Ansvarsfull markanvändning och naturens mångfald

Vi gör alltid ett skriftligt avtal eller samtycke med markägaren om placeringen av elledningar. Läs mer om avtalen.

Vi förbinder oss till ansvarsfull markanvändning vid planering, byggande och underhåll av våra elnät. Ansvarsfull markanvändning innebär att vi sammanjämkar våra olika intressentgruppers behov och förväntningar när det gäller markanvändningen och eldistributionens leveranssäkerhet. Lagstiftning, myndighetsbestämmelser och allmänt vedertagna standarder inom branschen skapar de ramar som vi inte prutar på. Ett fungerande samarbete med markägare, kommuner, NTM-centraler, Museiverket, miljöorganisationer och andra intressentgrupper är mycket viktiga för att hitta en lösning som betjänar alla parter.

Vi beaktar miljön – naturen och dess mångfald, den byggda och sociala miljön – i alla skeden av elnätets livscykel. Vi undviker att placera nätet på områden som är känsliga med tanke på naturen eller arterna såsom Natura- eller miljöskyddsområden. Vi söker om tillstånd för vår verksamhet enligt de krav som lagen ställer. Vi bygger nytt elnät längs vägar och på offentliga platser alltid då det är möjligt.

Luftledningar har rivits och i stället ligger kabel under jord. När gräset har vuxit ser man inte längre kabeln som har grävts ner.

Elnät som en del av landskapet

Dragning av jordkablar skyddar naturens mångfald och minskar de skadliga effekterna på växt- och djurriket. Dessutom har vi installerat varningsbollar för fåglar på luftledningarna och fäst landningspinnar på stolparna. De kvarstående luftledningarna har en egen, om än mindre, roll i att stöda naturens mångfald, dvs. biodiversiteten. Ledningsgatorna, dvs. de öppna områdena under elledningarna, upprätthåller ängsliknande förhållanden, på vilka vissa utrotningshotade ängsarter trivs.

Vid underhållet av elnätet beaktas de effekter som reparationsarbetena åstadkommer på skyddade områden och arter. Röjningsarbeten för elnätet undviks till exempel under häckningstiden på områden där fåglar häckar och på känsliga områden rör man sig genom att undvika onödiga skador.