Vårt mål är att utveckla säkerhetskulturen i Carunas hela leveranskedja

Under början av året har det hänt mycket, vädret har varit exceptionellt och virusepidemin slår till

I en stor del av landet har året har börjat ljumt och snölinjen har varit högt upp. Detta har skapat utmaningar för rivningsarbeten. Problemet har inte varit halkiga och isiga utan mjuka och blöta terränger. Eftersom förhållandena har förändrats, har vi varit tvungna att förändra även arbetsmetoder. Detta var delorsaken till en olycka som ledde till sjukfrånvaro. Det är viktigt att hålla i minnet att vid förändringar måste riskerna omvärderas säväl när det gäller trygghet, omgivning som hög kvalitet på arbetet.

Det finns även ett annat tema angående vädret, för under det första kvartalet stormarde det på flera veckoslut i följd. I stormarbeten underströks arbetarsskyddet och ork i arbetet. Anställda behöver vila fast trycket att arbeta är hårt.

Coronaviruset har orsakat oro från början av mars. Statsrådets beslut om begränsningarna i rörelse- och mötesfrihet leder till förändringar i organisering av arbetet. Vi bör alla komma ihåg att inte onödigt utsätta oss själva, våra partner, kunder och utomstående för exponeringsrisken. Om vi möter kunder, ska vi skydda oss med den skyddsutrustning som situationen förutsätter och ta hand om hygienen genom att tvätta händerna före och efter kundbesöken. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handsprit.

Låt oss betrakta detta som en möjlighet att lära oss att vara färdigare för nya utmaningar. Vi ska observera vår arbetsmiljö, rapportera våra observeringar, söka grundorsakerna för att kunna korrigera dem. Så lär vi oss och behöver inte upprepa samma fel. (16.4.2020)

ISO 45001 sertication

Modell av ständig förbättring

Carunas säkerhetsledning baserar sig på en modell av ständig förbättring, där säkerheten beaktas i all verksamhet. Säkerhetsledningsmodellen har certifierats i enlighet med ISO 45001.

Om elnätet skadas, reparerar vi felen snabbt

Vi reparerar de upptäckta bristerna i enlighet med hur brådskande de är antingen som en omedelbar felreparation, i samband med inplanerade underhållsarbeten inom nära framtid eller som en del av investeringsprogrammen under de kommande åren.

På all den elutrustning som finns i vårt nät finns varningsskyltar som varnar för risk för elstöt. Vi förhindrar oavsiktligt och avsiktligt tillträde till vår elutrustning genom lås, olika konstruktionslösningar och rätt placering av utrustningen. Vi reparerar de fel som orsakar fara och tar bort träd som fallit på elledningarna så fort som möjligt. Vi avgränsar arbetsplatserna och märker ut dem som att obehöriga inte kommer in på dem av misstag.

Säkerställande av kundsäkerheten i alla situationer är en del av Carunas säkerhetsledning. Om elnätet skadas, reparerar vi felen snabbt.

Vi följer med kvaliteten och fel på elektriciteten med hjälp av fjärravlästa elmätare. Vi har utbildat våra kundrådgivare så att de känner igen olika fel utgående från kundernas beskrivningar.

Eldistributionens tillförlitlighet påverkar indirekt hela samhällets säkerhet. Till exempel blir sjukhusens funktionssäkerhet bättre, när vi förbättrar vårt elnät. Samtidigt minskar sannolikheten för skadliga effekter i samhället.
Noll olycks 2019

Vi siktar mot en sund, säker och motiverande arbetsmiljö

Caruna är medlem i Arbetshälsoinstitutets forum Noll olycksfall, och vi har förbundit oss till målet noll olycksfall. 

Trots en noggrann beredskap inträffar ändå tillbud och till och med arbetsolyckor. Vårt mål är att alla avvikelser rapporteras och undersöks och att det vidtas sådana korrigerande åtgärder med vilka man strävar efter att incidenten inte upprepas.

Vi rapporterar alla elolycksfall och tillbud till säkerhets- och kemikalieverket Tukes för att dela med oss av information och för att förbättra elsäkerheten inom alla branscher.

Vi följer med vår arbetsmiljö och att våra funktioner är säkra genom regelbundna arbetsplatsinspektioner och trygghetsrundor, det vill säga så kallade Safety Walks.

Tryggt arbete och trygg arbetsmiljö för Carunas partner

Vi kommer överens om de spelregler som gäller säkerheten redan när vi ingår samarbetsavtal. Vi ordnar introduktioner för våra entreprenörer och förutsätter att alla underleverantörer godkänns av oss i förväg.

Vi har systematiskt effektiverat entreprenörernas rapportering av avvikelser och arbetstimmar. Genom utbildning, introduktion och systematisk behandling av avvikelser har olycksfrekvensen minskat avsevärt. 

Vi följer upp allvarliga olycksfall som inträffat hos entreprenörer och underleverantörer. Ett olycksfall är allvarligt om de leder till arbetsoförmåga under minst 30 dagar eller till bestående skada.

Utveckling av arbetsplatssäkerheten

För att förbättra underleverantörernas säkerhet ordnar Caruna Caruna-kortsutbildningar, som är avsedda för underleverantörer som inte är proffs inom elbranschen utan till exempel markarbetesentreprenörer eller skogsarbetare. Avsikten är att garantera en grundläggande förståelse för säkerhetsfaktorer i Carunas verksamhetsmiljö och samtidigt stöda Carunas avtalsentreprenörer i uppfyllandet av deras egna introduktionsskyldigheter.

Webbkursen om säkerhet och miljö är obligatorisk för alla som arbetar på Carunas arbetsplatser

Webbkursen om elsäkerhet på arbetsplatsen rekommenderas i sin tur för alla som arbetar på arbetsplatserna. Kursprestationerna är i kraft tre år, och mer än 2 500 personer har en gällande prestation.

Vi ordnar också olika utbildningar för våra samarbetspartner kring säkerhet och miljöfrågor, till exempel utbildning kring jour och felutredning, markanvändningsplanering, storstörningar och trädröjning i närheten av elledningar.

Carunas säkerhetspris för goda prestationer

Vi belönar årligen våra samarbetspartner för god säkerhetsnivå och verksamhet som främjar säkerheten. 

Carunas säkerhetspris 2019 överräcktes till Netel Ab, N3M Ab och Jaki-Matik Ab. I tilldelningskriterier av prisen som nu beviljades för femte gången underströk man ett tillförlitligt partnerskap och föredömliga individuella säkerhetsprestationer. Läs mer.

År 2018 gick Carunas säkerhetspris till Maanrakennus Ohtamaa Oy, Koneurakointi Kivistö Oy och ELTEL Networks Oy:s Buildin montörsteam.