Elanslutning och flyttning

Elanslutning och flyttning

Elavtal till ett nytt hem

För att kunna använda el behöver du två avtal: ett för elöverföring och ett för elenergi.

Gör upp ett avtal i god tid innan du flyttar, och gör ett avtal med en elförsäljare du själv väljer. Då du flyttar till en adress på vårt nätområde får vi all den information vi behöver för elöverföringsavtalet av din elförsäljare. Du behöver alltså inte kontakta oss för att berätta att du flyttar. Vi gör upp ditt nya elöverföringsavtal och skickar dig en bekräftelse.

Du kommer att få två fakturor för din el. Av din elförsäljare får du en faktura för elenergi och av oss en för elöverföring. En del elförsäljare har möjlighet att skicka dig en kombinerad faktura för både elenergi och elöverföring. Du får mer information om det här direkt av din egen elförsäljare.

Då du flyttar in på en ny adress är det vettigt att avsluta ditt gamla elavtal. Informera din elförsäljare om flytten. Ditt avtal med Caruna avslutas däremot automatiskt i och med att du gör en anmälan om flytten hos din elförsäljare.

Läs mer om elöverföringspriserna på Carunas nätområden.

Det lönar sig att konkurrensutsätta el: t.ex. på Energimyndighetens webbplats kan du själv jämföra elförsäljare sinsemellan.

Beställ en ny elanslutning

Elanslutning till en ny fastighet

Du behöver en elanslutning för att kunna ansluta till elnätet och få el till gränsen av din tomt. Därefter kan du göra ett elavtal. Utöver en elanslutning och ett elavtal behöver du en mätcentral och en anslutningskabel som du kan beställa hos din elentreprenör.

Om du bygger en ny fastighet ska du reda ut vilken eleffekt fastigheten behöver och göra en bedömning över din framtida förbrukning och vanor så att du kan välja rätt anslutningsstorlek och överföringsprodukt. Beställ en ny elanslutning då du börjar bygga. Att bygga ut ett nytt elnät tar i medeltal en till tre månader.

Så här beställer du en elanslutning

 • Med hjälp av denna nätblankett kan du be om en offert på en elanslutning och beställa en elanslutning till din tomt.
 • Bifoga en planritning eller en kartbild som tydligt visar gränserna till din tomt och den planerade elcentralens läge. Fyll i informationen noggrant och skicka oss blanketten.
 • Då vi mottagit blanketten skickar vi dig ett anslutningsavtal och -villkor. Anslutningsavtalet träder i kraft då du skrivit under och returnerat det till oss.
 • Du kan skiva under avtalet för hand eller elektroniskt. Om du väljer att skriva under elektroniskt ska du fylla i din e-postadress i tilläggsuppgifterna. Därefter skickar vi dig en länk till ditt avtal. Bekräfta avtalet med dina personliga bankkoder. Om du valt att skriva under elektroniskt får du anslutningsavtalet och villkoren skickade till din e-postadress.

Anvisningar åt byggare

Byggarens ansvarsområden

Bedöm fastighetens elbehov i förväg

 • För att välja rätt anslutningsstorlek och överföringsprodukt ska du ta reda på vilken eleffekt fastigheten kräver och göra en bedömning över dina framtida förbrukningsvanor. Fundera även ut när elleveransen borde börja. Om du behöver hjälp med att välja rätt storlek på säkringarna till anslutningen eller rätt överföringsproduk står vår kundtjänst gärna till hjälp.

Om att välja rätt elplanerare och elentreprenör

 • Använd en kunnig elplanerare. Din elplanerare kommer att be dig om en planritning och bottenritningarna till din fastighet. Fundera i förväg över hurudana elapparater du kommer att behöva i ditt hem.
 • Utöver en planerare behöver du även en egen elentreprenör som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Entreprenören försäkrar att elektrifieringen sker på ett tryggt sätt och enligt alla krav, standarder och nätbolagets rekommendationer.
 • Entreprenadavtalet ska alltid göras skriftligt i samband med att en preliminär tidtabell görs upp så att el- och byggarbetena löper smidigt.
 • Om det finns elledningar på din tomt som du önskar att flyttas, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Gör ett anslutningsavtal och ett elavtal

