Pris på elanslutning

För att du skall få rättighet att ansluta till elnätet behöver du en elanslutning. Med elanslutningen får du el till tomtgränsen samt en elmätare. 

Din anslutningsavgift täcker byggkostnaderna för distributionsnätet (mellan- och lågspänningsnätet samt transformatorstationerna) fram till din anslutningspunkt. Anslutningspunkten fastställs i anslutningsavtalet och den ligger vanligtvis vid tomtens eller byggnadsplatsen gräns. Därtill påverkas anslutningens pris av huvudsäkringens storlek och den så kallade anslutningszonen, dvs. mätningsställets distans till närmaste kabel med en spänning på transformator.

Noggrannare uppgifter om hur anslutningszonerna bestäms hittar du nedan. Prisuppgifter hittar du i länkarna nere på sidan. Välj prislistan för det bolag på vars nätområde ditt förbrukningsställe ligger, antingen Caruna Ab:s eller Caruna Esbo Ab:s prislista.

Leveranstider för anslutningsofferten

Vår kundtjänst ger dig en muntlig anslutningsoffert för de flesta ställen med zonprissättning. För ställen som kräver en omfattande förhandsutredning är leveranstiden vanligtvis högst en månad. Till dessa hör de anslutningar som är belägna utanför zonerna samt mellanspännings- och produktionsanslutningar, eller situationer då långa sträckor av nätet måste stärkas.

Indelning av områden i zoner

Den så kallade zonprissättningen används vid prissättningen av elanslutningar. Anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste distributionstransformator.

Mera information om zonerna

Zon 1 Detaljplansområden och anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på högst 300 meter. På strandplansområden tillämpas distansbaserad zonprissättning.
Zon 2 Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 300–600 meter.
Zon 3 Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 600–800 meter. Huvudsäkringsstorleken får vara högst 3x35 A.
Området utanför zonerna Områdes- eller fallspecifik prissättning, där anslutningsavgiften utgörs av nätets expansionskostnader och en kapacitetsreservationsavgift.

På bilden kan du se hur zonerna är indelade i Carunas nätområde och mer information om olika zonerna:

Carunas anslutningszoner.

Tidsbundet anslutningsavtal

En tidsbunden elanslutning är lämplig för tillfällig elanvändning, till exempel elektrifiering av en byggarbetsplats under byggarbetet. Avtalet ingås för högst två år åt gången.

Vi debiterar för anslutningen i enlighet med vår prislista. Grundavgiften och effektavgiften för nättjänstprodukten debiteras dubbelt.

Be mera information från vår kundtjänst til exempel via chatten!