Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf ger klara regler för avtal mellan elöverföringsbolaget och kunden. Vi tillämpar avtalsvillkoren alltid på anslutnings- och nättjänstavtalen.

Nättjänstvillkor

Om ditt elförbrukningsställe finns inom Carunas nätområde ingår vi ett nättjänstavtal med dig om eldistribution.

Elanslutningsvillkor

Om du ägar en elanslutning inom Carunas nätområde, denna avslutningsvillkor gäller din avslutningsavtal.

Anslutnings- och nättjänstvillkor för egen produktion av el

Anslutningsvillkoren för elproduktion bifogas till anslutningsavtalet. Villkoren tillämpas i situationer där kunden eller en tredje part från kundens sida ansluter en elproduktionsanläggning till elnätet. Produktionsanläggningen fungerar parallellt med distributionsnätet och den producerade elen kan matas delvis eller helt till distributionsnätet.

Villkor för högspänningsdistributionsnät

Dessa villkor fogas till ett nättjänst- eller anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbruknings- eller elproduktionsplats till högspänningsnät.

Elleveransvillkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på elleverans till elanvändare som är ansluten till distributionsnätet.