Elmätare - Instruktioner och almän info

Så gott som alla elmätare i Finland är fjärravläsbara. Detta betyder i praktiken, att mätaravläsningar inte behöver meddelas separat, utan de överförs automatiskt med en dataförbindelse från mätaren till Carunas system.

I och med fjärravläsningen baseras också faktureringen på realtidsförbrukning av el. Du kan följa med dina förbrukningdata i energiuppföljnin i Caruna+-

Så här använder du elmätaren

A: Den lilla beteckningen T1 eller T2 anger vilket räkneverk som används just nu.
B: Du kan byta räkneverk genom att trycka på omkopplingsknappen på mätardisplayen

T0 visar förbrukningen av allmän el, det vill säga antalet kilowattimmar (kWh).
T1 visar förbrukningsvärdet för dag- eller vinterdagenergi vid tvåtidsmätning.
T2 visar förbrukningsvärdet för nattenergi eller energi övrig tid vid tvåtidsmätning.
AIKA visar klockslaget.
PVM visar datumet.
TARF visar vilken tariff, det vill säga vilken elöverföringsprodukt.

C: Indikator för laststyrningsreläets läge på eller av.
D: De röda signallamporna blinkar enligt förbrukningen.

Eksempel bild om en av Carunas elmätare:

Carunan sähkömittari ja sen toiminnallisuudet.

Stäng av strömmen från mätaren för en längre frånvaro

Om du vill försäkra dig om att alla dina elektriska apparater är avstängda då du är borta, stäng av strömmen genom att trycka på knapp ”O” på elmätaren.

Stäng inte av strömmen från bostadens huvudströmbrytare. Då vet vi att dataöverföringen från mätaren fungerar störningsfritt och får bland annat information om eventuella elavbrott. Du får också fakturor som baseras på aktuell konstaterad förbrukning.

Blått ljus på mätaren indikerar att strömmen är bruten. Dataöverföringen fungerar dock fortfarande. Ljuset slocknar efter att du kopplat på strömmen genom att trycka på knapp ”I”. Vid elarbeten, t.ex. byte av säkring, bör strömmen fortsättningsvis brytas med bostadens huvudströmbrytare, i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna.

För apparater som är inställda på nattpåkoppling graderas tiderna för de automatiska påkopplingarna så att de sker stegvis för att jämna ut belastningen i eldistributionsnätet. Till exempel varmvattenberedare och magasinerande golvvärme kopplas på automatiskt mellan tiden då nattströmmen börjar fram till midnatt. På detta sätt undviks en situation där alla elapparater kopplas på samtidigt och orsakar en onödig belastning på elnätet. Reläet knäpper i samband med den automatiska påkopplingen. Däremot sker övergången från dagström till nattström ljudlöst.

Påkopplingsgrupper för elektriska apparater kan ses från mätaren. Genom att trycka på mätarens omkopplare får du fram texten ”RELE”. RELE-textens nummer på mätardisplayen anger påkopplingsgruppen. Funktionen är i bruk hos de kunder som har natt- eller säsongeltariff och påkopplingsstyrningar för sina elapparater.

Kopplingstider för elektroniska apparater inom Carunas nätområder

Tiden för nattström gäller mellan kl. 22-07 året om.

  På grupp 1 På grupp 2 På grupp 3 Av
Måndag 22.00 23.00 00.00 7.00
Tisdag 23.00 00.00 22.00 7.00
Onsdag 00.00 22.00 23.00 7.00
Torsdag 22.00 23.00 00.00 7.00
Fredag 00.00 23.00 22.00 7.00
Lördag 23.00 22.00 00.00 7.00
Söndag 23.00 00.00 22.00 7.00

Vi samlar in data om energiförbrukningen från mätarna till databaser som är skyddade med brandmur, lösenord samt andra tekniska metoder. Vi sparar förbrukningsdata i våra interna system. Bara sådana medarbetare och samarbetspartner vars arbetsuppgifter kräver det har access till systemen.

Du kan granska din egen energiförbrukning på elfakturan eller i Caruna+. Uppföljningstjänsten för elförbrukningen och dess bakgrundssystem har blivit godkända i en datasäkerhetskontroll. I kontrollen har man säkerställt att varje kund kommer åt att granska endast sin egen elförbrukning.

I Carunas energiuppföljningstjänst identifieras du och du har möjlighet att granska dina förbrukningsuppgifter bara för sådana förbrukningsställen, där du har eller har haft ett elavtal. Sådana förbrukningsuppgifter för förbrukningsstället som är utanför din avtalsperiod kan du inte granska. Överföringen av förbrukningsuppgifterna är automatisk och sluten från mätaren ända fram till våra system.

Våra fjärravläsbara elmätare skickar uppgifterna genom elnätet till koncentratorn från vilken uppgifterna skickas vidare via mobilnätet (3G/GPRS) en gång om dygnet. Mätarna skickar alltså inte uppgifterna via mobilnätet direkt. Mätarna och koncentratorerna använder de frekvenser som är avsedda för elöverföringsbolagens bruk enligt fastställd standard. Den installeras utomhus eller i ett källarutrymme så att man fritt kommer åt att sköta underhållet. 

Elmätarna och koncentratorerna följer EMC-standarden (elektromagnetisk kompatibilitet).  Elapparater som följer standarden ska inte få störningar och inte heller störa andra apparaters funktion. Det betyder att elmätaren inte orsakar störningar i t.ex. en pacemaker.

Strålsäkerhetscentralen STUK har på sina webbsidor publicerat strålningsuppgifter som har med hemmets apparater att göra. I dessa ingår också uppgifter om hur fjärravläsbara elmätare inverkar. Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att de är trygga att använda.