Vid störningssituationer spelar noggranna förberedelser och samarbete en nyckelroll

Förberedelser och försörjningsberedskap

Caruna har förberett sig på störningssituationer under normala och exceptionella omständigheter med beredskapsplanering och genom att träna undantags- och störningssituationer och att delta i Försörjningsberedskapsorganisationens verksamhet.

Vi tränar och deltar årligen i både nationella och regionala träningar med hjälp av vilka vi upprätthåller och utvecklar vårt kunnande och våra partners kunnande för olika störningssituationer.

Vid störningssituationer krävs det åtgärder som avviker från den normala verksamheten och som ska vara planerade i förväg, och man ska kunna ta dem i bruk väldigt snabbt.

Med försörjningsberedskapsåtgärder tryggar man samhällets fuktionsförmåga under exceptionnella omständigheter. I Finland, vid sidan av Försörjningsberedskapscentralen och staten, sörjer olika slags branschorganisationer och företag, såsom Caruna, vilkas verksamhet vid störningssituationer är mest kritisk med avseende på samhällets funktion, för försörjningsberedskapen.

Tryggande av eltillgång är en del av försörjningsberedskapen vid sidan av till exempel livsmedelsförsörjning och hälsovård. Om eldistributionen avbryts, är det vår uppgift att se till att våra kunder återfår el tryggt och så fort som möjligt.

Vi har en representation i regionala nämnder för Försörjningsberedsorganisationens kraftförsörjningspool Voimatalouspooli och i nämnder för näringslivets regionala beredskapssamarbete, vilket menar att vi är aktivt med i att utveckla försörjningsberedskapen vidare.

Ett fungerande elnät kräver omfattande underhåll och reparation

Underhåll av elnätet

Vi kontrollerar regelbundet vårt elnät. Som en del av nätets underhåll sköter vi dess omgivning genom att beskära, fälla eller förkorta träd och andra växter.

Röjningsbehov uppkommer när man patrullerar på marken och med helikoptrar ifrån luften. I röjningsplanerna beaktas framtida jordkablifieringar i området, och därför röjs inte alltid alla luftlinjer.

I samband med röjningen i gårds- och tomtområden beaktar vi särskilt fastigheternas ägare. Vi berättar om röjningar på vår webbplats och informerar berörda parter om dem i förväg.

Grenar, kvistar och andra röjningsrester hör till markägaren. I gårdsområden och på allmänna platser samlas röjningsrester i snygga högar. I övriga områden lämnar man dem i terrängen för markägaren för utnyttjande och så att de inte ligger varken på vägar, stigar, åkrar, i diken, vid dikesrenar eller på staket, eller hänger i träd.

Vid fällning av träd kontaktar vi alltid fastighetens ägare. Om du vill själv fälla ett träd i närheten av elnätet, bekanta dig med våra instruktioner angående fällning av träd och med vägledande dimensioner för elnätets skyddsområde, dvs. ledningsgatorna.

Se här vägledande dimensioner för elnätets skyddsområde.

Leveranssäkerhet

Vi övervakar nätets funktion dygnet runt under årets alla dagar, så att vi kan garantera kunderna en så störningsfri tillgång till el som möjligt under alla omständigheter.

Vi gräver ner elnätet i skydd mot väder och vind, men vi genomför även andra åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten. Vi ökar bland annat nätautomationen för att förbättra elnätets fjärrstyrbarhet och att påskynda felreparationen.

Vi undersöker även alternativa och kostnadseffektiva sätt att förbättra leveranssäkerheten. Användningen av batterier som ellager i glesbygdsområden är ett exempel av detta.