Caruna med i Energieffektivitetsavtalet ända från början

Vi har varit med i det nationella systemet för energieffektivitetsavtal ända sedan det började, dvs. sedan 1997. I och med energieffektivitetsavtalen har vi förbundit oss till att förbättra elnätets energieffektivitet, minska svinnet och stöda våra kunder i deras egna energieffektivitetsåtgärder.

Största delen av den energi vi använder är överförings- och transformeringsförluster 

Det uppstår alltid energiförluster vid elöverföring och eldistribution, och det är elnätsinnehavaren som står för dem. Vi minskar förlusten bland annat med hjälp av nätplanering, val av komponenter och optimering av baskopplingsläget.

Vi har förbundit oss till att förbättra våra kunders medvetenhet om sin egen energiförbrukning och stöda dem i förverkligandet av energieffektiviteten. Vi erbjuder bland annat energiuppföljningstjänst, energieffektivitetsrådgivning och handledning vid ibruktagning av egen elproduktion.

Sedan hösten 2015 har vi alla de fördelningstransformatorer vi skaffat varit så kallade ECO-transformatorer med liten förlust, och de uppfyller kraven i det uppdaterade EU-direktivet. Vi använder koldioxidfri elektricitet för att kompensera svinnet i elnätet.

Carunas egen energiförbrukning och energiproduktion

Carunas egen energiförbrukning består huvudsakligen av den el- och värmeenergi vi förbrukar i kontorsfastigheter. Största delen av vår egen energiförbrukning sker i Esbo i lokaliteterna på Officersgatan.

Caruna har två produktionsplatser för solel. De minskar Carunas egen energiförbrukning och med hjälp av dem samlar man in egen erfarenhet av distribuerad energiproduktion.

På taket till kontoret vid Officersgatan finns 110 solpaneler med en nominell effekt på ca 29 kWp, och på taket till vår understation vid Kägeludden i Esbo finns 119 solelspaneler, med en nominell effekt på drygt 30 kWp.

Solpanelerna på taket till Carunas kontor på Officersgatan.