Professor Partanens rapport rekommenderar åtgärder för att minska prishöjningstrycket på eldistributionen

Professor Partanens rapport rekommenderar åtgärder för att minska prishöjningstrycket på eldistributionen

Professor Jarmo Partanens rapport, som publicerades i dag, fokuserar både på höjningen av överföringspriserna inom eldistributionen och förbättringen av leveranssäkerheten för el. Åtgärdsförslagen i rapporten besvarar frågor som har väckt mycket diskussion.

Professor Partanen fick i maj i uppdrag av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen att utreda prishöjningarna på elöverföringen i distributionsnäten, orsakerna till dem och hur de riktas regionalt samt att utreda överföringsnätbolagens alternativa sätt att uppnå de mål som ställts för leveranssäkerheten.

"Det är bra att utredningen gjordes. Det finns åtgärdsrekommendationer i rapporten, och jag hoppas att de ledecarunr till konkreta åtgärder vid utvecklingen av elsystemet", konstaterar Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör vid Caruna.

De avgifter som uppbärs av kunderna borde kunna fördelas över en längre tid.

En förbättring av kvaliteten på eldistributionen har också enligt rapporten en stor betydelse för kunderna. Enligt rapporten investerar eldistributionsföretagen 9,6 miljarder euro i sina elnät fram till 2028. Rapporten presenterar som ett åtgärdsförslag att de kostnadseffekter som orsakas kunderna av investeringarna jämnas ut på en längre tid än nu.

Sambyggnad sätter också fart på utvidgningen av fibernät

I sin rapport lyfter Partanen också fram vikten av sambyggnad. Om man vill att Finland ska vara ett föregångarland när det gäller datanät, är det viktigt att öka fibernätsbyggandet. Rapporten föreslår ett lagstadgat krav på att fibernätsbyggande genomförs koordinerat i samband med byggande elnät, som tillräckligt stora helheter och i hela landet. Det skulle minska investeringskostnaderna för både fiber- och elnät och samtidigt minska installationsarbetena hos kunden och de olägenheter som uppstår för samhället.

"Fungerande dataförbindelser oberoende av bostadsort är en förutsättning för den nationella konkurrenskraften. De mest funktionssäkra och snabbaste fasta förbindelserna förverkligas med optisk fiber, men för tillfället ligger Finland klart efter övriga Europa när det gäller fibernätsförbindelser. I och med att elnätet leds i marken, finns det möjlighet att bygga datanät på samma gång", påminner Yli-Kyyny.

Minskade kostnader med hjälp av ny teknik

Rapporten lyfter också fram andra alternativ än jordkablar för att förstärka elnätet. Enligt Partanen borde nätbolagen ha möjlighet att använda olika medel i nätet för lagring av el, till exempel ackumulatorer. Vid störningssituationer kunde man köpa driftsäkerhet av sådana kunder som har egen elproduktion.

Caruna har två nätbolag som verkar i mycket olika förhållanden

I Finland finns totalt 79 nätbolag, som fungerar i mycket olika förhållanden. Kännetecknande för ett stadsbolag är att det har bara lite nät per kund, måttliga investeringsbehov och ett distributionsnät som i hög grad består av jordkablar. Kännetecknande för ett bolag som verkar i glesbygden är att det har mycket nät att bygga och underhålla per kund och jordkabel endast i lite utsträckning.

Caruna har två nätbolag som skiljer sig märkbart från varandra: stadsbolaget Caruna Esbo Ab och Caruna Ab som verkar i glesbygden. Caruna Esbo Ab har 38 meter distributionsnät per kund (totalt 8000 km nät) och Caruna Ab har 167 meter per kund (totalt 78 000 km nät).

Caruna Esbo Ab:s överföringspriser hör till den billigaste femtedelen i landet. För kunderna inom Caruna Ab:s nätområde placerar sig överföringspriserna bland de tio dyraste bolagen beroende på kundgrupp.

Alla nätbolags distributionspriser är offentliga och de finns på Energimyndighetens webbplats på adressen: https://www.sahkonhinta.fi/tilastot/ViimeisimmätSiirtohinnat.mhtml

Länk till Partnanens rapport

Läs mer