Caruna

Beställ ny elanslutning

Beställ en elanslutning till en ny fastighet

För att du ska kunna ansluta din fastighet till elnätet och få el till gränsen av din tomt behöver du en elanslutning. Då du har en anslutning ska du göra ett elavtal. Därtill behöver du en mätcentral och en anslutningskabel som du ska beställa av din elentreprenör.

Om du bygger nytt och vill hitta den mest lämpliga anslutningsstorleken och distributionsprodukten ska du göra en uppskattning över dina egna konsumtionsvanor och reda ut vilket effektbehov din fastighet kommer att ha. Beställ en ny elanslutning så fort du börjar bygga. Det tar i medeltal en till tre månader att bygga ut elnätet.

Obs! Ifall Caruna bygger elnät i samband av beställning av ny elanslutning, behöver man inte beställa en separat mätcentral för elanslutningar mindre än 3x80A och med endast ett förbrukningsställe. Caruna levererar den nya kombinationscentralen som även fungerar som en mätcentral efter byggningen. Detta har vi noterat i anslutningsavtalet. Ifall du har en kombinationscentral, din elentreprenör behöver inte skicka oss blankett för almänna uppgifter.

Kom ihåg att ingå elavtal om elenergi med din elförsäljare.

Beställ en ny elanslutning

Så här beställer du en elanslutning

 • Du kan be om en offert på en elanslutning eller beställa en elanslutning till din tomt med denna elektroniska blankett. Elanslutnings offerter kan vi i flesta fallen ge omedelbart under första kontakten. Offerter för högspänningsanslutningar och för anslutningar som kräver bygge av ett större nätverk som sedan prissätts separat, så skickar vi offerten inom en (1) månads tid från första förfrågan.
 • Bifoga en planritning eller en karta som visar gränserna till din tomt och placeringen för din egna elcentral med anslutningar över 3x36A. 
 • Då vi mottagit din blankett skickar vi dig vårt anslutningsavtal och -villkor. Anslutningsavtalet träder i kraft då det är undertecknat av både anslutaren och nätinnehavaren. 
 • Du kan underteckna avtalet för hand eller elektroniskt. Om du väljer en elektronisk underskrift ska du i fältet för tilläggsuppgifter fylla i din e-postadress varefter du får en länk av oss till ditt avtal. Bekräfta ditt avtal med dina personliga bankkoder. Om du väljer en elektronisk underskrift får du ditt anslutningsavtal och villkoren skickade per e-post. 
 • Om elskåpet som Caruna levererat till din tomt utgör den anslutningspunkt som definierats i ditt anslutningsavtal behöver du inte beställa en mätcentral hos din elentreprenör. Kombinationscentralen fungerar nämnligen i fortsättningen som din mätcentral. Kom ihåg att du ska göra ett elförsäljningsavtal med en elförsäljare av fritt val.

Anslutningspriser enligt zon

Våra elanslutningar prissätts enligt olika zoner. Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s elnät har olika struktur och därför ser prissättningen för de olika zonerna olika ut. På vår webbplats i prislistan för anslutningsavgifter hittar du priserna för alla våra elanslutningar.

Zonerna inom Carunas distributionsområde:

Caruna Ab

Caruna Espoo Ab

Råd till dig som bygger

Byggarens ansvar

Red ut ditt elbehov i förväg

 • För att du ska kunna välja rätt anslutningsstorlek och distributionsprodukt ska du göra en uppskattning över dina egna konsumtionsvanor och reda ut vilket effektbehov din fastighet har. Fundera även över när elen borde börja löpa. Om du behöver hjälp med att välja rätt säkringsstorlek och distributionsprodukt, hjälper vår kundtjänst dig gärna.  

Välj elplanerare och elentreprenör

 • Använd en professionell elplanerare. Din elplanerare behöver en planritning över din fastighet och tomt. Fundera ut i förväg hurudana elapparater ditt hushåll använder. 
 • Utöver en elplanerare behöver du en egen elentreprenör som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkänt. Din elentreprenör ser till att elektrifieringen sker säkert och enligt gällande standarder och nätbolagets rekommendationer. Du kan använda webbplatsen loydasahkomies.fi vart har listat elentreprenören med Tukes-godkännande.
 • Gör alltid upp ett skriftligt entreprenörsavtal redan i detta skede och be om en preliminär tidtabell så att el- och byggarbetena kan anpassas efter varandra.
 • Om det finns elledningar som du vill flytta ska du ta kontakt med vår kundtjänst.

