Säg upp eller stäng av en elanslutning

Riva eller upprätthålla en anslutning?

Det lönar sig att riva elanslutningen om du inte längre har behov av el, dvs. då inte en enda fastighet som hör till elanslutningen har behov av fortsatta elleveranser. Försäkra dig om att nya ägare i samband med försäljning av en tomt inte kommer att bygga nytt på och därmed ha ett behov av el i framtiden.

En elanslutning kan stängas av tillfälligt, dvs. läggas på upprätthållning, då du inte behöver el just nu men eventuellt i framtiden. Då har anslutningen en fortsatt beredskap för elanvändning och anslutningsavtalet fortsätter att gälla. Man brukar vanligen upprätthålla anslutningen i byggnader där el inte används på flera år. Ett exempel kan vara ett gammalt hus där användningsändamål är ovisst.

Vem kan beställa ändringar till anslutningen?

Då elanvändningen på en anslutning upphör kan anslutningen antingen upprätthållas eller rivas. Den här typen av ändring i anslutningen kan du beställa om du äger fastigheten eller om du har fullmakt av fastighetens ägare. Om anslutningen ägs av flera ägare, behövs en skriftlig fullmakt av var och en. Vid behov ber vi dig skicka oss en fullmakt innan anslutningen kan ändras så att den upprätthålls för eventuell elanvändning i framtiden.

Ändringen för upprätthållande av elanslutningen kan inte göras, om det i anslutningen ingår ett elförbrukningsställe med ett gällande elavtal i någon annans namn än ägarens/ägarnas (t.ex. en hyresgäst).

Riv elanslutningen

Om du inte längre alls behöver el lönar det sig att riva anslutningen.

 • Gör en beställning att riva mha. beställningsblanketten. Du behöver anslutningens identifikationskod och storlek. Dessa uppgifter får du hos vår kundtjänst.
 • Då vi fått din beställning skickar vi dig ett uppsägningskontrakt som du ska skriva under.
 • Då vi fått det undertecknade kontraktet beställer vi rivningen av vår samarbetsentreprenör.
 • Du får ett sms då rivningsarbetet är färdigt.
 • Vår samarbetsentreprenör tar bort elmätaren och kopplar bort elen till din anslutning inom en månad efter att vårt kontrakt avslutats. Vid behov river vår entreprenör även elnät.
 • Vi avslutar ditt giltiga elnätsavtal samt anslutningsavtal.

Vi återbetalar den del av anslutningsavgiften som eventuellt är återbetalbar reducerad med rivningskostnaderna. Rivningskostnaderna kan vara högst 180 euro. Grundavgiften och den förbrukade energin debiteras normalt ända fram till avlägsnandet av mätaren. Uppsägningstiden för anslutningen är en månad.

Om du vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska du göra ett nytt anslutningsavtal med oss.

Stäng av din anslutning tillfälligt

Om du inte längre behöver el men ändå inte vill riva din elanslutning helt och hållet kan du stänga av den temporärt, dvs. lägga den på upprätthållning.

 • Beställ en upprätthållning av anslutningen med beställningsblanketten.
 • Vi debiterar en serviceavgift enligt vår giltiga prislista för att lägga en elanslutning på upprätthållning samt för återaktivering. Den månatliga grundavgiften för upprätthållningen fakturerar vi fyra gånger om året
 • Vi behandlar din beställning och ber vår samarbetsentreprenör att ta bort mätaren och stänga av elen. Du får ett sms då vi fått din beställning.
 • Vår entreprenör tar bort mätaren och stänger av elen inom en månad.
 • Avtalet om upprätthållning träder i kraft följande dag efter att mätaren tagits bort.
 • Vi gör ett avtal om upprätthållning av din elanslutning och skickar dig en bekräftan om avtalet.

Även Caruna har rätt att överföra en elanslutning på upprätthållning om en anslutning inte kopplats till elnätet inom sex (6) månader efter det att det varit möjligt att göra kopplingen.

Återuppta en anslutning

Om du behöver din elanslutning på nytt kan du återuppta den genom att betala en återupptagningsavgift och genom att göra ett elavtal.

Kom ihåg dessa poäng innan du återupptar en anslutning som är tillfälligt avstängd:

 • Om elanslutningen varit upprätthållen under ett år och om det inte gjorts några ändringar till fastighetens elsystem ka du göra ett nytt elavtal och beställa kopplingen och installation av en ny mätare genom att ringa upp vår kundtjänst per telefon.
 • Om en anslutning varit upprätthållen i över ett år ber vi dig kontakta din elentreprenör. Din elentreprenör gör en ibruktagningsbesiktning och ser till att det är säkert att koppla anslutningen till elnätet. Din entreprenör beställer kopplingen och mätningen av oss.
 • Anslutningen kan kopplas tidigast om två veckor efter din beställning.
 • Om du gjort ändringar till anslutningens elsystem under den tid anslutningen varit temporärt stängd ska du be din elentreprenör att fylla i blanketten för allmänna uppgifter, och ge oss alla uppgifter om kopplingen och mätningen. Då vi fått denna information kan vi återkoppla anslutningen till elnätet.