Egen produktion av el

Egen produktion av el

Småskalig produktion

Med småskalig produktion avses produktion mha. en produktionsanläggning vars elproduktionskapacitet är högst 2 MVA. Produktionsanläggningar, t.ex. solpaneler och små vindkraftverk kopplas ofta till ett befintligt förbrukningsställe.

Det är typiskt för småskalig produktion att du i huvudsak själv förbrukar den el du producerar. Den el du inte använder kan du sälja vidare till ett elförsäljningsbolag.

Solpaneler är det mest populära sättet att producera el själv. Då du ansluter ett solelsystem till elnätet ber vi dig vara uppmärksam gällande elsäkerhet. Du kan bekanta dig närmare med solelsystemets säkerhetsfaktorer genom att studera bilden nedan. 

Ett solelsystem.
 1. Växelriktaren, dvs. en inverter omvandlar den ström solpanelerna producerar till växelström på ett säkert sätt.
 2. Med en frånskiljningsbrytare kan solelsystemet vid behov kopplas ifrån elnätet. Brytaren installeras vanligtvis på fastighetens yttervägg där elöverföringsbolaget har tillgång till den.
 3. Huvudcentralen (eller gruppcentralen) fördelar solelproduktionen jämnt i fastigheten där elen förbrukas. Varningsskyltar på fastigheten varnar om att det finns en produktionsanläggning på området och innehåller därtill instruktioner för hur man kopplar bort solelsystemet från nätet.
 4. Fastighetens elmätare mäter mängden överskottsel om solelsystemet tillfälligt producerar mer el än fastigheten förbrukar.

Leverantörer av apparatur och elentreprenörer har färdigheter och kunskaper om att ge råd om hur du ansluter din produktionsanläggning till elnätet. Vi ber dig trots allt att kolla med oss om produktionsanläggningar som överskrider 10 kW kan anslutas. Detta kan du göra genom att kontakta oss på vår kundtjänst eller genom att skicka oss e-post till adressen tuotantokyselyt@caruna.fi.

En produktionsanläggning får kopplas till elnätet då Caruna givit tillstånd.

Gör så här:

 • Be din elentreprenör att mha. blanketten för allmänna uppgifter skicka alla uppgifter om din produktionsanläggning till Caruna.
 • Då vi försäkrat att din anläggning kan anslutas till elnätet utfärdar vi ett tillstånd att koppla anläggningen till elnätet och ser till att din elmätare utför en dubbelriktad mätning mellan din anläggning och elnätet.
 • Kontakta ett elförsäljningsbolag du väljer själv och gör ett avtal om huruvida du kan sälja din överskottsel.
 • När kontrakten med el försäljaren och Caruna är i kraft, så kan du via vår energiuppföljningstjänst följa upp på mängden producerad el som flyttats över till nätet som överlopps energi. 

SE VIDEON: Så enkelt kan även du bli en producent av solenergi (endast på finska).

Solkalkylator

Solkalkylator 

Vår kalkylator hjälper dig att välja ett solpanelsystem i rätt storlek.

När du anger den uppskattade årliga förbrukningen får du en riktgivande uppskattning av produktionsbehovet. Produktionsbehovet beräknas utifrån antagandet att du själv ska använda all den el du producerar.

Kraftverk

Med kraftverk avses stora produktionsanläggningar, vars elproduktionskapacitet överskrider 2 MVA. Sådana är t.ex. stora industriella vindkraftsparker som kopplas till eldistributionsnät med en spänning på 20kV eller ett högspänningsnätverk med en spänning på 110 kV.

Så här kopplas ett kraftverk steg för steg till elnätet

Registering av projekt och preliminär utvärdering

Det lönar sig att registrera kraftverksprojektet redan i preliminärt utvärderingsskede. Kontakta våra experter på adressen tuotantokyselyt@caruna.fi. Meddela oss dina kontaktuppgifter, var projektet kommer att genomföras, planerad anslutningseffekt och produktionsform. Om du vill så kan du också ge tilläggsuppgifter om tidtabeller, planläggning och om tillstånd som har med projektet att göra.

