabel, fördelarskåp eller någon annan komponent som hör ihop med elnätet vid bygge av t.ex. en väg eller en byggnad på ett bestämt område.
 
Om du vill ändra på elnätets läge, be oss om en offert i god tid. Berätta åt oss så noggrant som möjligt, vad du vill ändra på och hur det ska se ut. Du kan t.ex. göra en skiss över dina önskemål direkt på en detaljplan eller karta, och skicka den till oss. Vi reder ut vilka förutsättningar och alternativ det finns att genomföra dina önskemål och skickar en offert och en tidtabell för arbetet. Ofta krävs det att vi har möjlighet att planera arbetet genom att komma och se platsen, innan vi kan ge en offert. Då du godkänt vår offert beställer vi arbetet av vår entreprenör. Vi debiterar för ändringen enligt offerten då arbetet slutförts.
 
Vänligen lägg märke till att du bör stå i kontakt med eventuella ägare till diverse ledningar om de ska flyttas (t.ex. då det gäller telefonledningar och lyktstolpar).

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring. Du kan bl.a. följa med din elförbrukning och få information om elavbrott, fakturering och mätning av el vid ditt förbrukningsställe.

Avbrott och fel

Vår automatiska strömavbrottskarta visar alla fel i stamnätet som vi är medvetna om samt alla planerade avbrott på grund av arbeten inom vårt nätområde. Kartan visar även den uppskattade längden för avbrottet.

Strömavbrottskartans fel uppdateras automatiskt. Strömavbrottskartan visar däremot inte fel i lågspänningsnätet mellan fördelningstransformatorer och förbrukningsställen.

Ta i bruk gratistjänsten här.

Vill du få meddelanden om eventuella elavbrott, även då du inte är hemma? Ta i bruk vår gratistjänst Caruna Sähkövahti så får du larm och meddelanden. Du får meddelanden om planerade elavbrott samt oväntade elavbrott i stamnätet per sms eller e-post. Du kan beställa meddelandena till flera telefonnummer och e-postadresser.

Bekanta dig med våra anvisningar för plötsliga elavbrott.

Du kan meddela oss om ett fel i elförsörjningen genom att ringa vår gratis feltjänst som har öppet dygnet runt varje dag. Du kan även fylla i vår blankett för felanmälan som du hittar på vår webbplats. Innan du gör en felanmälan är det skäl att kolla de egna säkringarna.

Exempel på fel som bör anmälas:

 • elen är helt eller delvis bortkopplad
 • ett träd ligger över en ellinje
 • en elledning har gått av eller hänger för lågt
 • jordkablar syns ovan jorden
 • en elstolpe har gått av eller står på sned
 • en bil har kört in i ett elskåp
 • 0-fel (ljusen blinkar, blir svagare eller starkare, elapparater beter sig på ett avvikande sätt eller går sönder, elstötar i duschen)
 • annan livsfara i anknytning till el

Fakturor, avtal och förbrukning

Du kan på egen hand följa med din elförbrukning via vår avgiftsfria energiuppföljningstjänst och få råd om hur du kan minska din elförbrukning.

Om din elförbrukning ökat utan orsak hjälper vår kundtjänst att reda ut eventuella orsaker till din ökade förbrukning eller en tillfällig förbrukningstopp.

En ökad konsumtion kan bero på t.ex. renovering i hemmet, en ny elapparat du skaffat till hemmet, användning av golvvärme eller lagrande värmesystem, flitigt bastubadande eller elmotstånd i anknytning till oljeuppvärmning.

Kontakta vår kundtjänst för energirådgivning.

Lär mer om våra elöverföringsprodukter och om hur du kan byta din produkt.

Med elöverföringsprodukt avses sättet din elförbrukning mäts och prissätts (Allmän, Säsong-, Natt- eller Effektöverföring). Välj rätt produkt och mätmetod enligt ditt elbehov och din förbrukning.

