Ändringar till elnätet

Ändringar till elnätet

Ändringar till elnätet

Ändringar till elnätet

Så här görs ändringar till huvudcentralen

Kontakta en elentreprenör som godkänts av Tukes då det blir aktuellt att förnya din elcentral, t.ex. i samband med en renovering. Elentreprenören har hand om bytet av huvudcentral och fyller i blanketten för allmänna uppgifter för att be Caruna koppla bort eltillförseln under bytesarbetet. Vi utför även arbeten som har att göra med mätare, så som att flytta, ta bort, installera eller byta ut mätare. Din elentreprenör beställer alla arbeten som har att göra med mätare av oss  med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Vi kommer att fakturera dig för alla arbeten och debitera dig enligt vår gällande prislista för tjänster.

Var ska jag placera den nya huvudcentralen?

Ifall du utför grundreparationsarbeten i din fastighet och ifall du därmed förnyar mätarcentralen ska den placeras på samma sätt som vid nybygge. Vi rekommenderar helst att man väljer ett parkskåp som placeras vid tomtgränsen som mätarcentral. Parkskåp är nämligen lämpliga mätarcentraler både under och efter bygget. Övriga ställen där elcentralen kan placeras är en yttervägg som är skyddad mot sol och regn eller ett tekniskt utrymme med en gångdörr direkt ut. Det tekniska utrymmet bör vara låst men vi som eldistributionsbolag måste ha tillträde till det. Det räcker om utrymmet är låst med ett rundvarvslås eller dubbellås. Mätarcentralen får inte placeras fast vid en elstolpe eller installeras i ett låst rum, så som i tamburen, garage, förråd eller öppet garage.

Ändring av huvudcentralen steg för steg

Tala med din elentreprenör innan du beställer en ändring av huvudcentralen. Din elentreprenör kan berätta mer om behovet att ändra huvudcentral.

 • Din elentreprenör har hand om jordanslutningen och ser till att det finns ett överspänningsskydd, och gör en granskning före huvudcentralen kopplas på. Därefter då allt är gjort beställer din elentreprenör både påkopplingen och mätningen av elen av oss.
 • Då allt är i ordning kopplar vi den nya huvudcentralen till elnätet inom två veckor efter att vi fått din beställning.
 • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.

Ändring av anslutningskabel

Med anslutningsledning avses ledningen som går mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och huvudcentralen. Som byggare ska du komma överens med din av Tukes godkända elentreprenör om att bygga ut anslutningsledningen.

Då du förnyar din anslutningsledning och byter ut den mot en jordkabel ska din elentreprenör definiera storleken på anslutningskabelns tväryta. Storleken bestäms enligt din anslutningsrätt och kabelns längd. Den bör vara minst 25mm² om det är en aluminiumkabel och 16mm² om det är en kopparkabel.

Din elentreprenör beställer kopplingen av din anslutningsledning mha. blanketten för allmänna uppgifter.

A: Anslutningspunkt B: Huvudcentral C: Anslutningskabeln D: Stamnät

Vi kommer som elnätsföretag att närmare bestämma den exakta anslutningspunkten vid gränsen till din tomt. Däremot gör vi inte ändringar till din anslutningskabel. Ifall anslutningen av din kabel till vårt elnät kräver en tilläggsledning, hör det till din elentreprenörs arbetsuppgifter. I samband med att anslutningsledningen förnyas, kommer vi även att förnya ditt anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningsledningen samt äganderätten till anslutningsledningen kommer att tillhöra dig. Ifall anslutningsledningen förnyas får man aldrig avsluta en luftledning genom att fästa ledningarna fast i en vägg.

Vi kopplar den nya anslutningsledningen eller -kabeln till elnätet inom två veckor efter att vi fått din anslutningsbeställning, och då alla övriga ärenden som är relaterade till kopplingen är i ordning och alla avtal är i skick.

Ändring av anslutningskabeln steg för steg

 • Din elentreprenör gör beställningen och alla nödvändiga ändringar till anslutningskabeln.
 • Din elentreprenör har även hand om jordanslutningen och ser till att det finns ett överspänningsskydd, och gör en ibruktagningsbesiktning före huvudcentralen kopplas på. Därefter gör din elentreprenör en beställning på koppling mha. blanketten för allmänna uppgifter.
 • Carunas entreprenör kopplar den nya anslutningskabeln till elnätet inom två veckor efter det att vi fått beställningen.
 • Vi informerar dig och din elentreprenör mha. ett sms om hur jobbet framskrider.
 • Då arbetet är färdigt skickar vi dig en faktura. Efter ändringen är det du som har ansvar för underhåll av anslutningsledningen och det är du som är dess ägare.
Be om en offert

Övriga ändringsarbeten     

Om du vill ändra på placeringen av ett elnät som ägs av Caruna, ska du be om en offert på ändringsarbetet via beställningsblanketten. Berätta åt oss så noggrant som möjligt, vad du vill ändra på och hur det ska se ut. Det är viktigt att du lämnar offertbegäran i ett tidigt skede av planeringen, eftersom det ofta behövs tidskrävande förplanering för att utarbeta en offert.

