Säker elförsörjning och ansvarsfull upphandlingspraxis betonas i Carunas verksamhet

Säker elförsörjning och ansvarsfull upphandlingspraxis betonas i Carunas verksamhet

Finlands största elöverföringsbolag Caruna driver verksamhet som kännetecknas av leveranssäkerhet, ansvarsfull upphandlingspraxis, en kunnig och välmående personal, miljöansvar, ansvar gentemot kunder samt en viktig roll i samhället. I Carunas första årsrapport redovisar vi för bolagets verksamhet under år 2015 med beaktning för dessa synpunkter och publicerar de viktigaste finansiella nyckeltalen för år 2015.

Carunas verksamhet har omfattande effekter i samhället. Därför vill vi berätta om vår verksamhet mer utförligt än med hjälp av en traditionell årsredovisning. Global Reporting Initiativs (GRI) G4-referensramar för rapportering ger oss internationellt godkända ramar för detta ändamål.

Vi lyssnar till intressegruppernas förväntningar

”Vi började med att genomföra en väsentlighetsprocess i enlighet med GRI-riktlinjerna, G4, under sommaren och hösten år 2015. Vi frågade våra intressegrupper vad de förväntar sig av oss och vad de personligen anser att är det mest väsentliga i vår verksamhet,” förklarar Henna Tuominen kommunikationsdirektör vid Caruna.

Intressegrupperna som deltog i vår ansvarsundersökning representerades av företagskunder, konsumentkunder, entreprenörer och andra samarbetspartners samt kommunala beslutsfattare, statliga myndigheter,  regionalförvaltningen, räddningsmyndigheten, högskolor, branschtypiska organisationer och Carunas personal.

Som ett resultat av enkäten och internt arbete komprimerades och indelades Carunas ansvarsteman i sex stycken delområden med en del underrubriker: leveranssäkerhet, säkerhet, ansvarsfull upphandlingspraxis, en kunnig och välmående personal, miljöansvar, ansvar gentemot kunder samt bolagets roll i samhället. Dessa teman uppmärksammas i Carunas verksamhetsevaluering, Carunas målsättning, rapportering och utvecklingsarbete. 

Elförsörjningen har en kritisk betydelse för samhället

Carunas verksamhet kännetecknas av ett pålitligt och leveranssäkert nät av hög kvalitet. 

”Både kunder och andra intressegrupper förväntar sig att vi på Caruna sörjer för en pålitlig elförsörjning. Detta förutsätter att vi satsar stort på både underhåll och utveckling av vårt elnät samt att vi har beredskap inför stormväder och kapacitet att snabbt åtgärda eventuella fel i elnätet,” berättar Ari Koponen, verkställande direktör vid Caruna.

Därtill förutsätter de skärpta kraven på leveranssäkerhet i Elmarknadslagen att Caruna investerar kraftigt i sitt 80 000 km långa elnät. Caruna investerar årligen ca 200 miljoner euro i underhåll och förbättring av sitt elnät på bolagets alla nätområden. År 2015 var talet för dessa investeringar 173 miljoner euro.  

Elförsörjningen är en kritisk del av samhällets infrastruktur. Som Finlands största innehavare av distributionsnät är Caruna ett bolag med en kritisk roll för landets försörjningsberedskap. Försörjningsberedskap innebär en förmåga att klara av störningar och krissituationer med möjligast få specialarrangemang eller skador som följd. 

Omfattande effekter i samhället

Caruna gör omfattande upphandlingar av tjänster, arbete och material. Caruna ställer höga krav på entreprenörer redan under konkurrensutsättningen för att hitta pålitliga och ansvarsfulla samarbetspartners. Upphandlingsprocesserna styrs av Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Carunas nätförbättringsprojekt har en stor betydelse för den lokala sysselsättningen på Carunas nätområden runtom i landet. År 2015 sysselsatte Caruna utöver sin egen personal ca 2 000 personer direkt och ca 4 000 personer indirekt. 

Vid materialanskaffningar fäster vi särskild uppmärksamhet vid materialens kvalitet och miljövänlighet. I och med samarbetsavtalet med Kuusakoski Oy försäkrar vi oss även om att allt rivet material i fortsättningen kommer att återvinnas till hundra procent. 

Caruna mäter kundbelåtenhet regelbundet

Caruna kartlägger regelbundet sina kunders förväntningar och belåtenhet. Kunderna förväntar sig först och främst en pålitlig och säker elförsörjning av hög kvalitet. Därtill anser kunderna att det är viktigt att ingen kundgrupp diskrimineras, att prissättningen är rimlig och att kundservicen är god. Vi har bemött kundernas förväntningar bl.a. med ett betydelsefullt nätförbättringsprogram, genom att grunda en egen kundtjänst och undersöka kundbelåtenhet regelbundet samt genom att hela tiden driva ett samarbete med Energimyndigheten som även övervakar Carunas verksamhet.

En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter även en nöjd personal som mår bra. År 2015 satsade vi på personalens välmående på arbetsplatsen och arbetshälsa genom att införa olika tjänster som främjar arbetshälsa, motion och allmän trivsamhet. Genom att öppet och aktivt kommunicera Carunas målsättningar och strategi ökade vi även personalens engagemang. 

Läs Carunas årsrapport för år 2015 i sin helhet på adressen (endast på finska och engelska):  caruna.fi/vuosiraportti2015

Läs mer

18.04.2018
Markägare arrow-right