Gör ett anslutningsavtal och ett elavtal

 • Anslutning av en fastighet till elnätet kräver ett skriftligt anslutningsavtal mellan byggaren och eldistributionsbolaget. Du kan göra ett anslutningsavtal genom att fylla i beställningsblanketten.
 • Då vi behandlat din ansökan skickar vi dig villkoren för ditt anslutningsavtal. Anslutningsavtalet träder i kraft då det är undertecknat av både anslutaren och nätinnehavaren. Efter detta börjar vi planera och sedan att bygga ut elnätet.
 • Utöver ett anslutningsavtal behöver du ett avtal för elöverföring (ett elnätsavtal) och ett annat för elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med ditt lokala eldistributionsbolag medan du själv kan välja din elförsäljare. 
 • Du kan sköta om båda avtalen med din elförsäljare: då du gjort upp ett elförsäljningsavtal vidarebefordrar elförsäljaren all information till ditt lokala eldistributionsbolag som skickar dig ett elnätsavtal.

Mera information:

Entreprenörens uppgifter

Be din elentreprenör att bekanta sig noggrant med våra anvisningar för entreprenörer. Där hittar din elentreprenör information om bl.a. installeringsgranskning, elleveranser och energimätningar.

Din entreprenör tar hand om följande saker:

 • Grävarbeten för kabeldiket som krävs för din anslutningskabel samt anslutningskabelns installeringsarbete och täckning av kabeldiket.
 • Beroende på området tar din entreprenör eventuellt kontakt med antingen kaivulupa.fi, mätningsenheten vid Esbo stad eller kabelvisning inom Joensuu för att kontrollera att det inte finns Carunas kablar på tomten.
 • Vid behov anskaffning av en mätcentral.
 • Jordning som krävs enligt elsäkerhetslagen.
 • Utförande av nödvändiga elinstalleringar enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
 • En ibruktagningsbesiktning i enlighet med elsäkerhetsbestämmelser.
 • Vid behov beställning av anslutning till elnätet och fastighetens anslutning till elnätet efter att den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen är gjord.

Din entreprenör måste göra en beställning om anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan den önskade tidpunkten. Beställningen görs mha. blanketten för allmänna uppgifter (begäran om mätning), som finns på våra sidor för entreprenörer.

Obs! Om kombinationscentralen Caruna levererat bildar anslutningspunkten som definierats i anslutningsavtalet, behöver ni inte skicka in en begäran om mätning till Caruna.

Caruna kopplar till elnätet

Vår kundtjänst ger dig gärna råd i alla frågor relaterade till elanslutningar och byggplatser redan i början av ditt byggprojekt. Du får mer information om vilka elprodukter som lämpar sig bäst för dig och olika användningsmöjligheter för t.ex. eluppvärmning och nattel.

Då vi fått ditt undertecknade anslutningsavtal börjar vi planera hur vi ska bygga ut elnätet och utför alla nödvändiga byggarbeten fram till gränsen till din tomt.

Då din elentreprenör installerat en mätcentral till anslutningspunkten och utfört den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen och skickat in den allmänna blanketten (med en begäran om mätning), installerar vi en elmätare i din mätcentral och kopplar på spänningen till anslutningskabeln. Leveranstiden för uppkoppling till elnätet är vanligtvis två veckor efter det att vi fått in en begäran om mätning av din elentreprenör. 

Om elskåpet som Caruna levererat utgör anslutningspunkten som omtalas i ditt anslutningsavtal, finns mätaren färdigt installerad i elskåpet, i mätningsektionen. I så fall behöver din elentreprenör inte skicka oss blanketten med en begäran om mätning. Kom ihåg att du ska göra upp ett elförsäljningsavtal med en elförsäljare av fritt val. Du kan jämföra elförsäljare t.ex. i Energimyndighetens tjänst sahkohinta.fi.

Mer information: