Elentreprenör

Elentreprenör

Elentreprenör

Elentreprenörer är yrkeskunniga proffs som t.ex. byggare eller byggbolag avlönat. Din viktigaste kommunikationskanal till oss är den elektroniska blanketten för allmänna uppgifter (arbetsorder görs av entreprenören), med vilken du kan ge oss information om byggmålet och beställa arbeten relaterade till elnätet av oss.   

Så här ansluter ni till elnätet

Vi erbjuder en mängd olika tjänster i anknytning till elanslutningar och uppkoppling till elnätet.

Tjänster

Vår rådgivningstjänst hjälper er att välja rätt elanslutning som motsvarar era behov. Vi ger även information om hur själva anslutningen till elnätet sker samt tidtabeller för arbetet.

Om ni vill ha en ny anslutning eller förstora en anslutning men saknar möjlighet att koppla anslutningen till nätet utan att det byggs ut eller förstärks, måste den nya anslutningen planeras. För planeringen av anslutningen krävs en kunnig elentreprenör.  

Vår kundtjänst ger er råd gällande planeringen av anslutningen.

Då anslutningsavtalet är gjort, bygger vi ut elnätet fram till den avtalade anslutningspunkten, som ofta ligger vid gränsen till tomten. Be den elentreprenör ni valt att bekanta sig med våra anvisningar för entreprenörer. I anvisningarna hittas information bl.a. om hur man bygger anslutningskabeln och hur man utför diverse inspektioner och energimätningar.

Er entreprenör bör beställa anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan önskad anslutningstidpunkt.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstorar er elanslutning.

Anslutningsrätten syftar på den största tillåtna storleken på anslutningens huvudsäkringar, vilken anges i ampere. Om behovet av el ökar t.ex. om metoden för uppvärmning ändras, kan den nuvarande anslutningsrätten höjas genom att betala ett tillägg till anslutningsavgiften. Anslutningsrätten kan däremot inte minskas.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstorar er elanslutning.

En tjänst för elanslutningar kopplade till mellanspänningsnätet. Anslutningsrätten syftar på anslutningens största tillåtna nominella effekt som anges i kilovoltampere. Om elförbrukningen eller produktionsbehovet ökar, kan den nuvarande anslutningsrätten ökas genom ett separat avtal med Caruna.

Här kan ni läsa mer om hur ni förstora er elanslutning.

En tjänst för elanslutningar kopplade till högspänningsnätet. Anslutningsrätten syftar på anslutningens största tillåtna nominella effekt vilken räknas enligt transformatorns nominella effekt och anges i kilovoltampere. Om elförbrukningen eller produktionsbehovet ökar, kan den nuvarande anslutningsrätten ökas genom ett separat avtal med Caruna.

Om ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts, byter som oftast även elanslutningen ägare. Elanslutningen överförs inte automatiskt till fastighetens nya ägare.

Enklast meddelar ni oss om byte av ägare genom att fylla i en anmälan på vår webbplats. Meddela oss separat om byte av ägare så fort fastighetsaffären är klar. Vi får inte automatisk information om innehållet i köpebrevet.

Anmälan om byte av anslutningens ägare görs mha. länken på vår webbplats.

Elsäkerhet

Om ni tänker gräva eller bygga på er tomt, eller fälla träd i närhet av elledningar, ber vi er först kontakta oss. Vi hjälper er att agera säkert i närheten av elnätet.

Då ni utför grävarbete är det er skyldighet att se till att det inte sedan tidigare finns nedgrävda jordkablar eller andra komponenter som hör till elnätet just där du tänker gräva. För att kunna reda ut var det finns kablar bör ni beställa en kabelvisning. Inom ca tre arbetsdagar skickar vi er uppgifter om tidigare nedgrävda kablars läge och placering.

Om ni vill fälla träd på er fastighet i närheten av luftledningar, bör ni först kontakta er lokala skogsarbetare som bedömer hur arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Kontakta därefter vår kundtjänst ungefär två veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad skogsarbetare som ni själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Vår kundtjänst ger er råd och mer information om hur man arbetar tryggt i närheten av vårt elnät.