Om ändringen som du önskar går att genomföra, får du en skriftlig offert på ändringsarbetet inom sex veckor. Efter att du godkänt offerten, reservera minst två till tre månader för själva ändringsarbetet. Priset på ändringen och tiden för dess genomförande beräknas alltid från fall till fall och du hittar dem på offerten som skickas till dig.

Exempel på ändringar till elnätet

Flytta anslutningspunkt

Med anslutningspunkt avses den punkt, där elanslutningen kopplas med en anslutningskabel till nätbolagets eldistributionsnät. Det är alltid nätbolaget som genomför ändringsarbetena som krävs för en flyttning av anslutningspunkten.

I den här typen av ändringsarbeten bygger vi en ny anslutningspunkt (ändan av markkabeln, en stolpe eller ett fördelarskåp) på tomtgränsen och den gamla luftledningen som matar el till anslutningen nedmonteras. Rekommenderad längd på en anslutningskabel är högst 200 meter. Vi räknar ut en offert på ändringskostnaderna och skickar den till dig för att godkännas.

Eftersom det är kunden som ansvarar för byggandet av anslutningskabeln på tomten (kabeln mellan anslutningspunkten och kundens huvudcentral), debiterar vi därtill hörande nättjänstarbeten av dig enligt gällande prislista för nättjänster. Sådana arbeten är till exempel mätarinstallation och frånkoppling av anslutningen från nätet. Dessa arbeten kan din elentreprenör beställa av oss via blanketten för allmänna uppgifter.

Flytta en elstolpe

Om du vill bygga en fastighet på din tomt där det står en elstolpe kan du be oss flytta elstolpen.

Det kostar 500 euro (inkl. moms) att flytta en lågspänningsstolpe utan stag eller stödvajrar, ifall förflyttningen är högst 10 m och i samma riktning med luftledningen.

Byta en luftledning mot markkabel

Luftledningar kan vara i vägen för t.ex. stora jordbruksmaskiner då de drivs på åkrar. Luftledningar går att byta ut mot jordkablar i marken eller så kan luftledningar höjas så att de sitter högre upp i luften på en bestämd sträcka.

Om du själv vill gräva kabeldiket och sköta om att täcka diket på din tomt måste du ansöka om tillstånd. Vi granskar situationen från fall till fall. Luftledningar höjs genom att vi byter ut stolparna mot högre stolpar. Det lönar sig att läsa mer om kabelvisning på denna sida.

Ändringsarbeten steg för steg

 • Skicka oss en detaljerad utredning om ditt behov av ändringen. Du kan t.ex. skissa ändringen på en detaljplan och på basis av den be om en offert.
 • Vi utför ett noggrant planeringsarbete innan vi sätter igång arbetet. Planeringsskedet innefattar prissättning, nätkalkyler, planering av själva arbetet och tidsscheman.
 • Vi skickar en offert för godkännande. Vänligen returnera offerten med din underskrift till oss.
 • Vi börjar arbetet genom att göra en terrängsplan. Därtill ansöker vi om alla nödvändiga markanvändningstillstånd av markägarna. Då alla tillstånd är i skick påbörjar vi arbetet i vår samarbetspartners regi.
 • Då arbetet är färdigt får du en faktura på allt arbete.

Elmätare 

Så gott som alla elmätare i Finland är fjärravläsbara. Detta betyder i praktiken, att mätaravläsningar inte behöver meddelas separat, utan de överförs automatiskt med en dataförbindelse från mätaren till Carunas system. I och med fjärravläsningen baseras också faktureringen på realtidsförbrukning av el.

Så här läser du elmätaren

A: Den lilla beteckningen T1 eller T2 anger vilket räkneverk som används just nu.
B: Du kan byta räkneverk genom att trycka på omkopplingsknappen på mätardisplayen

T0 visar förbrukningen av allmän el, det vill säga antalet kilowattimmar (kWh).
T1 visar förbrukningsvärdet för dag- eller vinterdagenergi vid tvåtidsmätning.
T2 visar förbrukningsvärdet för nattenergi eller energi övrig tid vid tvåtidsmätning.
AIKA visar klockslaget.
PVM visar datumet.
TARF visar vilken tariff, det vill säga vilken elöverföringsprodukt.

C: Indikator för laststyrningsreläets läge på eller av.
D: De röda signallamporna blinkar enligt förbrukningen.