 • Om du vill ansluta en fastighet till vårt elnät, förutsätter vi att det finns ett skriftligt anslutningsavtal mellan byggaren och oss. Du kan göra ett anslutningsavtal genom att fylla i en beställningsblankett.
 • Då vi behandlat din beställning skickar vi dig anslutningsavtalet och villkoren. Avtalet träder i kraft då vi fått det undertecknade avtalet, varefter vi påbörjar planeringen och bygget av elnätet.
 • Utöver ett anslutningsavtal behöver du avtal om elöverföring (elnätsavtal) och elenergi. Elnätsavtalet görs alltid med ett lokalt elöverföringsbolag medan du själv kan välja försäljare av den elenergi du köper.
 • Din elförsäljare kan ta hand om båda avtalen åt dig: då du gjort ett avtal om elenergi kan försäljaren av elenergin förmedla all nödvändig information till det lokala elöverföringsbolaget som sedan skickar dig ett elnätsavtal.

Entreprenörens uppgifter

Be din elentreprenör att bekanta sig med våra anvisningar för entreprenörer. De innehåller information bl.a. om installationsgranskningar samt leverans och mätning av el.

Till entreprenörens uppgifter hör att:

 • Gräva ett kabeldike för anslutningsledningen, och installera en anslutningskabel och att slutligen täcka diket
 • beroende av nätområde stå i kontakt med antingen kaivulupa.fi, Stadsmätningsenheten i Esbo eller kabelvisningarna på Joensuus områden, då man vill försäkra sig om att det inte finns en kabel som tillhör Caruna på tomten
 • skaffa en mätningscentral
 • ha hand om jordanslutning enligt föreskrifter som står i elsäkerhetslagen
 • göra nödvändiga elinstallationsarbeten och se över säkerhetsbestämmelser
 • göra en granskning som säkerställer att ibruktagningen skett enligt alla elsäkerhetsbestämmelser
 • beställa en anslutning till elnätet och att ansluta fastigheten till elnätet då den lagstadgade granskningen gjorts före ibruktagningen

Din entreprenör ska beställa anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan det önskade datumet för själva anslutningen. Beställningen görs med blanketten för allmänna uppgifter som du hittar på våra sidor för entreprenörer.

Caruna kopplar till elnätet

Mer information

Vår kundtjänst står gärna till tjänst i fråga om elanslutningar och el till byggplatser då ditt byggprojekt ska påbörjas eller nyligen påbörjats. Vår kundtjänst ger dig mer information om vilka elprodukter som lämpar sig bäst för dig och t.ex. eluppvärmning eller olika användningsmöjligheter med tanke på nattel.

Vi börjar planeringen av nätverket och nödvändiga byggarbeten vid gränsen till din tomt då vi mottagit det undertecknade anslutningsavtalet av dig.

Efter att din entreprenör gjort den lagstadgade granskningen före ibruktagningen och returnerat blanketten för allmänna uppgifter installerar vi en elmätare varefter vi slutligen kopplar på anslutningskabelns spänning. Vanligtvis kopplar vi anslutningen till elnätet inom två veckor efter att din entreprenör lämnat i blanketten för allmänna uppgifter.

Meddela om ägarbyte

Byte av ägare till en anslutning

Då ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts är det vanligt att även ägaren till elanslutningen byts. Elanslutningen är lösöre, som inte överförs till den nya ägaren automatiskt.

Det enklaste sättet att sköta en ändring av ägarförhållandet är att nämna om saken i fastighetens överlåtelsebrev eller ett separat överlåtelsebrev. Du kan underteckna fastighetens överlåtelsebrev även elektroniskt på webbtjänsten för fastighetshandel som Lantmäteriverket tillhandahåller. Anmäl till oss om överföringen av anslutningen separat och så snabbt som möjligt efter att fastighetsaffären skett, eftersom vi inte får uppgift om köpebrevet automatiskt. Du kan göra din anmälan genom länken som finns i högra hörnet på denna sida.

När anslutningen övergår i din ägo, bör du på begäran kunna visa upp ett avtal som gäller överföringen av anslutningen, såsom en kopia av köpebrevet eller annat överlåtelsebrev, där överföringen av anslutningen har nämnts.

