Elförsäljningsbolag

Elförsäljningsbolag

Ett elförsäljningsbolag är en aktör som säljer el åt konsumenter och företag eller som köper el som producenterna matar in i vårt elnät. Vi erbjuder elförsäljningsbolag tjänster i anknytning till elöverföring.

Tjänster

Snabbkoppling är nödvändigt ifall elen måste kopplas på samma dag till samma förbrukningsställe där elen tidigare kopplats bort.

Elförsäljningsbolaget skickar oss information om avtalet, varefter vi skickar ett automatiskt textmeddelande till avtalspartnern. Om fallet är brådskande kan elförsäljningsbolaget verifiera avtalet per telefon. I så fall kopplar vi på elen omedelbart medan detaljerna i själva avtalet kontrolleras senare då uppgifterna finns tillhanda.

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring.

Fakturor, avtal och förbrukning

Vi ger elhandelsbolag och energitjänstleverantörer timserierna över er elförbrukning så att de kan fakturera er utgående från uppmätt energi. Tjänsten fungerar automatiskt för elhandelsbolag från det datum då handelsavtalet börjar. Meddelanden levereras med 1 dygns fördröjning.

Vi kan vidga tjänsten så att även en tredje part, t.ex. kundens företrädare, får tillgång till timserierna. Vi debiterar en avgift enligt vår giltiga prislista för denna tjänst.

Med hjälp av PRODAT-meddelanden sköter vi all informationsutväxling mellan Caruna och elhandelsbolagen med undantag av timserier eller retroaktiva ändringar och korrigeringar:

  • inledning och avslutning av avtal (vid flyttning eller byte av elhandelsbolag)
  • ändring av fakturerings- eller mätuppgifter
  • ändring av säkringsstorlek eller belastningsmodell
  • mätvärdesmeddelanden om elförbrukning och faktureringsmånader (mätvärdesmeddelandena kan även tas ur bruk om försäljaren fakturerar enligt timserier)

Elhandelsbolaget eller energitjänstbolaget kan meddela oss om ändringar eller korrigeringar till ert nättjänstavtal, vilka inte kan vidarebefordras till oss mha. datatrafik (PRODAT).

Ändringar som ska anmälas till oss är t.ex. retroaktiv inledning eller avslutning av avtal, ändringar av datum, korrigeringar till avtal som gjorts till fel förbrukningsställe eller retroaktiva ändringar till genomfakturering.

Elhandelsbolaget blir erbjuden en möjlighet att ta emot och betala Carunas elöverföringsfakturor. Summan debiteras sedan av kunden med elhandelsbolagets elfaktura till kunden. Därmed betalar elhandelsbolaget överföringsfakturorna direkt till oss.

Vi skickar elhandelsbolagen en gång i månaden en elektronisk faktura med samlad information om förbrukningsställets fakturering. Elhandelsbolaget ansvarar för kreditrisk i fråga om Carunas elöverföringsfakturor, och därmed har elhandelsbolaget rätt att kräva försäkringar av kunden för att täcka eventuella kreditrisker med tanke på elöverföringens del.

Genomfakturering avtalas med ett skriftligt avtal.

Övrig rådgivning

Ifall slutkundens nummer på förbrukningsstället inte går att hitta i Fingrids register över förbrukningsställen på basis av förbrukningsställets adress, reder vi vid behov ut numret på basis av de uppgifter vi blivit tillhandahållna. Med tanke på utredningen önskar vi att kunden ger oss all den information som finns tillhands, t.ex. fastighetens och mätarens nummer, den föregående invånarens namn eller bostadsaktiebolagets namn.

Elbolag kan utnyttja denna tjänst då de gör upp försäljningsavtal med våra kunder. Energitjänstföretag kan utnyttja tjänsten för att konkurrensutsätta elavtal.

Rådgivningen ger hjälp med alla slags utredningar och rådgivning till elhandelsbolag och energitjänstföretag.

Elhandelsbolag kan använda tjänsten för att reda ut oklara saker, t.ex. kan de efterlysa och reda ut uteblivna eller oklara meddelanden eller oklarheter gällande avtal. Energitjänstföretag kan t.ex. beställa en lista över slutkundens förbrukningsställen. Vi debiterar kunden ett pris enligt vår giltiga prislista för kontorsarbete per timme.