Kontakta Caruna i god tid i förväg då ni planerar att te.x. utföra grävarbete på ett område med elkablar. Vi erbjuder en mängd både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster som tryggar en säker arbetsmiljö i närheten av vårt elnät. Exempel på dessa tjänster är vår kundrådgivning, övervakning, tillfälligt skydd, stöd eller flytt av kablar och planerade elavbrott.

Ändringar till elnätet

Ibland kräver renoveringar av fastigheter eller bostäder samt nybyggen att vi även gör ändringar till elnätet och kundens elmätare.

Här kan ni läsa mer om elmätare och ändringar till dem.

Om en ny mätarcentral installerats till fastigheten medan elmätaren fortfarande sitter kvar i en gammal central, flyttar vi den till den nya centralen. I nybyggen installerar vi elmätaren till huvudcentralen.

eElentreprenören ni valt beställer installationen eller flytten av elmätaren genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter som finns på vår webbplats (er entreprenör beställer arbetet). Endast elmontörer som vi gett behörighet till får göra ändringar till mätaren.

I samband med elsaneringar förnyas ofta husbolagets mätarcentral varmed de enskilda bostädernas elmätare flyttas över från en central till en annan. Eventuellt byts även gamla 1-fas elmätare ut mot 3-fas elmätare.

Elleveransen till förbrukningsstället kan avbrytas om elmätaren ska kopplas bort från nätet ett tag, t.ex. p.g.a. att ytterväggen ska renoveras, ett träd fällas eller ett fel i någon apparat eller anläggning. Om det inte görs ändringar direkt till fastighetens elapparatur, kan slutanvändaren själv beställa ett serviceavbrott. Om det däremot ska göras ändringar till elapparaturen bör ni kontakta er elentreprenör som beställer avbrottet av oss.

Om det inte längre finns ett behov av el vid en fastighet och om det inte heller kommer att finnas ett behov i framtiden, lönar det sig att riva fastighetens elanslutning. För enbart flytt behöver elanslutningen inte rivas, utan då räcker det att avtalet med den valda elförsäljaren sägs upp. Elförsörjningen kan avbrytas för en kortare tid genom att sätta elanslutningen på upprätthållning.

Rivningen av elanslutningen sköts mha. vår beställningsblankett. För att göra detta behöver ni identifieringskoden för er anslutning och uppgifter om vilken storlek er anslutning har. Dessa uppgifter får ni från vår kundtjänst.

Er anslutning har en (1) månads uppsägningstid. Om ni vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska ni göra ett nytt anslutningsavtal med oss. För nya anslutningsavtal uppbär vi en avgift enligt vår giltiga prislista.

Här kan ni läsa mer om ändringar till er anslutningskabel.

En anslutningskabel är en kabel mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och er mätarcentral. Elentreprenören ansvarar för att installera kabeln och beställer kopplingen av anslutningskablen mha. blanketten för allmänna uppgifter (entreprenörens arbetsbeställning).

Vi definierar en närmare anslutningspunkten vid gränsen till er tomt. Däremot gör vi inte ändringar till anslutningskabeln. I samband med att anslutningskabeln förnyas, kommer vi även att förnya ert anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningskabeln samt äganderätten till anslutningskabeln kommer att tillhöra er.

Vi kopplar er nya anslutningskabeln till elnätet inom ca två (2) veckor efter att vi fått beställningen för kopplingen.

Här kan ni läsa mer om olika ändringar som görs till elnätet.

Vi kan flytta en elstolpe, en luftlinje, kabel, fördelarskåp eller någon annan komponent som hör ihop med elnätet vid bygge av t.ex. en väg eller en byggnad på ett bestämt område.
 
Om ni vill ändra på elnätets läge, be oss om en offert i god tid. Berätta för oss så noggrant som möjligt, vad ni vill ändra på och hur det ska se ut. Ni kan t.ex. göra en skiss över era önskemål direkt på en detaljplan eller karta, och skicka den till oss. Vi reder ut vilka förutsättningar och alternativ det finns att genomföra önskemålen och skickar en offert och en tidtabell för arbetet. Ofta krävs det att vi har möjlighet att planera arbetet genom att komma och se platsen innan vi kan ge en offert. Då ni godkänt vår offert beställer vi arbetet av vår entreprenör. Vi debiterar för ändringen enligt offerten då arbetet slutförts.
 
