Pris på elanslutning

För att du skall få rättighet att ansluta till elnätet behöver du en elanslutning.

Med elanslutningen får du el till tomtgränsen samt en elmätare.Din anslutningsavgift täcker byggkostnaderna för distributionsnätet (mellan- och lågspänningsnätet samt transformatorstationerna) fram till din anslutningspunkt. Anslutningspunkten fastställs i anslutningsavtalet och den ligger vanligtvis vid tomtens eller byggnadsplatsen gräns. Därtill påverkas anslutningens pris av huvudsäkringens storlek och den så kallade anslutningszonen, dvs. mätningsställets distans till närmaste kabel med en spänning på 20 kW eller transformator.

Noggrannare uppgifter om hur anslutningszonerna bestäms hittar du nedan. Prisuppgifter hittar du i länkarna nere på sidan. Välj prislistan för det bolag på vars nätområde ditt förbrukningsställe ligger, antingen Caruna Ab:s eller Caruna Esbo Ab:s prislista.

Leveranstider för anslutningsofferten

Vår kundtjänst ger dig en muntlig anslutningsoffert för de flesta ställen med zonprissättning. För ställen som kräver en omfattande förhandsutredning är leveranstiden vanligtvis högst en månad. Till dessa hör de anslutningar som är belägna i zon 2+ och 3 (se zonindelningen nedan) samt mellanspännings- och produktionsanslutningar, eller situationer då långa sträckor av nätet måste stärkas.

Indelning av områden i zoner

Vid prissättning av elanslutningar tillämpas så kallad zonprissättning. Anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste 20 kV:s ledning eller transformator. 

Nedan ser du hur zonerna är indelade i Caruna Espoo Oy's och Caruna Oy's nätområde och mer information om olika zonerna.

Anslutningszoner i Caruna Espoo Oy:

Anslutningszoner i Caruna Espoo Oy.

Anslutningszoner i Caruna Oy:

Anslutningszoner i Caruna Oy.

Zon 1

  • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) är i en rät linje uppmätt högst 300 m.
  • Anslutningar i stadsplanerade tätorter hör alltid till zon 1. På strandplanerade områden tillämpas zonprissättning som grundar sig på avståndet.

Zon 2

  • Anslutningen har en huvudsäkring med en storlek på högst 3x63 A.
  • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) är i en rät linje uppmätt över 300 m, men högst 600 m.

Zon 2+

  • Gäller endast på Caruna Ab:s nätområde.
  • Anslutningen har en huvudsäkring med en storlek på högst 3x35 A.
  • Avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-kabel är i en rät linje uppmätt  över 600 meter, men högst 800 meter från en befintlig transformator.
  • Prissättningen för zon 2+ tillämpas inte om nätet inte kan byggas med sedvanliga nätlösningar t.ex. på grund av att det på området finns järn- eller motorvägar, industriområden eller vattendrag där kabeldragningen kräver lösningar som avviker från det normala.

Zon 3

  • Zon 3 omfattar andra än de lågspänningsanslutningar som hör till zon 1, 2 eller 2+.
  • I zon 3 bestäms anslutningsavgiften från fall till fall men om det finns flera abonnenter på samma område inom zon 3 så fastställs ett områdespris.

Områdesprissättning

Till områdesprissättningen tillhör alla lågspänningsanslutningar, som inte är belägna på zonerna 1,2,2+ eller 3. Anslutningsavgifterna varierar fallmässigt och priset påverkas av antalet kunder. Områdespriset är som lägst samma anslutningspris som för en zon 3 anslutning, vilken har motsvarande omständigheter. 

Pris på tillfällig elanslutning

Om du har behov av en tillfällig elanslutning debiterar vi ett pris enligt vår gällande prislista för mätningsarbete vid byggplatscentralen/tillfälliga centralen samt för koppling och frånkoppling (en kabel).

Då du använder tillfällig elöverföring är din överföringsprodukt Allmän överföring. Grundavgiften kommer vi att debitera dubbelt.

En tillfällig anslutning är alltid giltig en viss tid, och det undertecknas inget separat anslutningsavtal för en tillfällig anslutning. Avtalet kan göras för högst två år.