Elmätare - Bruksanvisning och information

Carunas elmätare är fjärrläsbara, dvs mätarställningar behöver inte rapporteras separat. Mätarställningar vidarebefordras hela vägen från mätaren till våra system med dataöverföring.

Med fjärravläsning baseras fakturering alltid på aktuell elförbrukning. Du kan granska din egen elförbrukning i vår energiuppföljningstjänst Caruna+.

Så använder du elmätaren

Den lilla beteckningen T1 eller T2 anger vilket räkneverk som är i användning.
B Du kan växla räkneverk genom att trycka på växlingsknappen på mätarens skärm.

T0 anger förbrukningen av allmän el, dvs. antal kilowattimmar (kWh).
T1 anger förbrukningen under dag- eller vinterdagtid vid tvåtidsmätning.
T2 anger förbrukningen under natten eller övriga tider vid tvåtidsmätning.
AIKA visar tidpunkten.
PVM visar datumet.
TARF visar vilken eldistributionsprodukt, tariff, som är i bruk.

C Visare för belastningsstyrningsrelä på/av.
D De röda lamporna blinkar enligt förbrukningen.

Bildexempel på Carunas elmätare:

Carunas elmätare.

Koppla från elen vid mätaren vid frånvaro

Om du vill försäkra dig om att alla elapparater är avstängda medan du är borta kan du koppla från elen med elmätarens 0-knapp.

Koppla inte från elen vid bostadens huvudbrytare, eftersom det bryter elmätarens dataöverföring. Om kontakten bryts får vi inga uppgifter om bland annat eventuella elavbrott från mätaren. När du kopplar från elen vid mätarens 0-knapp får du en faktura som baseras på aktuell elförbrukning.

Den blå signallampan visar att elen är frånkopplad. Dataöverföringen bibehålls dock. Lampan släcks när du åter kopplar på elen från I-knappen. Obs! När man utför elarbeten, till exempel byter säkring, kopplas elen fortfarande från vid bostadens huvudbrytare enligt elsäkerhetsreglerna.

Elbelastningsstyrningens påverkan på elmätaren

Med elbelastningsstyrning startas elektriska värmelagringsapparater, till exempel en varmvattenberedare eller lagrande golvvärme tidsinställt från elmätaren.

Användning av belastningsstyrning förutsätter att elmätaren har ett relä och att styrda elapparater har kopplats till elmätaren. Elmätarens relä klickar när elbelastningsstyrningen kopplas på. Ett "klick" på relät betyder inte att nattpriserna för eldistributionsprodukten börjar.

Vi erbjuder flera kopplingsalternativ där du kan välja det som passar bäst för dina behov. Kopplingstiderna för elbelastningsstyrningen har fördelats i grupper (1-15). Du hittar gruppnumret för den kopplingstid du använder på elmätaren. Tryck på mätarens växlingsknapp till texten "RELE" visas på skärmen. Siffran som följer texten anger vilken grupp kopplingstiden tillhör. 

Tjänsten är gratis och påverkar inte distributionsprodukten eller fördelningen av prissättningen.

Bekanta dig med kopplingstiderna för belastningsstyrning.

Vi samlar in elförbrukningsdata från mätare i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Vi lagrar förbrukningsdata i våra interna system, som endast kan tillgås av våra anställda och samarbetspartners vars arbetsuppgifter förutsätter det. Förbrukningsdata överförs krypterat och automatiskt från mätaren ända till våra system.

Uppföljningstjänsten för förbrukningsdata och dess back-end-system har klarat en datasäkerhetskontroll för att säkerställa att varje kund bara kan se sina egna förbrukningsdata. Carunas energiuppföljningstjänst kommer du att identifieras och du kommer bara att kunna se dina förbrukningsdata för de platser där du har eller har haft ett elnätsavtal. Om förbrukningsstället tidigare ägdes av en annan person kommer du inte att se förbrukningsdata för denna period. 

Fjärrläsbara elmätare skickar elförbrukningsdata längs elnätet till hubbar, från vilka data vidarebefordras i mobilnätet (3G/PRS) en gång om dygnet. Således skickar mätarna inte data direkt i mobilnätet. Mätare och hubbar fungerar i enlighet med fastställda standarder för frekvenser som är avsedda för elnätsbolag. Hubbarna installeras utomhus eller i bostädernas källarutrymmen så att vi kan underhålla dem fritt. 

Elmätare och hubbar uppfyller EMC-standarden (elektromagnetisk kompatibilitet). Elektrisk utrustning som uppfyller standarden får inte störas av eller störa driften av annan utrustning elektriskt eller elektromagnetiskt. Detta innebär att elmätaren inte stör till exempel funktionaliteten på en pacemaker.

Strålsäkerhetscentralen har publicerat strålningsinformation för hushållsapparater på sin webbplats. Informationen tar även upp elektromagnetisk strålning som orsakas av fjärrläsbara elmätare. Strålsäkerhetscentralen har bedömt att fjärrläsbara elmätare är säkra att använda.