Elanslutning och flyttning

Elanslutning och flyttning

Elavtal till ett nytt hem

Gör upp ett avtal i god tid innan du flyttar, och gör ett avtal med en elförsäljare du själv väljer.

Då du har teknat ett avtal om elenergi, får vi all den information vi behöver för elöverföringsavtalet av din elförsäljare. Du behöver alltså inte kontakta oss för att berätta att du flyttar. Vi gör upp ditt nya elöverföringsavtal och skickar dig en bekräftelse.

Du kommer att få två fakturor för din el. Av din elförsäljare får du en faktura för elenergi och av oss en för elöverföring. En del elförsäljare har möjlighet att skicka dig en kombinerad faktura för både elenergi och elöverföring. Du får mer information om det här direkt av din egen elförsäljare.

Då du flyttar in på en ny adress är det vettigt att avsluta ditt gamla elavtal. Vänligen informera din elförsäljare om flytten.

Läs mer om Carunas eldistributionspriserna.

Beställ en elanslutning till en ny fastighet

För att du ska kunna ansluta din fastighet till elnätet och få el till gränsen av din tomt behöver du en elanslutning. Då du har en anslutning ska du göra ett elavtal. Därtill behöver du en mätcentral och en anslutningskabel som du ska beställa av din elentreprenör.

Om du bygger nytt och vill hitta den mest lämpliga anslutningsstorleken och distributionsprodukten ska du göra en uppskattning över dina egna konsumtionsvanor och reda ut vilket effektbehov din fastighet kommer att ha. Beställ en ny elanslutning så fort du börjar bygga. Det tar i medeltal en till tre månader att bygga ut elnätet.

Obs! Från och med 1.5.2018 behöver du inte beställa en separat mätcentral för elanslutningar mindre än 3x80A och endast har ett förbrukningsställe. Caruna levererar den nya kombinationscentralen som även fungerar som en mätcentral efter byggningen. Detta har vi noterat i anslutningsavtalet. Ifall du har en kombinationscentral, din elentreprenör behöver inte skicka oss blankett för almänna uppgifter.

Kom ihåg att ingå elavtal om elenergi med din elförsäljare.

Beställ en ny elanslutning

Så här beställer du en elanslutning

 • Du kan be om en offert på en elanslutning eller beställa en elanslutning till din tomt med denna elektroniska blankett. Elanslutnings offerter kan vi i flesta fallen ge omedelbart under första kontakten. Offerter för högspänningsanslutningar och för anslutningar som kräver bygge av ett större nätverk som sedan prissätts separat, så skickar vi offerten inom en (1) månads tid från första förfrågan.
 • Bifoga en planritning eller en karta som visar gränserna till din tomt och placeringen för din egna elcentral med anslutningar över 3x36A. 
 • Då vi mottagit din blankett skickar vi dig vårt anslutningsavtal och -villkor. Anslutningsavtalet träder i kraft då det är undertecknat av både anslutaren och nätinnehavaren. 
 • Du kan underteckna avtalet för hand eller elektroniskt. Om du väljer en elektronisk underskrift ska du i fältet för tilläggsuppgifter fylla i din e-postadress varefter du får en länk av oss till ditt avtal. Bekräfta ditt avtal med dina personliga bankkoder. Om du väljer en elektronisk underskrift får du ditt anslutningsavtal och villkoren skickade per e-post. 
 • Om elskåpet som Caruna levererat till din tomt utgör den anslutningspunkt som definierats i ditt anslutningsavtal behöver du inte beställa en mätcentral hos din elentreprenör. Kombinationscentralen fungerar nämnligen i fortsättningen som din mätcentral. Kom ihåg att du ska göra ett elförsäljningsavtal med en elförsäljare av fritt val.

Anslutningspriser enligt zon

Våra elanslutningar prissätts enligt olika zoner. Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s elnät har olika struktur och därför ser prissättningen för de olika zonerna olika ut. På vår webbplats i prislistan för anslutningsavgifter hittar du priserna för alla våra elanslutningar.

Nedan ser du zonerna inom Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s distributionsområden:

Zoner inom Caruna Ab:s distributionsområde

Zoner inom Caruna Espoo Ab:s distributionsområde

Råd till dig som bygger

Byggarens ansvar

Red ut ditt elbehov i förväg

 • För att du ska kunna välja rätt anslutningsstorlek och distributionsprodukt ska du göra en uppskattning över dina egna konsumtionsvanor och reda ut vilket effektbehov din fastighet har. Fundera även över när elen borde börja löpa. Om du behöver hjälp med att välja rätt säkringsstorlek och distributionsprodukt, hjälper vår kundtjänst dig gärna.  