Vänligen lägg märke till att ni bör stå i kontakt med eventuella ägare till diverse ledningar om de ska flyttas (t.ex. då det gäller telefonledningar och lyktstolpar).

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring. Våra tjänster till entreprenörer samt den elektroniska blanketten för allmänna uppgifter (arbetsorder görs av entreprenören) hör till våra mest väsentliga informationstjänster.

Avbrott och fel

Vår automatiska strömavbrottskarta visar alla fel i stamnätet som vi är medvetna om samt alla planerade avbrott p.g.a. arbeten inom vårt nätområde. Kartan visar även den uppskattade längden för avbrottet.

Strömavbrottskartans fel uppdateras automatiskt. Strömavbrottskartan visar däremot inte fel i lågspänningsnätet mellan fördelningstransformatorer och förbrukningsställen.

Ta i bruk gratistjänsten här.

Vill ni få meddelanden om elavbrot även till mobilen eller e-posten? Ta i bruk vår gratistjänst Caruna Sähkövahti så får ni larm och meddelanden. Ni får meddelanden om planerade elavbrott samt oväntade elavbrott i stamnätet per sms eller e-post. Ni kan beställa meddelandena till flera telefonnummer och e-postadresser.

Bekanta er med våra anvisningar för plötsliga elavbrott.

Ni kan meddela oss om ett fel i elförsörjningen genom att ringa går gratis feltjänst som har öppet dygnet runt varje dag. Ni kan även fylla i vår blankett för felanmälan som ni hittar på vår webbplats. Innan ni gör en felanmälan är det skäl att kolla de egna säkringarna.

Exempel på fel som ska anmälas:

 • elen är helt eller delvis bortkopplad
 • ett träd ligger över en ellinje
 • en elledning har gått av eller hänger för lågt
 • jordkablar syns ovan jorden
 • en elstolpe har gått av eller står på sned
 • en bil har kört in i ett elskåp
 • 0-fel (ljusen blinkar, blir svagare eller starkare, elapparater beter sig på ett avvikande sätt eller går sönder, elstötar i duschen)
 • annan livsfara i anknytning till el

Övrig rådgivning

Vår entreprenörstjänst är riktad till slutkundens elentreprenör eller elplanerare. Även nätbolagets entreprenör kan utnyttja tjänsten.

Tjänsten ger er råd i frågor som berör teknisk verkställning av elarbeten, läge och typ av kablar, Carunas system och information om vilket skede kundens beställning är i - dvs. information som entreprenören inte själv har direkt tillgång till. Via tjänsten kan nätbolagets samarbetsentreprenörer både ta emot och skicka oss information om regionala projekt.

Kontakt med oss sker via entreprenörens telefontjänst eller e-post. Våra kontaktuppgifter ser ni på vår webbplats.

Med blanketten för allmänna uppgifter kan elentreprenören beställa arbeten, kopplingar och ändringar som har att göra med vårt elnät, t.ex. en koppling av en ny anslutning, tillfällig anslutning under ett bygge el. likn., flytt eller byte av mätare och anslutningar av produktionsanläggningar till elnätet.

Ni kan fylla i blanketten för allmänna uppgifter på vår webbplats eller genom att följa denna länk.

Med blanketten kan entreprenören ge oss noggrannare uppgifter om olika mål, beskriva arbeten, bekräfta att interna installeringar och kabeldragningar på en tomt skett enligt alla standarder eller anmäla huvudsäkringens storlek på ett nytt förbrukningsställe.

Vi informerar slutkunden om eventuella kostnader och beställer arbetet av någon av våra samarbetsentreprenörer.

Läs mer om kontroll av er elmätare.

Om ni anser att er mätare mäter högre värden än vad er egentliga förbrukning ger upphov till, kan er elmätare kontrolleras. I första hand ber vi er ändå att reda ut om det eventuellt finns en naturlig förklaring till den ökade konsumtionen. Moderna fjärravläsbara elmätare är mycket pålitliga och mätfel ovanliga.

Det är alltid en opartisk tredje part som kontrollerar mätaren och efter kontrollen får ni ett protokoll. Om det visar sig att mätaren är felaktig ersätter vi det ni betalat i överlopps. Om det däremot visar sig att det inte är något fel på mätaren och att den mätt förbrukningen rätt, debiterar vi er för byte av mätaren enligt det pris som står i vår giltiga prislista.