Vid behov kan du byta elöverföringsprodukt en gång om året. En ändring kan bli aktuell om dina förbrukningsvanor ändras avsevärt, t.ex. om du utvidgar en fastighet, renoverar eller skaffar en eller flera nya apparater till ditt hushåll som tillsammans ökar din elförbrukning. Även ändringar som görs till uppvärmningssystem kan ge orsak att ändra mätmetod. Om din elförbrukning minskar kan det däremot hända att du inte längre har behov av natt- eller säsongöverföring.

Om din nuvarande elöverföringsprodukt inte överensstämmer med dina förbrukningsvanor kan det vara skäl att byta storlek på din säkring så att den bättre motsvarar dina vanor och behov. Vi kan uppdatera storleken på din säkring inom ramen för din anslutningsrätt.

Ändringen av huvudsäkring utförs av din egen elentreprenör som gör en anmälan till oss mha. blanketten för allmänna uppgifter. En ändring från 63 ampere till en större eller mindre storlek påverkar som oftast mätningen. Vid behov kan vår entreprenör byta ut mätapparaten så att den mäter direkt eller indirekt. Din egen elentreprenör gör alla nödvändiga ändringar till din huvudcentral.

Med denna tjänst uppdaterar vi dina kontaktuppgifter och t.ex. nytt efternamn. Du kan även uppdatera dina uppgifter till ditt elavtal, t.ex. byta faktureringsadress eller lägga till referensuppgifter till din faktura eller ditt avtal och ändra datum då avtalet uppättats och upphört. Om du önskar ändra på dina uppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst eller fyll i vår kontaktblankett.

Lär mer om vår fakturering här.

Vår faktureringsrådgivning ger dig information om din elöverföringsfaktura och kan vid behov göra ändringar till din fakturering. Vi ger svar på frågor som gäller betalningsdatum på fakturor, faktureringsperioder, följande fakturas förfallodatum eller oklarheter i anknytning till din faktura. För faktureringsrådgivning, vänligen kontakta vår kundtjänst eller skicka en kontaktförfrågan.

Faktureringssrytmen bestäms enligt din elförbrukning. Du kan välja mellan fyra, sex eller tolv fakturor om året, och du kan byta faktureringsrytm när som helst. Om du inte kan betala din räkning senast på fakturans förfallodatum ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst innan fakturan förfaller.

Med hjälp av vår energiuppföljningstjänst kan du följa med din elförbrukning. Du kommer åt att granska informationen genom att logga in på våra elektroniska tjänster med dina personliga inloggningskoder.

Tjänsten hjälper dig att reda ut vad som drar el i ditt hem. Du kan granska din förbrukning under olika perioder under hela avtalets giltighetstid, t.o.m. med en timmes noggrannhet.  Vår energiuppföljningstjänst visar även vad din förbrukning kostat i euro.

Du kan ställa in olika larm i systemet, t.ex. en varning då din förbrukning överskrider en viss gräns. Du kan även lägga till egna anteckningar i tjänsten, t.ex. minneslappar till förbrukningstoppar.

El som räknas till skatteklass 2 ska alltid mätas separat. Om det vid förbrukningsstället funnits verksamhet som tillhör både skatteklass 1 och 2 kan man mha. undermätning reda ut hur mycket el diverse verksamheter dragit och därmed kan skatten räknas ut därefter.  

Din elentreprenör installerar mätaren för undermätning. Vi ber dig skicka undermätningens värden en gång om året så att vi kan sköta om faktureringen för skatteskillnaden mellan verksamheterna.

Övrig rådgivning

Om du anser att din mätare mäter högre värden än vad din egentliga förbrukning ger upphov till, kan din elmätare kontrolleras. I första hand ber vi dig ändå att reda ut om det eventuellt finns en naturlig förklaring till den ökade konsumtionen. Moderna fjärravläsbara elmätare är mycket pålitliga och mätfel ovanliga.

Det är alltid en opartisk tredje part som kontrollerar mätaren och efter kontrollen får du ett protokoll. Om det visar sig att mätaren är felaktig ersätter vi det du betalat i överlopps. Om det däremot visar sig att det inte är något fel på mätaren och att den mätt förbrukningen rätt, debiterar vi dig för byte av mätaren enligt det pris som står i vår giltiga prislista.

