Beställ ändring av anslutningskabel

Med anslutningsledning avses ledningen som går mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och huvudcentralen.

Som byggare ska du komma överens med din av Tukes godkända elentreprenör om att bygga ut anslutningsledningen.

Då du förnyar din anslutningsledning och byter ut den mot en jordkabel ska din elentreprenör definiera storleken på anslutningskabelns tväryta. Storleken bestäms enligt din anslutningsrätt och kabelns längd. Den bör vara minst 25mm² om det är en aluminiumkabel och 16mm² om det är en kopparkabel.

Ändring av anslutningskabel.
A: Anslutningspunkt B: Huvudcentral C: Anslutningskabeln D: Stamnät

Vi kommer som elnätsföretag att närmare bestämma den exakta anslutningspunkten vid gränsen till din tomt. Däremot gör vi inte ändringar till din anslutningskabel. Ifall anslutningen av din kabel till vårt elnät kräver en tilläggsledning, hör det till din elentreprenörs arbetsuppgifter. I samband med att anslutningsledningen förnyas, kommer vi även att förnya ditt anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningsledningen samt äganderätten till anslutningsledningen kommer att tillhöra dig. Ifall anslutningsledningen förnyas får man aldrig avsluta en luftledning genom att fästa ledningarna fast i en vägg.

Vi kopplar den nya anslutningsledningen eller -kabeln till elnätet inom två veckor efter att vi fått din anslutningsbeställning, och då alla övriga ärenden som är relaterade till kopplingen är i ordning och alla avtal är i skick.

Ändring av anslutningskabeln steg för steg

  • Din elentreprenör gör beställningen och alla nödvändiga ändringar till anslutningskabeln.
  • Din elentreprenör har även hand om jordanslutningen och ser till att det finns ett överspänningsskydd, och gör en ibruktagningsbesiktning före huvudcentralen kopplas på. Därefter gör din elentreprenör en beställning på koppling mha. blanketten för allmänna uppgifter.
  • Carunas entreprenör kopplar den nya anslutningskabeln till elnätet inom två veckor efter det att vi fått beställningen.
  • Vi informerar dig och din elentreprenör mha. ett sms om hur jobbet framskrider.
  • Då arbetet är färdigt skickar vi dig en faktura. Efter ändringen är det du som har ansvar för underhåll av anslutningsledningen och det är du som är dess ägare.