Anslutningen till tomten från oss, elen på annat håll

1.
Beställ en ny elanslutning i tid, eftersom det kan ta upp till tre månader att bygga den.
2.
Underteckna avtalet och returnera det till oss.
3.
När du har ingått anslutningsavtal ska du även ingå ett avtal med valfri elförsäljare.

Elanslutningen är din inträdesbiljett till elnätet

När du har en elanslutning kan du ingå elavtal. Vi hjälper dig gärna i frågor som rör elanslutning och el för byggplatsen redan i början av ditt byggprojekt. Vi ger dig även mer information om vilka elprodukter som passar dig bäst och vad allt elen kan användas till.

1. Kartlägg först behovet av el

Bedöm dina konsumtionsvanor och behovet av eleffekt på fastigheten så hittar du den lämpligaste anslutningsstorleken och eldistributionsprodukten. Fundera också på när elleveransen borde starta. Om du behöver hjälp, ger vår kundtjänst gärna råd.

2. Välj elplanerare och elentreprenör

När du har funderat på hurdana elapparater du behöver i hemmet ska du kontakta en professionell elplanerare. Elplaneraren behöver även en situationsplan och byggnadens planritningar av dig.

Utöver en planerare behöver du även en elentreprenör som är godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Entreprenören ser till att din fastighet får el på ett säkert och korrekt sätt. Du hittar elektriker till exempel via Virtane-tjänsten på Virtane.fi, där man har listat alla Tukes-godkända elektriker runtom i Finland.

Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt entreprenadavtal. Upprätta även en preliminär tidplan för samordning av el- och byggarbetena. Om det på tomten finns elledningar eller -kablar som du vill att flyttas, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

3. Ingå anslutningsavtal i god tid

För att din fastighet ska kunna anslutas till elnätet behöver du ett skriftligt anslutningsavtal. Det får du enklast genom att fylla i beställningsblanketten. Det kan ta upp till tre månader eller mer att färdigställa elanslutningen om det inte finns ett färdigt elnät i närheten.

  • Bifoga situationsplan eller kartbild som visar tomtgränserna, och om anslutningen är större än 3x63 ampere, även elcentralens blivande placering.
  • När vi har mottagit din beställning skickar vi anslutningsavtalet och villkoren till dig. Anslutningsavtalet träder i kraft när du och vi har undertecknat det.
  • Du kan underteckna avtalet för hand eller elektroniskt. Om du undertecknar avtalet elektroniskt får du anslutningsavtalet jämte villkoren till din e-post. Bekräfta avtalet med dina bankkoder.
  • Skaffa ett elskåp till din tomt. Från elskåpet får du el till din byggnad. Mer information om hur man skaffar ett elskåp får du från din egen elentreprenör.

4. Ingå elavtal

Utöver anslutningsavtalet behöver du ett elnätsavtal och elavtal. Dessa kan båda skötas via elförsäljaren. När du har ingått elavtal, förmedla elförsäljaren informationen till oss och vi skickar dig ett elnätsavtal.

Du kan jämföra elförsäljare till exempel i Energimyndighetens tjänst på adressen www.sahkonhinta.fi.

Be din elentreprenör läsa våra entreprenörsanvisningar noggrant. I dessa finns information om bland annat installationskontroller, elleverans samt energimätning.

Din entreprenör måste beställa inkopplingen till elnätet i god tid, minst två veckor före den önskade inkopplingstidpunkten. Beställningen görs med blanketten för allmänna uppgifter.

Om din anslutningspunkt är ett kombinationsskåp som levererats av Caruna, behöver blanketten för begäran om mätning inte skickas till Caruna.

Din entreprenör sköter också om detta:

  • Grävarbeten för kabeldiket som krävs för din anslutningskabel samt anslutningskabelns installeringsarbete och täckning av kabeldiket.
  • Beroende på området tar din entreprenör eventuellt kontakt med antingen kaivulupa.fi, mätningsenheten vid Esbo stad eller kabelvisning inom Joensuu för att kontrollera att det inte finns Carunas kablar på tomten.
  • Vid behov anskaffning av en mätcentral.
  • Jordning som krävs enligt elsäkerhetslagen. Utförande av nödvändiga elinstalleringar enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
  • En ibruktagningsbesiktning i enlighet med elsäkerhetsbestämmelser.
  • Vid behov beställning av anslutning till elnätet och fastighetens anslutning till elnätet efter att den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen är gjord.

Vi påbörjar planeringen och byggandet av din elanslutning när vi har fått ditt undertecknade anslutningsavtal.

Om det på fastigheten finns en mätarcentral som installerats av entreprenören, gör entreprenören en lagstadgad drifttagningskontroll och skickar in blanketten för allmänna uppgifter till oss. Sedan installerar vi en elmätare på objektet och kopplar slutligen på spänningen i anslutningskabeln.

I regel tar inkopplingen till elnätet två veckor från att vi har mottagit begäran om mätning från din entreprenör.

Om din anslutningspunkt är ett kombinationsskåp som levererats av oss, finns mätaren färdigt installerad i det skåpet. Då behöver elentreprenören inte skicka in blanketten för begäran om mätning till oss.

Vi svarar gärna på alla dina frågor om elanslutningen.

Elanslutningar prissätts enligt olika zoner. I prislistan för anslutningsavgifter hittar du priserna för alla våra elanslutningar.