Hur väljer Caruna pålitliga samarbetspartner?

Caruna arbetar med noggrant utvalda och pålitliga entreprenad-, service- och materialpartner, som konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen för specialbranscher 1398/2016. Förutom upphandlingslagen och andra bestämmelser kompletteras upphandlingskraven bl.a. av Carunas egna ansvarskrav. Vi följer regelbundet upp våra avtalspartners verksamhet och att kraven uppfylls.

Carunas leveranskedja

Via våra upphandlingar har vår verksamhet betydande direkta och indirekta effekter. Våra byggprojekt sysselsätter direkt eller indirekt mer än tusen personer på olika håll i Finland.

Vi förverkligar bygg- och reparationsprojekten på elnätet med hjälp av entreprenörer, deras underleverantörer och materialleverantörer. Alla våra leverantörer och deras underleverantörer följer samma principer och krav och förbinder sig till Carunas anvisningar och skyldigheter.

Vi väljer alla våra leverantörer jämlikt och utan diskriminering och i enlighet med villkoren för konkurrensutsättning. Vi sköter om hela upphandlingsprocessen från förberedande av avtalsuppgifterna till konkurrensutsättning, underskrifter och elektronisk arkivering av avtalen.

Caruna skaffar via egna avtal byggmaterial för nätet, bl.a. kabel, transformatorer, transformatorstationer och distributionsskåp. I alla de material vi använder har kvalitets-, säkerhets- och miljöaspekter tagits noggrant i beaktande såväl i upphandlingsskedet, provning vid idrifttagning som vid fabrikskontroller.  

Uppföljning av leverantörer

Carunas leverantörshantering fokuserar på en helhetsmässig hantering av relationen mellan Caruna och leverantören. Vårt mål är att tillsammans utveckla vår verksamhet och våra verksamhetsmodeller under hela avtalsperioden. Vi följer regelbundet upp att alla våra partners avtalsvillkor uppfylls. 

Den årliga utvärderingen, dvs. auditeringen, av leverantörernas verksamhet är en del av vårt leverantörshanteringskoncept. Med hjälp av det övervakar och utvecklar vi de viktigaste avtalsleverantörerna som vi använder. 

Ansvar i leveranskedjan 

Vårt mål är att ständigt förbättra transparensen i vår leveranskedja och kontrollen av den. Ansvaret har integrerats till en del av våra avtal och vår leverantörshantering. Vid upphandlingar beaktar vi aspekter som gäller ekonomiskt och socialt ansvar och miljöansvar vid valet av leverantörer, i avtalsskedet och under den avtalsenliga verksamheten.

Alla våra partner har förbundit sig att följa de etiska anvisningarna för Carunas leverantörer (Supplier Code of Conduct), som förpliktigar våra avtalsleverantörer att agera enligt finländska lagar och förordningar.

Vi ordnar årligen en dag om ansvarsfullhet för våra avtalsleverantörer. Avsikten med dagen är att förankra ansvarsarbetet och öka medvetenheten i vår leveranskedja. Dessutom är en central del av ansvarsdagarnas program att tillsammans utveckla ansvarsfullheten.