Om det inte finns någon giltig, skriftlig utredning om hur anslutningen övergått i din ägo, har vi rätt att häva anslutningsavtalet. I detta fall måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala anslutningsavgift enligt prislista.

Kom även ihåg elavtalet

Då du överfört anslutningsavtalet ska du göra ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du tänker köpa din elenergi av. Således försäkrar du dig om att du får el till den nya fastigheten

Om det inte finns ett behov att få el till din fastighet just nu, men kanske senare, kan du temporärt stänga av din anslutning.

Förstora din anslutning

Förstora din anslutning

Med anslutningsrätt avser man högsta tillåtna storlek för din elanslutnings huvudsäkringar som anges i amper. Ifall ditt elbehov ökar t.ex. som en följd av att du byter uppvärmningssättet kan du höja din nuvarande anslutningsrätt genom att betala en avgift för höjd anslutningsrätt. Anslutningsrätten kan däremot inte sänkas.

Hur ändrar jag min anslutningsrätt?

Då du funderar över vilken slags anslutningsrätt som är rätt för dig, ska du kontakta din elentreprenör eller elplanerare som kan hjälpa dig att hitta den rätta storleken för säkringar.

Tillsammans kan ni försäkra er om att den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och att din elutrustning är lämplig med tanke på ändringen.

Du kan beställa ändringen av din anslutningsrätt med denna blankett. Behandlingen av din beställning tar högst tre veckor varefter du får ett nytt anslutningsavtal som du ska skriva under. Leveranstiden som omtalas i avtalet syftar på den tidpunkt varefter den större anslutningen kan tas i bruk.

En ökning av anslutningens kapacitet kan kräva att elnätet förstärks. Detta kräver att vi gör nätarbeten som kan ta längre tid än väntat. Genom att kontakta vår kundtjänst får du veta om elnätet måste förstärkas som en följd av att anslutningens storlek ändras.

Hur mycket kostar det att ändra anslutningsrätt?

För anslutningen till vårt nät debiterar vi en avgift enligt vår prislista för anslutningar. Med intäkterna täcker vi kostnader för bygget av vårt elnät. Ifall anslutningsrätten ändras och höjs gottgör vi det gamla priset för anslutningsrätten. Vi kommer även att debitera för inkoppling och installationsarbeten enligt en separat prislista för nättjänster.

Då du ändrar din anslutningsrätt överförs anslutningskabelns äganderätt och underhållsansvar till dig. **

**) Energimyndigheten övervakar affärsverksamheten inom elbranschen. På basis av elmarknadslagen har Energimyndigheten fastställt att underhåll av anslutningsledningar som byggts av kunder inte hör till nätinnehavarens lagstadgade skyldigheter. Därtill har Energimyndigheten bestämt att kostnader för bygge och underhåll av anslutningsledningar som byggts av kunder inte får finansieras med nättjänstavgifter som debiteras av kunden. Som en följd av Energimyndighetens tolkning av lagen tar Caruna Ab och Caruna Espoo Oy inget ansvar för underhåll av nya anslutningsledningar och avstår även från äganderätten till dem. Därmed blir äganderätten och underhållsskyldigheten hos den som förnyar anslutningsavtalet.

Så här förstorar du din anslutning steg för steg

Tala om för din entreprenör att du vill förstora din anslutning. Ett proffs har färdigheter att bedöma om anslutningen ska förstoras eller inte. Försäkra dig om att din nuvarande anslutningsledning är tillräcklig och om din elapparatur kräver några ändringar.

 • Beställ ändring av elanslutning genom att klicka på länken som finns på denna sida och heter “Gå till beställningsblanketten”.
 • Efter att du gjort din beställning skickar vi dig ett nytt anslutningsavtal där du ser leveranstiden. Returnera avtalet till oss med din underskrift. Om du vill korrigera innehållet i avtalet ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
 • Om elnätet måste förstärkas påbörjar vi arbetet efter att du returnerat det nya anslutningsavtalet med din underskrift.
 • Din elentreprenör har hand om beställning av anslutning och mätning.
 • Din elentreprenör har även hand om jordanslutning och skydd för överspänning. Därtill sköter din elentreprenör om att alla nödvändiga kontroller görs före anslutningen kopplas till elnätet. Efter detta beställer entreprenören elen som sedan kopplas på inom två veckor efter att vi fått beställningen.
 • Din elentreprenör gör eventuella ändringar till din elapparatur.
 • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.