Vi ger information om ditt förbrukningsställe till dig som är innehavare av elöverföringsavtalet eller en person du gett fullmakt åt. Information som ofta sökes:

 • anslutningens storlek på förbrukningsstället
 • storlek på huvudsäkring
 • förbrukning om året
 • förbrukningsställets nummer
 • mätarens nummer
 • är elen på- eller bortkopplad
 • finns det ett giltigt avtal
 • är elmätaren installerad eller har den tagits bort

Vår kundtjänst ger dig råd i alla frågor som berör elöverföring eller din kundrelation med Caruna.

På vår webbplats har vi samlat ihop vanliga frågor och svar - du kan läsa dem här. Med hjälp av blanketter på vår webbplats kan du lätt och enkelt sköta ärenden som har att göra med elöverföring.

Egen produktion av el

Funderar du på att producera el i liten skala, t.ex. med hjälp av solpaneler eller vindkraft? Om du inte själv använder all den el du producerar kan du sälja din överskottsel till ett elförsäljningsbolag du själv väljer. I så fall matar du in din överskottsel till vårt elnät, och vi överför den vidare.

Mer info:

•    Här kan du ladda ner en broschyr om småskalig produktion av el.
•    Här hittar du våra webbsidor om egen produktion av el.

 

Du kan ansluta en produktionsanläggning för småskalig produktion av el, t.ex. ett solelsystem, till ditt elförbrukningsställe. För småskalig produktion är det typiskt att du i huvudsak själv förbrukar den el du producerar. El som du inte själv förbrukar kan säljas vidare till valfritt elförsäljningsbolag.

Om din produktionsanläggning har en storlek på flera kilowatt ska du på förhand ta kontakt med oss så att vi kan bedöma om din anläggning kan anslutas till vårt elnät. Med det samma försäkrar vi oss om att din elanslutning har rätt storlek och att vårt distributionsnät är dimensionerat på ett tillräckligt sätt.

Din elentreprenör skickar oss alla uppgifter om din produktionsanläggning. Då vi försäkrat oss om att din anläggning kan anslutas till distributionsnätet utfärdar vi ett tillstånd att ta i bruk anläggningen. Därtill tar vi hand om alla mätningar och avtal. Du kan ingå ett avtal om försäljning av din överskottsel med valfri elförsäljare.

Vi överför din överskottsel mha. vårt eldistributionsnät. Då din produktionsanläggning för småskalig produktion tidvis producerar mer el än du förbrukar, överförs din överskottsel automatiskt till distributionsnätet.

Vi mäter den dubbelriktade elöverföringen mellan ditt elförbrukningsställe och distributionsnätet. Den el du tar ut ur distributionsnätet samt den el du matar in, mäts separat mha. samma elmätare. Mätvärdena sparas i vår databas och finns för påseende via vår energiuppföljningstjänst.

Om din produktionsanläggning har en effekt som överskrider 100 kVA, debiterar vi en överföringsavgift enligt vår giltiga prislista för den el du matar in i nätet. Överföringsavgiften debiteras inte av producenter med en anläggning vars effekt inte överskrider 100 kVA.

Vi ger dig råd om hur du kan ansluta en anläggning för småskalig produktion av el, till exempel ett solelsystem, till din elanslutning på ett tryggt sätt. Vi ger dig även råd i frågor som berör avtal, elmätning och fakturering. Läs mer om egen produktion av el.

Din elentreprenör bedömer huruvida produktionsanläggningen kan anslutas till din fastighets elnät, och tar hand om alla kopplingar som görs till din fastighets elnät. Leverantören för din anläggning för småskalig produktion besvarar frågor som berör själva anläggningen.

Vår solkalkylator hjälper dig att hitta ett solelsystem i rätt storlek. Mata in en uppskattning över din årliga energiförbrukning så ger solkalkylatorn en riktgivande uppskattning över hur mycket el dina solpaneler borde producera. Behovet av produktion är beräknat så att du kunde utnyttja största delen av den el du producerar själv.

Via e-post får du sedan ett sammandrag av dessa uppgifter och en bedömning över vilka förutsättningar det finns att koppla din anslutning till elnätet, samt en blankett för en offertbegäran som du kan skicka till företag som säljer och installerar solelsystem.