Välj elplanerare och elentreprenör

 • Använd en professionell elplanerare. Din elplanerare behöver en planritning över din fastighet och tomt. Fundera ut i förväg hurudana elapparater ditt hushåll använder. 
 • Utöver en elplanerare behöver du en egen elentreprenör som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkänt. Din elentreprenör ser till att elektrifieringen sker säkert och enligt gällande standarder och nätbolagets rekommendationer. Du kan använda webbplatsen loydasahkomies.fi vart har listat elentreprenören med Tukes-godkännande.
 • Gör alltid upp ett skriftligt entreprenörsavtal redan i detta skede och be om en preliminär tidtabell så att el- och byggarbetena kan anpassas efter varandra.
 • Om det finns elledningar som du vill flytta ska du ta kontakt med vår kundtjänst.

Gör ett anslutningsavtal och ett elavtal

 • Anslutning av en fastighet till elnätet kräver ett skriftligt anslutningsavtal mellan byggaren och eldistributionsbolaget. Du kan göra ett anslutningsavtal genom att fylla i beställningsblanketten.
 • Då vi behandlat din ansökan skickar vi dig villkoren för ditt anslutningsavtal. Anslutningsavtalet träder i kraft då det är undertecknat av både anslutaren och nätinnehavaren. Efter detta börjar vi planera och sedan att bygga ut elnätet.
 • Utöver ett anslutningsavtal behöver du ett avtal för elöverföring (ett elnätsavtal) och ett annat för elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med ditt lokala eldistributionsbolag medan du själv kan välja din elförsäljare. 
 • Du kan sköta om båda avtalen med din elförsäljare: då du gjort upp ett elförsäljningsavtal vidarebefordrar elförsäljaren all information till ditt lokala eldistributionsbolag som skickar dig ett elnätsavtal.

Mera information:

Entreprenörens uppgifter

Be din elentreprenör att bekanta sig noggrant med våra anvisningar för entreprenörer. Där hittar din elentreprenör information om bl.a. installeringsgranskning, elleveranser och energimätningar.

Din entreprenör tar hand om följande saker:

 • Grävarbeten för kabeldiket som krävs för din anslutningskabel samt anslutningskabelns installeringsarbete och täckning av kabeldiket.
 • Beroende på området tar din entreprenör eventuellt kontakt med antingen kaivulupa.fi, mätningsenheten vid Esbo stad eller kabelvisning inom Joensuu för att kontrollera att det inte finns Carunas kablar på tomten.
 • Vid behov anskaffning av en mätcentral.
 • Jordning som krävs enligt elsäkerhetslagen.
 • Utförande av nödvändiga elinstalleringar enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
 • En ibruktagningsbesiktning i enlighet med elsäkerhetsbestämmelser.
 • Vid behov beställning av anslutning till elnätet och fastighetens anslutning till elnätet efter att den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen är gjord.

Din entreprenör måste göra en beställning om anslutningen till elnätet i god tid, minst två veckor innan den önskade tidpunkten. Beställningen görs mha. blanketten för allmänna uppgifter (begäran om mätning), som finns på våra sidor för entreprenörer.

Obs! Om kombinationscentralen Caruna levererat bildar anslutningspunkten som definierats i anslutningsavtalet, behöver ni inte skicka in en begäran om mätning till Caruna.

Caruna kopplar till elnätet

Vår kundtjänst ger dig gärna råd i alla frågor relaterade till elanslutningar och byggplatser redan i början av ditt byggprojekt. Du får mer information om vilka elprodukter som lämpar sig bäst för dig och olika användningsmöjligheter för t.ex. eluppvärmning och nattel.

Då vi fått ditt undertecknade anslutningsavtal börjar vi planera hur vi ska bygga ut elnätet och utför alla nödvändiga byggarbeten fram till gränsen till din tomt.

Då din elentreprenör installerat en mätcentral till anslutningspunkten och utfört den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen och skickat in den allmänna blanketten (med en begäran om mätning), installerar vi en elmätare i din mätcentral och kopplar på spänningen till anslutningskabeln. Leveranstiden för uppkoppling till elnätet är vanligtvis två veckor efter det att vi fått in en begäran om mätning av din elentreprenör. 

Om elskåpet som Caruna levererat utgör anslutningspunkten som omtalas i ditt anslutningsavtal, finns mätaren färdigt installerad i elskåpet, i mätningsektionen. I så fall behöver din elentreprenör inte skicka oss blanketten med en begäran om mätning. Kom ihåg att du ska göra upp ett elförsäljningsavtal med en elförsäljare av fritt val. Du kan jämföra elförsäljare t.ex. i Energimyndighetens tjänst sahkohinta.fi.