Tillfälligt behov av el

Tillfällig el lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för elektrifiering av en byggplats för byggnadstiden.

Du kan behöva tillfällig el t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter. Din elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Så här får du tillgång till tillfällig el

 • Fyll i beställningsblanketten för tillfällig el eller kontakta vår kundtjänst per telefon. Du kan också avtala med din elentreprenör om att han gör beställningen av oss för din räkning.
 • Då du i samråd med vår kundtjänst har konstaterat att du behöver tillfällig el, klarlägger vi tillsammans med dig var elförbrukningsplatsen är belägen och vilket elbehov du har (anslutningsstorleken). Därtill kontrollerar vi nätets värden och fastställer anslutningspunkten åt dig.
 • Om det inte går att ansluta den anslutningsstorlek du önskat, reder vi ut om det finns andra elektrifieringsmöjligheter för dig, t.ex. om det räcker med en mindre anslutning som går att ansluta, ett aggregat eller en fast elanslutning.
 • Om den tillfälliga anslutning du önskar kan anslutas till nätet, sköter din elentreprenör om följande arbetsskeden: elentreprenören bygger ut ett tillfälligt nät, installerar centralen och beställer inkoppling till nätet och mätning av oss.
 • Leveranstiden för en tillfällig anslutning är två veckor från att vi har mottagit beställningen av inkoppling från din elentreprenör. Kom ihåg att du behöver ett elförsäljningsavtal med din elförsäljare så att vi kan koppla in en tillfällig anslutning till nätet.

Priset på tillfällig el

Vi fakturerar en avgift enligt vår gällande prislista för installering av byggplatscentral/tillfällig central, inkoppling och urkoppling en kabel.

Då du använder tillfällig el är överföringsprodukten Allmän överföring, och därtill debiterar vi dubbel grundavgift.

En tillfällig anslutning är alltid tidsbunden och för det krävs inget separat undertecknat anslutningsavtal. Avtalet kan göras för högst två år.

Gå till beställningsblanketten

Stort behov av el               

En mellanspänningsanslutning passar bra när elanvändning är stort. I en mellanspänningsanslutning ingår ingen egentlig anslutningsledning. Däremot innehåller anslutningsavgiften kabeldragning till kundens egen transformator. 

När du vet att du kommer att behöva en mellanspänningsanslutning, kontakta vår kundtjänst i god tid.

Så här framskrider beställningen av en mellanspänningsanslutning steg för steg

 • För beställning av en mellanspänningsanslutning behöver du en plan över eldragningen. Du kan själv välja en elentreprenör som ansvarar för att upprätta planen och skicka den till oss. Dessutom hör det till entreprenören att bygga en behövlig transformator på fastighetens område och att sörja för en ibruktagningsbesiktning. Entreprenören ska skicka ett protokoll över besiktningen till Caruna senast i det skedet då elförbrukningsstället ska kopplas till nätet.
 • När din entreprenör har skickat planen över eldragningen och därtill hörande dokument till oss och vi har granskat och godkänt dem, är det dags att teckna ett anslutningsavtal.
 • När vi har behandlat din beställning skickar vi anslutningsavtalet till dig. Avtalet träder i kraft när vi har mottagit ett undertecknat avtalsexemplar av dig.
 • Därtill behöver du avtal både om elöverföring (elnätsavtal) och elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med det lokala nätbolaget, men elförsäljaren kan du välja själv. Du kan jämföra elförsäljare t.ex. på tjänsten www.sahkonhinta.fi.
 • Vi börjar bygga kabeln till transformatorn på din tomt efter att vi har mottagit anslutningsavtalet undertecknat av dig. Kabelns sträckning på fastighetens område planeras i samråd med din entreprenör.
 • Till sist sörjer din entreprenör för att förbrukningsstället kopplas till nätet. Beställningen för koppling görs med blanketten för allmänna uppgifter - och den ska göras i god tid - villigt två veckor innan.