Vi säkerställer ett fungerande samhälle med säker eldistribution

Vår grundläggande uppgift är att säkerställa en störningsfri, vädersäker eldistribution till våra 692 000 kunder. Ett tillförlitligt elnät är också en central del av samhällets försörjningsberedskap. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är en tillförlitlig eldistribution.

Vi drar elledningarna under jord i skydd för extrema väderförhållanden. Samtidigt frigör det mark för jord- och skogsbrukets behov också som kolsänkor. Vi underlättar digitaliseringen av samhället genom sambyggande av el- och telenät och kommunal infrastruktur.

En växande kundkrets och ett elnät som ständigt utvecklas är centrala förutsättningar för att vi kan vara värdeskapande för våra kunder och för samhället. Där får vi stöd av Carunas starka sidor: högklassig hantering av leveranskedjan, kunnig personal och tätt partnersamarbete.

I framtiden kan Caruna fungera som plattform till exempel för utveckling av en ny typ av tjänster och smarta energilösningar som underlättar kundernas val.

Ett elöverföringsbolag har en naturlig monopol på sitt eget område

Ur samhällets perspektiv är det varken förnuftigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger parallella elnät. Därför är elnätsverksamheten reglerad. Regleringen behövs så att elöverföringspriserna hålls skäliga och elnätsverksamheten effektiv.

Elöverföringsbolagens skyldigheter har definierats i elmarknadslagen och myndighetsförordningarna och -bestämmelserna. I Energimyndighetens tillsynsmodell har det också definierats metoder för att säkerställa att priserna hålls skäliga. 

Metoderna för att beräkna de tillåtna intäkterna definieras i förväg för granskningsperioder på fyra år. Tillsynsmodellen definierar en skälig helhetsavkastningsnivå för distributionsnätsinnehavaren, men tar inte ställning till om enskilda tariffer är skäliga.