Markanvändningsavtal

Den mark och skog som Carunas elledningarna går tvärs igenom är inte vår egendom utan tillhör markägare. 

Vi gör alltid upp antingen ett skriftligt ledningsområdesavtal eller så avtalar vi muntligt om samtycke med markägare då ledningar eller kablar ska placeras ut. Avtalet ger oss rätt att använda området för placering av ledningar eller kablar och sätta upp vissa begränsningar för markägaren. Samtycke används i fall där man inte betalar ersättning för användningen av marken.

Så här gör vi upp avtal och betalar ersättningar

Avtal om markanvändning görs alltid i två exemplar, en till Caruna och en annan till markägaren. För vår del undertecknas avtalet av vår entreprenör som har fullmakt. Om markområdet har flera ägare måste alla ägarna skriva på avtalet eller ge fullmakt åt någon annan som gör det.

Om att skriva under avtalet

Som kund kan du skriva under avtalet antingen elektroniskt eller för hand.

Den elektroniska underskriften görs via en trygg länk mha. vilken du kan identifiera dig genom att logga in med dina nätbankskoder. Vi skickar dig länken som e-post, förutsatt att din entreprenör bett dig om din e-post och ditt personnummer. Dina nätbankskoder bildar tillsammans med ditt personnummer en stark identifieringsmetod. Vi använder inte ditt personnummer för något annat ändamål. Som kund måste du dock ha finska nätbankskoder. 

Om du däremot väljer att skriva under för hand skickar din entreprenör dig ett avtal och ett svarskuvert försedd med returadress och betalt porto. Eventuella bilagor såsom fullmakter ska skickas till oss tillsammans med avtalet.

Betalning av ersättningar

Vi betalar markägare en engångsersättning för det besvär som nedgrävningen av markkablarna orsakar. Vi betalar denna ersättning två månader efter det att vi mottagit det ursprungliga undertecknade avtalet och byggarbetena har påbörjats.

Råd till markägare 

Carunas entreprenör har fullmakt att för vår del komma överens med markägaren om var ellinjerna ska placeras. Vår entreprenör tar kontakt med dig som markägare på vars mark vi planerar att bygga ut vårt nät.

Vi rekommenderar att du använder följande minneslista och förbereder dig inför samtalet med vår entreprenör gällande placeringen av ellinjerna.

Var vore den bästa placeringen för ellinjerna? Vi bygger vårt elnät på ett hållbart sätt och beaktar bestående och långsiktiga behov eftersom det är vettigt med tanke på samhällets behov. Därför lönar det sig att som markägare på förhand fundera ut ett lämpligt läge för ellinjerna där det kommer att orsaka minsta möjliga besvär i framtiden.

Var ligger täckdikena placerade? Det är nödvändigt att reda ut var befintliga täckdiken ligger placerade, så att vår entreprenör kan akta sig för att gräva på dessa ställen. Se till att du delar ut eventuella kartor som anger täckdikenas placering åt din entreprenör.

Var ligger inkörsställena till dina åkrar eller skogslotter? Vår entreprenör kan vid behov använda ett skyddsrör eller gräva ner markkablarna lite djupare än vanligt på dessa ställen för att undvika mekaniska skador eller slitage på kablarna i framtiden. Tala om för vår entreprenör var du önskar att vi placerar parkskåp och transformatorstationer så att de inte placerar mitt på nuvarande eller framtida inkörsställen.

Var vore det enklast att gräva och vilka områden vill du att vi aktar? Ifall du är medveten om områden med mycket stenbrott eller klippor eller områden med annars dåliga omständigheter för grävarbeten hoppas vi att du talar om det för vår entreprenör. Likaså hoppas vi att du även talar om för vår entreprenör ifall det finns ställen på området som man borde akta under grävarbetena, t.ex. skyddsområden, forntida minnesmärken, känslig vegetation som bör bevaras, ett djur eller kanske en källa.

Var finns det djurinhägnader? Om det bara är möjligt drar vi alltid våra elledningar utanför sådana inhägnader. Dela gärna ut eventuella kartor över inhägnader till vår entreprenör.