Stäng av strömmen från mätaren för en längre frånvaro

Om du vill försäkra dig om att alla dina elektriska apparater är avstängda då du är borta, stäng av strömmen genom att trycka på knapp ”O” på elmätaren. Stäng inte av strömmen från bostadens huvudströmbrytare. Då vet vi att dataöverföringen från mätaren fungerar störningsfritt och får bland annat information om eventuella elavbrott. Du får också fakturor som baseras på aktuell konstaterad förbrukning.

Blått ljus på mätaren indikerar att strömmen är bruten. Dataöverföringen fungerar dock fortfarande. Ljuset slocknar efter att du kopplat på strömmen genom att trycka på knapp ”I”. Vid elarbeten, t.ex. byte av säkring, bör strömmen fortsättningsvis brytas med bostadens huvudströmbrytare, i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna.

Nattström och styrning av elapparaters till- och frånkoppling

För apparater som är inställda på nattpåkoppling graderas tiderna för de automatiska påkopplingarna så att de sker stegvis för att jämna ut belastningen i eldistributionsnätet. Till exempel varmvattenberedare och magasinerande golvvärme kopplas på automatiskt mellan tiden då nattströmmen börjar fram till midnatt. På detta sätt undviks en situation där alla elapparater kopplas på samtidigt och orsakar en onödig belastning på elnätet. Reläet knäpper i samband med den automatiska påkopplingen. Däremot sker övergången från dagström till nattström ljudlöst.

Påkopplingsgrupper för elektriska apparater kan ses från mätaren. Genom att trycka på mätarens omkopplare får du fram texten ”RELE”. RELE-textens nummer på mätardisplayen anger påkopplingsgruppen. Funktionen är i bruk hos de kunder som har natt- eller säsongeltariff och påkopplingsstyrningar för sina elapparater.

Kopplingstider för elektroniska apparater inom Carunas nätområder

Tiden för nattström gäller mellan kl. 22.00-7.00 året om.

  På grupp 1 På grupp 2 På grupp 3 Av
Måndag 22.00 23.00 00.00 7.00
Tisdag 23.00 00.00 22.00 7.00
Onsdag 00.00 22.00 23.00 7.00
Torsdag 22.00 23.00 00.00 7.00
Fredag 00.00 23.00 22.00 7.00
Lördag 23.00 22.00 00.00 7.00
Söndag 23.00 00.00 22.00 7.00

Sekretess angående förbrukningsuppgifter

Vi samlar in data om energiförbrukningen från mätarna till databaser som är skyddade med brandmur, lösenord samt andra tekniska metoder. Vi sparar förbrukningsdata i våra interna system. Bara sådana medarbetare och samarbetspartner vars arbetsuppgifter kräver det har access till systemen.

I Carunas energiuppföljningstänst identifieras du och du har möjlighet att granska dina förbrukningsuppgifter bara för sådana förbrukningsställen, där du har eller har haft ett elavtal. Sådana förbrukningsuppgifter för förbrukningsstället som är utanför din avtalsperiod kan du inte granska. Överföringen av förbrukningsuppgifterna är automatisk och sluten från mätaren ända fram till våra system.

Du kan granska din egen energiförbrukning på elfakturan eller i Caruna energiuppföljningstjänsten så gott som i realtid. Uppföljningstjänsten för elförbrukningen och dess bakgrundssystem har blivit godkända i en datasäkerhetskontroll. I kontrollen har man säkerställt att varje kund kommer åt att granska endast sin egen elförbrukning.

Logga in i Carunas energiuppföljningstänst.

Uppgifter om en koncentrator och dataöverföring

Med hjälp av en koncentrator samlas data om elförbrukningen. Den installeras utomhus eller i ett källarutrymme så att man fritt kommer åt att sköta underhållet. Våra fjärravläsbara elmätare skickar uppgifterna genom elnätet (PLC-teknik) till koncentratorn från vilken uppgifterna skickas vidare via mobilnätet (3G/GPRS) en gång om dygnet. Mätarna skickar alltså inte uppgifterna via mobilnätet direkt. Mätarna och koncentratorerna använder de frekvenser som är avsedda för elöverföringsbolagens bruk enligt fastställd standard.

Elmätarna och koncentratorerna följer EMC-standarden (Electromagnetic compatibility, elektromagnetisk kompatibilitet).  Elapparater som följer standarden ska inte få störningar och inte heller störa andra apparaters funktion. Det betyder att elmätaren inte orsakar störningar i t.ex. en pacemaker.

Strålsäkerhetscentralen STUK har på sina internetsidor publicerat strålningsuppgifter som har med hemmets apparater att göra. I dessa ingår också uppgifter om hur fjärravläsbara elmätare inverkar. Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att de är trygga att använda. Mer information om saken finns på Strålsäkerhetscentralens internetsidor.