Vi ger information om förbrukningsställe till innehavaren av elnätsavtalet eller en person innehavaren gett fullmakt åt. Information som ofta sökes är:

 • anslutningens storlek på förbrukningsstället
 • storlek på huvudsäkring
 • förbrukning om året
 • förbrukningsställets nummer
 • mätarens nummer
 • är elen på- eller bortkopplad
 • finns det ett giltigt avtal
 • är elmätaren installerad eller har den tagits bort

Vår kundtjänst ger er råd i alla frågor som berör elöverföring eller er kundrelation med Caruna.

På vår webbplats har vi samlat ihop vanliga frågor och svar - ni kan läsa dem här. Med hjälp av blanketter på vår webbplats kan ni lätt och enkelt sköta era ärenden som har att göra med elöverföring.

Egen produktion av el

Det är allt vanligare att producera en del el själv, t.ex. mha. solpaneler eller vindkraft. Om ni inte själv använder all den el ni producerar kan ni ingå avtal om att sälja er överskottsel med valfritt elförsäljningsbolag. Därefter matar ni in er överskottsel till vårt elnät, och vi överför den vidare.

 • Här kan ni ladda ner en broschyr som berättar om småskalig produktion av el.
 • Här hittar ni våra webbsidor om egen produktion av el.

Ni kan ansluta en produktionsanläggning för småskalig produktion av el, t.ex. ett solelsystem, till ert elförbrukningsställe. För småskalig produktion är det typiskt att ni i huvudsak själv förbrukar den el ni producerar. El som ni inte själv förbrukar kan säljas vidare till valfritt elförsäljningsbolag.

Om er produktionsanläggning har en storlek på flera kilowatt, ber vi er att på förhand ta kontakt med oss så att vi kan bedöma om er anläggning kan anslutas till vårt elnät. Med det samma försäkrar vi oss om att er elanslutning har rätt storlek och att vårt distributionsnät är dimensionerat på ett tillräckligt sätt.

Er elentreprenör skickar oss alla uppgifter om er produktionsanläggning. Då vi försäkrat oss om att er anläggning kan anslutas till distributionsnätet utfärdar vi ett tillstånd att ta i bruk anläggningen. Därtill tar vi hand om alla mätningar och avtal. Ni kan ingå ett avtal om försäljning av er överskottsel med en elförsäljare ni själv väljer.

Vi överför överskottsel av småskalig produktion mha. vårt eldistributionsnät. Då produktionsanläggningen för småskalig produktion tidvis producerar mer el än vad som förbrukas, överförs överskottselen automatiskt till distributionsnätet.

Vi mäter den dubbelriktade elöverföringen mellan ert elförbrukningsställe och distributionsnätet. Den el ni tar ut ur distributionsnätet samt den el ni matar in, mäts separat men mha. samma elmätare. Mätvärdena sparas i vår databas och finns för påseende via vår energiuppföljningstjänst.

Om produktionsanläggningen har en effekt som överskrider 100 kVA, debiterar vi en överföringsavgift enligt vår giltiga prislista för den el ni matar in i nätet. Överföringsavgiften debiteras inte av producenter med en anläggning vars effekt inte överskrider 100 kVA.

Vi ger råd om hur en anläggning för småskalig produktion av el, till exempel ett solelsystem, kan anslutas till den egna elanslutningen på ett tryggt sätt. Vi ger även råd i frågor som berör avtal, elmätning och fakturering av småskalig produktion.

Elentreprenören bedömer huruvida produktionsanläggningen kan anslutas till fastighetens elnät, och tar hand om alla kopplingar som görs till fastighetens elnät. Leverantören för anläggningen för småskalig produktion besvarar frågor som berör själva anläggningen.

Vår solkalkylator hjälper att hitta ett solelsystem i rätt storlek. Då man matar in en uppskattning över sin årliga energiförbrukning så ger solkalkylatorn en riktgivande uppskattning över hur mycket el solpanelerna borde producera. Behovet av produktion är beräknat så att man själv utnyttjar största delen av el som produceras.

Kunde får via e-post ett sammandrag av dessa uppgifter och en bedömning över vilka förutsättningar det finns att koppla anslutningen till elnätet, samt en blankett för en offertbegäran som kunden kan skicka till företag som säljer och installerar solelsystem.