Mer information:

Meddela om ägarbyte

Byte av ägare till en anslutning

Då ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts är det vanligt att även ägaren till elanslutningen byts. Elanslutningen är lösöre, som inte överförs till den nya ägaren automatiskt.

Det enklaste sättet att sköta en ändring av ägarförhållandet är att nämna om saken i fastighetens överlåtelsebrev eller ett separat överlåtelsebrev. Du kan underteckna fastighetens överlåtelsebrev även elektroniskt på webbtjänsten för fastighetshandel som Lantmäteriverket tillhandahåller. Anmäl till oss om överföringen av anslutningen separat och så snabbt som möjligt efter att fastighetsaffären skett, eftersom vi inte får uppgift om köpebrevet automatiskt. Du kan göra din anmälan genom länken som finns i högra hörnet på denna sida.

När anslutningen övergår i din ägo, bör du på begäran kunna visa upp ett avtal som gäller överföringen av anslutningen, såsom en kopia av köpebrevet eller annat överlåtelsebrev, där överföringen av anslutningen har nämnts.

Om det inte finns någon giltig, skriftlig utredning om hur anslutningen övergått i din ägo, har vi rätt att häva anslutningsavtalet. I detta fall måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala anslutningsavgift enligt prislista.

Kom även ihåg elavtalet

Då du överfört anslutningsavtalet ska du göra ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du tänker köpa din elenergi av. Således försäkrar du dig om att du får el till den nya fastigheten. Om det inte finns ett behov att få el till din fastighet just nu, men kanske senare, kan du temporärt stänga av din anslutning.

Förstora din anslutning

Förstora din anslutning

Med anslutningsrätt avser man högsta tillåtna storlek för din elanslutnings huvudsäkringar som anges i amper. Ifall ditt elbehov ökar t.ex. som en följd av att du byter uppvärmningssättet kan du höja din nuvarande anslutningsrätt genom att betala en avgift för höjd anslutningsrätt. Anslutningsrätten kan däremot inte sänkas.

Hur ändrar jag min anslutningsrätt? 

Då du funderar över vilken slags anslutningsrätt som är rätt för dig, ska du kontakta din elentreprenör eller elplanerare som kan hjälpa dig att hitta den rätta storleken för säkringar.

Tillsammans kan ni försäkra er om att den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och att din elutrustning är lämplig med tanke på ändringen.

Du kan beställa ändringen av din anslutningsrätt med denna blankett. Behandlingen av din beställning tar högst tre veckor varefter du får ett nytt anslutningsavtal som du ska skriva under. Leveranstiden som omtalas i avtalet syftar på den tidpunkt varefter den större anslutningen kan tas i bruk.

En ökning av anslutningens kapacitet kan kräva att elnätet förstärks. Detta kräver att vi gör nätarbeten som kan ta längre tid än väntat. Genom att kontakta vår kundtjänst får du veta om elnätet måste förstärkas som en följd av att anslutningens storlek ändras.

Hur mycket kostar det att ändra anslutningsrätt?

För anslutningen till vårt nät debiterar vi en avgift enligt vår prislista för anslutningar. Med intäkterna täcker vi kostnader för bygget av vårt elnät. Ifall anslutningsrätten ändras och höjs gottgör vi det gamla priset för anslutningsrätten. Vi kommer även att debitera för inkoppling och installationsarbeten enligt en separat prislista för nättjänster.

I sammanband med ändringar av anslutningsrätt, överförs ägarskap samt underhållsansvar av anslutningskabeln till anslutaren. Enligt elmarknadslagen tillhör inte underhåll av anslutningskablar som är byggda av kunden, till nätägarens lagstiftade uppgifter, och kostnader som uppstår av detta får inte finansieras med nättjänstavgifter som faktureras från kunderna.

Så här förstorar du din anslutning steg för steg 

Tala om för din entreprenör att du vill förstora din anslutning. Ett proffs har färdigheter att bedöma om anslutningen ska förstoras eller inte. Försäkra dig om att din nuvarande anslutningsledning är tillräcklig och om din elapparatur kräver några ändringar.