När är det en lämplig tidpunkt att arbeta på din åkermark? Planera på förhand när du tänker tröska och så, så att vår entreprenör kan beakta denna tidtabell och göra upp en tidsplan för dina önskemål över när man kan gräva och röra sig på din åkermark. Ifall du är medveten om något annat som ska göras på dina åkrar och som eventuellt kan begränsa entreprenörens verksamhet, hoppas vi att du meddelar oss även om sådana omständigheter.

Har du själv arrenderat mark eller arrenderat ut dina markområden åt någon annan? Ta färdigt fram kontaktuppgifterna till antingen den som arrenderar eller den som äger marken så försäkrar du att informationen kommer fram till rätt person och att planeringen underlättas.

Frågor och svar gällande avtal om markanvändning och ledningsområdesavtal

Genom att kontakta den entreprenör som bygger ut vårt elnät får du den mest exakta och tidsenliga informationen om byggprojektet och dess tidtabell. Under planeringsskedet och så länge byggarbetena pågår är det vår entreprenör som har hand om samarbetet mellan Caruna och markägarna. Entreprenörens kontaktuppgifter hittar du enkelt t.ex. på byggplatsens skylt invid byggarbetsplatsen.

Vi betalar ersättning för ledningsområdesavtal inom två månader efter att byggarbetena påbörjats, med den förutsättningen att vi först fått det undertecknade ledningsområdesavtalet. Då vi fått avtalet konterar vi ersättningen som sedan förs över på en betalningslista. Vi betalar ersättningar två gånger om månaden: i medlet och slutet av varje månad.

Vår entreprenör ansvarar för att städa upp och återställa byggnadsplatsen i dess ursprungliga skick. Ifall du vill diskutera om hur byggnadsplatsen sett ut efter arbetet ska du stå i direkt kontakt med vår entreprenör. En grundlig redogörelse med bifogade fotografier utgör en god grund för utredningen som entreprenören sedan tar hand om. Vi hoppas att du trots allt är medveten om att det tar omkring ett år för spår efter grävarbeten att jämnas ut och smälta in i den omgivande terrängen.

Ifall vår entreprenör orsakar skador ska du i första hand förhandla med entreprenören om hur skadorna ska åtgärdas. Caruna betalar enligt avtal en engångsersättning åt markägare för de besvär som placeringen av kablar och elapparatur orsakar men det är i första hand vår entreprenör som ansvarar för eventuella skador som sker under arbetet. Därmed ska du under planering och bygge av elnätet rikta eventuella reklamationer direkt till vår entreprenör. Ifall ni inte lyckas nå samförstånd kan du fylla i vår elektroniska blankett för skadeanmälan, varefter vi behandlar ditt ärende inom två veckor.

Ta kontakt med vår kundtjänst. Ifall vi inte hinner byta ut ellinjen mot en elkabel innan avtalet går ut, gör vi upp ett nytt avtal med dig. Vår kundtjänst kopplar dig vidare till rätt person.

Det är eventuellt möjligt att flytta ellinjen. Både muntliga och skriftliga ledningsområdesavtal är bindande för både den markägare som ingått avtalet samt framtida markägare för området. Genom att kontakta vår kundtjänst kan du be om en offert på arbetet.

Ifall transformatorbyggnaden är avlagd kan den eventuellt säljas till fastighetens ägare, dock förutsatt att byggnaden är i ett sådant skick att den kan överlåtas till en ny ägare. Det lönar sig alltid att kontakta vår kundtjänst ifall du har frågor om det här alternativet.

Visst är det möjligt att få en skriftlig bekräftelse på ett ursprungligen muntligt avtal om användning av ett markområde men vi betalar inte ut ersättningar för dessa avtal. Avtalet binder även markområdets senare ägare oberoende av om avtalet är muntligt eller skriftligt.

De gamla elledningarna rivs först då ett ersättande elnät tagits i bruk. Vanligtvis utförs rivningsarbeten om vintern.

Då det gäller avtal om markanvändning behöver vi vanligtvis exakta uppgifter om din fastighet. Ifall du inte har ditt fastighetsnummer räcker det med att du anger den kommun där fastigheten finns samt fastighetens namn eller adress.