Användarvillkor

Användarvillkor för Carunas elektroniska tjänster

Välkommen att använda Caruna Networks Oy:s och/eller dess dotterbolags (nedan ”Caruna”) elektroniska tjänster (nedan ”Tjänst” eller ”Tjänster”). I tjänsterna ingår t.ex. Carunas webbplats, tjänsten Caruna Plus, tjänsten Sähkövahti, mobiltjänsterna samt eventuella tjänster som gäller elektronisk handel. Vi ber dig att bekanta dig omsorgsfullt med följande användarvillkor (nedan "Användarvillkor") innan du använder Tjänsterna.

Genom att ta i bruk Tjänsten godkänner och förbinder sig användaren (nedan "Användaren") att följa de gällande Användarvillkoren. För förverkligandet av respektive tjänst ansvarar det bolag som hör till Caruna-koncernen och som uppges producera Tjänsten i fråga eller som utgående från avtal eller i praktiken förverkligar Tjänsten i fråga.

För det tekniska upprätthållandet av dessa Användarvillkor ansvarar:

Caruna Oy
PB 1
00068 CARUNA
(Officersgatan 2, 02600 ESBO)
FO-nummer 1618314-7
tfn 020 52020

Användning av tjänsterna

Den information som har publicerats på Carunas webbplats är öppen för alla. Användningen av andra Tjänster kan förutsätta registrering, och av dessa Tjänster kan en del vara riktade enbart till de kunder som använder Carunas nättjänst.

En Användare som registrerar sig i Tjänsterna måste ha rättshandlingsförmåga och identifiera sig med hjälp av stark identifikation. Avvikelser kan kommas överens separat från fall till fall med Caruna. I samband med registreringen är Användaren skyldig att ge de uppgifter som efterfrågas på registreringsblanketten och ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Efter identifieringen kan användarnamn och lösenord skapas åt Användaren. Användarnamnet och lösenordet ska förvaras omsorgsfullt och inte avslöjas för andra. Inloggning i Tjänsterna möjliggör många egenskaper, till exempel möjlighet att ändra eller lägga till uppgifter och att göra beställningar och fullmakter. Om Användaren upptäcker att en utomstående har fått tag på inloggningsuppgifterna ska hen utan dröjsmål meddela det till Carunas kundtjänst.

Användningen av en del Tjänster kan förutsätta nedladdning av ett separat program. Användningen av programmet och alla dess egenskaper kan förutsätta att Användaren godkänner sändningen av aviseringar och/eller meddelanden via programmet och/eller godkänner användningen av kakor eller andra eventuella analytikverktyg. Dessutom kan Tjänsternas funktion bero på tekniska saker såsom nätförbindelsens snabbhet eller funktion. Caruna förbehåller sig rätten att avbryta användningen av Tjänsten på grund av underhålls- eller uppdateringsarbeten. Man strävar efter att i mån av möjlighet meddela om avbrotten i förväg.

Användaren kan meddela om fel som hen har upptäckt i Tjänstens funktion via responsblankett eller genom att kontakta Carunas kundtjänst.
De uppgifter som gäller Användaren lagras i Carunas personuppgiftsregister. Du kan läsa mer om hanteringen av personuppgifter på Caruna på de sidor som gäller dataskyddet.

Immaterialrättigheter

Allt material som presenteras i Tjänsterna (bl.a. text, bilder, videon, logor, varumärken, källkoder och programvara) tillhör Caruna eller dess licensgivare. Caruna förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsterna.

De material som publiceras i Tjänsterna och vars bruk för information till allmänheten inte kräver Carunas tillstånd har meddelats separat i Tjänsterna. Materialets ursprungliga källa måste ändå alltid nämnas i samband med publiceringen av dem.

Dessutom ska användningen av det material som publicerats i Tjänsten vara för privat, icke-kommersiellt bruk i enlighet med upphovsrättslagen.
All övrig kopiering, delning, överföring eller redigering av material är förbjudet om inte Caruna på förhand gett sitt skriftliga tillstånd.

Dataskydd

Caruna strävar efter att följa den högsta möjliga informationssäkerhetsnivån. Användaren måste ändå förstå att internet inte är helt datasäkert. Användaren av Tjänsten måste använda rimliga medel för att försäkra sig om att hens egen internetförbindelse och apparater är datasäkra.

Det kan finnas länkar till externa aktörers webbplatser i Tjänsterna. Innan Användaren använder länkarna måste hen beakta att Caruna inte administrerar de länkade webbplatserna och inte ansvarar för webbplatsernas korrekthet, tillförlitlighet eller datasäkerhet.

På de webbplatser som gäller Tjänsterna kan det användas kakor, som är små textfiler som skickas till Användarens webbläsare och som hjälper att utveckla Webbplatsens innehåll. Ytterligare information om kakorna hittar du på den sida som handlar om kakor.

Överförbarhet

Användaren kan föra över sina rättigheter eller skyldigheter som baserar sig på ett avtal som gäller de här Användarvillkoren eller den här Tjänsten till en tredje part endast med Carunas uttryckliga medgivande.

Caruna-bolaget, som ansvarar för Tjänsten, kan föra över rättigheter och skyldigheter som är relaterade till Tjänsten eller de här Användarvillkoren också till bolag som hör till samma koncern eller till tredje part till exempel i samband med överlåtelse av verksamhet.

Ändring av användarvillkoren

Caruna förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsterna eller tillgången till dem eller andra material som producerats i samband med Tjänsterna samt tekniska och andra egenskaper som är relaterade till dem. 

Ändringarna i Användarvillkoren träder i kraft inom två veckor från att de nya Användarvillkoren har publicerats eller det på annat sätt har meddelats om ändringarna i samband med Tjänsten eller på Carunas webbplats.

Ansvarsfrihetsklausul

Materialet i Tjänsterna publiceras i den form det är och Caruna ansvarar inte för dess riktighet, fullständighet eller pålitlighet. Materialet kan inte i någon omfattning ses som erbjudanden eller åtaganden som förbinder Caruna. Caruna garanterar inte att Tjänsterna är tillgängliga utan störningar eller avbrott.

Caruna är inte ansvarig för eventuella skador som orsakats av bruk av material eller länkar som publicerats i Tjänsterna med undantag av ansvar som bestämts av tvingande lagstiftning.

Lag som tillämpas

Tjänsterna riktas till Finland om inte annat uttryckligen har överenskommits. På meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av Användarvillkoren eller användningen av Tjänsterna tillämpas Finland lag förutom dess lagvalsregler. 

Man strävar efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i första hand via ömsesidiga förhandlingar. Om samförstånd inte uppnås genom förhandlingar, är den första instansen för lösande av tvister Helsingfors tingsrätt. Konsumentkunder kan också föra en tvist till allmän underrätt på sin hemort och/eller be om lösningsrekommendation av konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3/PB 306, 00531 Helsingfors)