Anslutning av kraftverk till elnätet

Anslutning av kraftverk till elnätet

Med kraftverk avses stora produktionsanläggningar, vars elproduktionskapacitet överskrider 2 MVA. Sådana är t.ex. stora industriella vindkraftsparker som kopplas till eldistributionsnät med en spänning på 20kV eller ett högspänningsnätverk med en spänning på 110 kV.

Så här kopplas ett kraftverk steg för steg till elnätet

1. Registering av projekt och preliminär utvärdering

Det lönar sig att registrera kraftverksprojektet redan i preliminärt utvärderingsskede. Kontakta våra experter på chatten. Meddela oss dina kontaktuppgifter, var projektet kommer att genomföras, planerad anslutningseffekt och produktionsform. Om du vill så kan du också ge tilläggsuppgifter om tidtabeller, planläggning och om tillstånd som har med projektet att göra.

Vi kommer överens om fortsatta åtgärder.

Vi frågar noggrannare uppgifter om projektet och går igenom preliminära alternativ med dig om hur kraftverket kan anslutas till nätet:

 • byggande av anslutningspunkten till det nuvarande elnätet
 • förstärkning eller utbygge av det nuvarande elnätet
 • anslutningseffektens inverkan på kostnaderna och på det tekniska genomförandet
 • grov uppskattning av kostnader och tidtabell

Den preliminära utredningen binder inte någondera parten. Den gås igenom i fri form (per telefon eller via e-post). Syftet med den preliminära utredningen är att bedöma om det är möjligt att förverkliga projektet och dess lönsamhet.

2. Anslutningsbarhet och kostnadsberäkning

Då projektet framskridit till planeringsskedet görs en skriftlig utvärdering som innehåller en bedömning av möjligheterna till anslutning och av tekniskt genomförande samt en kostnadsberäkning. Bedömningen är avsedd som stöd för planeringsarbete samt offentliga tillståndsförfaranden.

Det skriftliga utlåtandet innehåller en bedömning om anslutningsbarhet, den tekniska verkställningens samt projektets kostnader för bygge av anslutningen. Utvärderingen utgår från de tilläggsuppgifter som du gett till oss samt elnätets förbruknings- och produktionsstruktur som rådde vid bedömningstillfället.  Kostnadsberäkningen görs på basen av enhetspriser fastslagna av Energimyndigheten.

Utvärderingen av anslutningsbarhet och kostnader har ingen på förhand definierad giltighetstid. Ifall projektets planer eller elnätets förbruknings- och produktionsstruktur ändras är det möjligt att nätanslutningen och det  tekniska genomförandet måste bedömas på nytt. Det är inte möjligt att reservera kapacitet i elnätet på förhand.

Vid behov ger vi en offert på vad en produktionsanslutning skulle kosta totalt.

3. Ingående av elanslutningsavtalet

I anslutningsavtalet

 • kommer man överens om att kraftverket ansluts till nätet,
 • fastställs anslutningspunkten, största tillåtna anslutningseffekt samt diverse anslutningsvillkor och
 • fastställs anslutningsavgiftens storlek och anslutningens byggtidtabell.

Den som ansluter sig måste ta hand om överföring och försäljning av den producerade elen. Gör ett avtal om överföringen med ditt lokala elöverföringsbolag och om försäljningen av elenergi med valfritt elförsäljningsbolag.

4. Bygge av anslutningen och ibruktagning 

Som producent ansvarar du för bygge av en anslutningskabel från ditt kraftverk till anslutningspunkten. Tillsammans med oss ska du komma överens om kraftverkets ibruktagning och se till att du förser Caruna med alla nödvändiga dokument. Anslutaren ansvarar för att kraftverkets systemtekniska krav uppfylls vid anslutningspunkten och att nödvändiga uppgifter förmedlats för godkännande av elöverföringsbolaget.

Innan ibruktagningen ska du i god tid meddela oss om:

 • vilken entreprenör du tänker använda, vem som är chef för elarbetena och vem som är driftchef
 • det exakta läget för din anslutningskabel och kabelns tekniska egenskaper
 • plan och tidtabell för när kraftverket är tänkt att tas i bruk
 • planerna för energimätning och
 • skyddsuppställning för kraftverken och huvuddiagram för det interna nätet

Innan du tar kraftverket i bruk, förmedla oss:

 • apparaternas testdagböcker försedda med underskrift
 • säkerhetsanmälan samt en på förhand ifylld blankett för anslutningsbegäran
 • avtal som gäller försäljning och anskaffning av el

Vi ansvarar för att bygga ut elnätet till anslutningspunkten och kopplar anslutningskabeln till elnätet. Anslutningen kan kopplas till nätet då ibruktagningsproven är godkända och kunden förmedlat alla nödvändiga dokument till elöverföringsbolaget.