Gör en anmälan om ändringsarbeten

Lägg till ett nytt mätningsställe till din elanslutning   

Ifall din fastighet har fler än ett mätningsställe, så som en byggnad eller en lägenhet vars elförbrukning du vill följa med och mäta separat, behöver du en elmätare för varje enskilt mätningsställe. En ny elmätare installeras på det nya mätningsstället och den el som mäts faktureras separat. Det här är vad man avser med tilläggsmätning. Den nya elmätaren installeras till samma huvudcentral tillsammans med elanslutningens övriga mätare.

Din elentreprenör hjälper dig att reda ut vilka krav det nya mätningsstället ställer på din elapparatur. Då din entreprenör har genomfört alla nödvändiga ändringar till elapparaturen beställer entreprenören en ny mätare av oss mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Kom ihåg att göra ett elförsäljningsavtal  med valfri elförsäljare i god tid så att din beställning framskrider utan dröjsmål och vi kan koppla på elen. Vi gör upp ett nytt nättjänstavtal åt dig då vi får information om att du gjort ett avtal med din elförsäljare. 

Att lägga till ett nytt mätningsställe steg för steg

Det lönar sig att diskutera behovet om ett nytt mätningsställe med din elentreprenör innan du lägger till det till din fastighet. Du kan beställa tillägget av en ny mätare genom att klicka på länken som heter “Gör en anmälan om ett ändringsarbete” och som finns på denna sida.

Efter att du gjort din anmälan ska du göra så här:

 • Gör ett avtal om elenergi med en elförsäljare du valt.
 • Din elentreprenör ska ta hand om jordanslutning och skydd för överspänning. Därtill gör din entreprenör en ibruktagningsbesiktning innan elen kopplas på. Till sist beställer din entreprenör själva installeringen av oss.
 • Då alla elavtal är i skick kopplar vi den nya mätaren till elnätet inom två veckor efter det att vi fått din beställning.
 • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.

Exempel på nya mätningsställen

Tilläggsmätning till ett parhus

Anslutningen innefattar en elcentral för parhus. Under bygget av parhuset har abonnemanget endast innefattat en elmätare. Två hushåll ska flytta in i parhuset och båda hushållen kommer endast att sköta elräkningen för sitt eget hushåll. Kunden tar kontakt med oss och anmäler om behovet av en tilläggsmätare. Anmälan görs på blanketten som du kommer till via länken uppe till höger på sidan.

Kunden tar kontakt med en elentreprenör som kontrollerar elcentralen med tanke på en installering av en tilläggsmätare och beställer installationsarbetet mha. blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget installerar tilläggsmätaren.

På tomten finns två byggnader, av vilka den ena hyrs ut

Båda byggnaderna tillhör samma elcentral och mätare, eftersom de båda tillhört ett och samma hushåll förut. En underhyresgäst ska snart flytta in i den andra byggnaden och underhyresgästen behöver en egen elräkning i framtiden. Kunden anmäler oss om behovet av en tilläggsmätare med blanketten uppe till höger på denna sida och ber elentreprenören kolla huruvida elapparaturen är lämplig för två faktureringsbaserade mätare.

Elentreprenören levererar och installerar en ny central ifall det behövs. Elentreprenören beställer installeringen av en tilläggsmätare och ett avbrott i strömtillförseln med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget kopplar bort elen under installationsarbetet och installerar en tilläggsmätare.

Ta bort en mätare

Ta bort en mätare

Med att ta bort en mätare avser vi att en mätare som står till grund för faktureringen tas bort. Du ska först reda ut om den mätare du vill ta bort är den enda faktureringsbaserade mätaren  i din anslutning. Ifall den är den enda mätaren i din fastighet, ska elanslutningen antingen rivas eller upprätthållas. Läs mer om dessa alternativ.

Ifall elapparaturen som hör ihop med din mätare är onödig i framtiden, kan du göra en beställning för att ta bort en mätare. Beställningen gör du med hjälp av blanketten uppe till höger på denna sida.  Ifall elapparaturen kommer att användas i framtiden men du vill flytta elförbrukningen till en annan mätare, ska din elentreprenör göra en beställning med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Det är gratis att få mätaren borttagen.

Borttagning av mätare steg för steg

Innan en mätare tas bort lönar det sig att reda ut om mätaren är den enda mätaren kopplad till din anslutning. Om det är så, ska du säga upp din anslutning helt och hållet eller lägga den på upprätthållning. Läs mer om att säga upp eller upprätthålla en anslutning.

Om din anslutning har flera mätare vars förbrukning du nu vill överföra till en enda mätare ber vi dig stå i kontakt med din elentreprenör.

 • Då du och din elentreprenör har diskuterat vilka ändringar som ska göras ska du göra en anmälan om ändringen till oss genom att klicka på länken som heter “Gör en beställning med denna blankett”. Vid behov ber din entreprenör oss att ta bort mätaren.
 • Vi tar bort mätaren inom två veckor efter det att vi fått din beställning.
 • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.