Småskalig produktion av el

Med småskalig produktion avses produktion mha. en produktionsanläggning vars elproduktionskapacitet är högst 2 MW. Produktionsanläggningar, t.ex. solpaneler och små vindkraftverk kopplas ofta till ett befintligt förbrukningsställe.

Det är typiskt för småskalig produktion att du i huvudsak själv förbrukar den el du producerar. Den el du inte använder kan du sälja vidare till ett elförsäljningsbolag.

Solpaneler är det mest populära sättet att producera el själv. Då du ansluter ett solelsystem till elnätet ber vi dig vara uppmärksam gällande elsäkerhet. Du kan bekanta dig närmare med solelsystemets säkerhetsfaktorer genom att studera bilden nedan.

Aurinkosähköjärjestelmä
Ett solelsystem.

Solsystem

  1. Växelriktaren, dvs. en inverter omvandlar den ström solpanelerna producerar till växelström på ett säkert sätt.
  2. Med en frånskiljningsbrytare kan solelsystemet vid behov kopplas ifrån elnätet. Brytaren installeras vanligtvis på fastighetens yttervägg där elöverföringsbolaget har tillgång till den.
  3. Huvudcentralen (eller gruppcentralen) fördelar solelproduktionen jämnt i fastigheten där elen förbrukas. Varningsskyltar på fastigheten varnar om att det finns en produktionsanläggning på området och innehåller därtill instruktioner för hur man kopplar bort solelsystemet från nätet.
  4. Fastighetens elmätare mäter mängden överskottsel om solelsystemet tillfälligt producerar mer el än fastigheten förbrukar.

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Leverantörer av apparatur och elentreprenörer har färdigheter och kunskaper om att ge råd om hur du ansluter din produktionsanläggning till elnätet. Vi ber dig trots allt att kolla med oss om produktionsanläggningar som överskrider 10 kW kan anslutas. Detta kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst.

En produktionsanläggning får kopplas till elnätet då Caruna givit tillstånd.

Gör så här:

  • Be din elentreprenör att mha. blanketten för allmänna uppgifter skicka alla uppgifter om din produktionsanläggning till Caruna.
  • Då vi försäkrat att din anläggning kan anslutas till elnätet utfärdar vi ett tillstånd att koppla anläggningen till elnätet och ser till att din elmätare utför en dubbelriktad mätning mellan din anläggning och elnätet.
  • Kontakta ett elförsäljningsbolag du väljer själv och gör ett avtal om huruvida du kan sälja din överskottsel. Du kan jämföra elförsäljare bland annat i Energimyndighetens service www.sahkonhinta.fi.
  • När kontrakten med el försäljaren och Caruna är i kraft, så kan du via Caruna+ och energiuppföljning följa upp på mängden producerad el som flyttats över till nätet som överlopps energi. 

Så enkelt kan även du bli en producent av solenergi (endast på finska)!