Våra experter kontaktar dig inom två veckor varefter vi kommer överens om fortsatta åtgärder. Vi frågar noggrannare uppgifter om projektet och går igenom preliminära alternativ med dig om hur kraftverket kan anslutas till nätet:

 • byggande av anslutningspunkten till det nuvarande elnätet
 • förstärkning eller utbygge av det nuvarande elnätet
 • anslutningseffektens inverkan på kostnaderna och på det tekniska genomförandet
 • grov uppskattning av kostnader och tidtabell.

Den preliminära utredningen binder inte någondera parten. Den gås igenom i fri form (per telefon eller via e-post). Syftet med den preliminära utredningen är att bedöma om det är möjligt att förverkliga projektet och dess lönsamhet.

Anslutningsbarhet och kostnadsberäkning

Då projektet framskridit till planeringsskedet görs en skriftlig utvärdering som innehåller en bedömning av möjligheterna till anslutning och av tekniskt genomförande samt en kostnadsberäkning. Bedömningen är avsedd som stöd för planeringsarbete samt offentliga tillståndsförfaranden.

Det skriftliga utlåtandet innehåller en bedömning om anslutningsbarhet, den tekniska verkställningens samt projektets kostnader för bygge av anslutningen. Utvärderingen utgår från de tilläggsuppgifter som du gett till oss samt elnätets förbruknings- och produktionsstruktur som rådde vid bedömningstillfället.  Kostnadsberäkningen görs på basen av enhetspriser fastslagna av Energimyndigheten.

Utvärderingen av anslutningsbarhet och kostnader har ingen på förhand definierad giltighetstid. Ifall projektets planer eller elnätets förbruknings- och produktionsstruktur ändras är det möjligt att nätanslutningen och det  tekniska genomförandet måste bedömas på nytt. Det är inte möjligt att reservera kapacitet i elnätet på förhand.

Vid behov ger vi en offert på vad en produktionsanslutning skulle kosta totalt.

I anslutningsavtalet

I anslutningsavtalet kommer man överens

 • kommer man överens om att kraftverket ansluts till nätet,
 • fastställs anslutningspunkten, största tillåtna anslutningseffekt samt diverse anslutningsvillkor och
 • fastställs anslutningsavgiftens storlek och anslutningens byggtidtabell.

Den som ansluter sig måste ta hand om överföring och försäljning av den producerade elen. Gör ett avtal om överföringen med ditt lokala elöverföringsbolag och om försäljningen av elenergi med valfritt elförsäljningsbolag.

Bygge av anslutningen och ibruktagning

Som producent ansvarar du för bygge av en anslutningskabel från ditt kraftverk till anslutningspunkten. Tillsammans med oss ska du komma överens om kraftverkets ibruktagning och se till att du förser Caruna med alla nödvändiga dokument. Anslutaren ansvarar för att kraftverkets systemtekniska krav uppfylls vid anslutningspunkten och att nödvändiga uppgifter förmedlats för godkännande av elöverföringsbolaget.

Innan ibruktagningen ska du i god tid meddela oss om:

 • vilken entreprenör du tänker använda, vem som är chef för elarbetena och vem som är driftchef, 
 • det exakta läget för din anslutningskabel och kabelns tekniska egenskaper,
 • plan och tidtabell för när kraftverket är tänkt att tas i bruk,
 • planerna för energimätning och
 • skyddsuppställning för kraftverken och huvuddiagram för det interna nätet.

Innan du tar kraftverket i bruk ska du se till att du förmedlat följande dokument till Caruna:

 • apparaternas testdagböcker försedda med underskrift,
 • säkerhetsanmälan samt en på förhand ifylld blankett för anslutningsbegäran och
 • avtal som gäller försäljning och anskaffning av el.

Vi ansvarar för att bygga ut elnätet till anslutningspunkten och kopplar anslutningskabeln till elnätet. Anslutningen kan kopplas till nätet då ibruktagningsproven är godkända och kunden förmedlat alla nödvändiga dokument till elöverföringsbolaget.