 • Beställ ändring av elanslutning genom att klicka på länken som finns på denna sida och heter “Gå till beställningsblanketten”.
 • Efter att du gjort din beställning skickar vi dig ett nytt anslutningsavtal där du ser leveranstiden. Returnera avtalet till oss med din underskrift. Om du vill korrigera innehållet i avtalet ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
 • Om elnätet måste förstärkas påbörjar vi arbetet efter att du returnerat det nya anslutningsavtalet med din underskrift.
 • Din elentreprenör har hand om beställning av anslutning och mätning.
 • Din elentreprenör har även hand om jordanslutning och skydd för överspänning. Därtill sköter din elentreprenör om att alla nödvändiga kontroller görs före anslutningen kopplas till elnätet. Efter detta beställer entreprenören elen som sedan kopplas på inom två veckor efter att vi fått beställningen.
 • Din elentreprenör gör eventuella ändringar till din elapparatur.
 • Vi skickar en kopia på blanketten för allmänna uppgifter till din elentreprenör. Din elentreprenör får också ett textmeddelande från oss då vi har beställt arbetet från vår samarbetsentreprenör.

Tillfälligt behov av el

Tillfällig el lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för elektrifiering av en byggplats för byggnadstiden.

Du kan behöva tillfällig el t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter. Din elentreprenör bygger ut ett temporärt elnät, installerar en elcentral och beställer kopplingen till elnätet mha. blanketten för allmänna uppgifter.

Så här får du tillgång till tillfällig el

 • Fyll i beställningsblanketten för tillfällig el eller kontakta vår kundtjänst per telefon. Du kan också avtala med din elentreprenör om att han gör beställningen av oss för din räkning.
 • Då du i samråd med vår kundtjänst har konstaterat att du behöver tillfällig el, klarlägger vi tillsammans med dig var elförbrukningsplatsen är belägen och vilket elbehov du har (anslutningsstorleken). Därtill kontrollerar vi nätets värden och fastställer anslutningspunkten åt dig.
 • Om det inte går att ansluta den anslutningsstorlek du önskat, reder vi ut om det finns andra elektrifieringsmöjligheter för dig, t.ex. om det räcker med en mindre anslutning som går att ansluta, ett aggregat eller en fast elanslutning.
 • Om den tillfälliga anslutning du önskar kan anslutas till nätet, sköter din elentreprenör om följande arbetsskeden: elentreprenören bygger ut ett tillfälligt nät, installerar centralen och beställer inkoppling till nätet och mätning av oss.
 • Leveranstiden för en tillfällig anslutning är två veckor från att vi har mottagit beställningen av inkoppling från din elentreprenör. Kom ihåg att du behöver ett elförsäljningsavtal med din elförsäljare så att vi kan koppla in en tillfällig anslutning till nätet.

Priset på tillfällig el

Vi fakturerar en avgift enligt vår gällande prislista för installering av byggplatscentral/tillfällig central, inkoppling och urkoppling en kabel. Då du använder tillfällig el är överföringsprodukten Allmän överföring, och därtill debiterar vi dubbel grundavgift.

En tillfällig anslutning är alltid tidsbunden och för det krävs inget separat undertecknat anslutningsavtal. Avtalet kan göras för högst två år.

Gå till beställningsblanketten

Stort behov av el               

En mellanspänningsanslutning passar bra när elanvändning är stort. I en mellanspänningsanslutning ingår ingen egentlig anslutningsledning. Däremot innehåller anslutningsavgiften kabeldragning till kundens egen transformator. 

När du vet att du kommer att behöva en mellanspänningsanslutning, kontakta vår kundtjänst i god tid.

Så här framskrider beställningen av en mellanspänningsanslutning steg för steg

 • För beställning av en mellanspänningsanslutning behöver du en plan över eldragningen. Du kan själv välja en elentreprenör som ansvarar för att upprätta planen och skicka den till oss. Dessutom hör det till entreprenören att bygga en behövlig transformator på fastighetens område och att sörja för en ibruktagningsbesiktning. Entreprenören ska skicka ett protokoll över besiktningen till Caruna senast i det skedet då elförbrukningsstället ska kopplas till nätet.
 • När din entreprenör har skickat planen över eldragningen och därtill hörande dokument till oss och vi har granskat och godkänt dem, är det dags att teckna ett anslutningsavtal.
 • När vi har behandlat din beställning skickar vi anslutningsavtalet till dig. Avtalet träder i kraft när vi har mottagit ett undertecknat avtalsexemplar av dig.
 • Därtill behöver du avtal både om elöverföring (elnätsavtal) och elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med det lokala nätbolaget, men elförsäljaren kan du välja själv. Du kan jämföra elförsäljare t.ex. på tjänsten www.sahkonhinta.fi.
 • Vi börjar bygga kabeln till transformatorn på din tomt efter att vi har mottagit anslutningsavtalet undertecknat av dig. Kabelns sträckning på fastighetens område planeras i samråd med din entreprenör.
 • Till sist sörjer din entreprenör för att förbrukningsstället kopplas till nätet. Beställningen för koppling görs med blanketten för allmänna uppgifter - och den ska göras i god tid - villigt två veckor innan.