Vi stärker vår positiva miljöpåverkan

Vi utvärderar de miljökonsekvenser som uppstår av vår verksamhet och våra projekt. Vi granskar dem varje höst i samband med planeringen av affärsverksamheten och projektens miljökonsekvenser då projekten planeras.

Våra viktigaste miljökonsekvenser:

Miljökonsekvens Mål
Klimatförändring
 • Minskande av koldioxidavtrycket
 • Stärkande av kolhandavtrycket, dvs. positiv samhällelig miljöpåverkan
 • Förberedelser för klimatförändringens effekter
Ansvarsfull markanvändning och naturens mångfald
 • Omsorgsfull planering av markanvändningen tillsammans med intressentgrupperna
 • Systematiskt beaktande av naturen och dess mångfald, miljö och kulturarv i alla skeden av elnätets livscykel
 • Fungerande samarbete med markägare och andra intressentgrupper i markanvändnings- och tillståndsärenden
 • Säkerställande av miljövård på arbetsplatser både under och efter arbetet
Användning av material
 • Säkerställande av att materialen är säkra under hela livscykeln
 • Förbättrande av utnyttjandegraden för rivet material
 • Vattentät avfallshanterings- och bokföringsprocess
Energieffektivitet
 • Effektivering av den egna energianvändningen
 • Främjande av kundernas energieffektivitetsåtgärder
Miljöskador
 • Förebyggande av oljeläckage genom avlägsnande av riskobjekt och användning av oljeinsamlingsbassänger
 • Absolut förhindrande av allvarliga och bestående miljöskador
ISO 14001 sertifikaatti

Världens mest kända miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem har certifierats sedan år 2000 enligt standarden ISO 14001. Det hjälper oss att förbättra nivån på vårt miljöskydd och visar att vi förhåller oss allvarligt till god skötsel av miljöfrågor.

Markanvändning och naturens mångfald

Vi förbinder oss till ansvarsfull markanvändning vid planering, byggande och underhåll av våra elnät. Ansvarsfull markanvändning innebär att vi sammanjämkar våra olika intressentgruppers behov och förväntningar när det gäller markanvändningen och eldistributionens leveranssäkerhet. 

Läs mera