Produktion av sol- och vindel har vuxit kraftigt inom Carunas nätområde

Produktion av sol- och vindel har vuxit kraftigt inom Carunas nätområde

Förra året anslöts 1 223 nya solelsystem till Carunas elnät. Antalet småproducenter av solel fördubblades inom Carunas nätområde under år 2017 och den sammanlagda produktionseffekten växte från 7 till 17 megawatt. Inom Carunas nätområden togs det även så gott som lika mycket vindkraft i bruk som året innan, det vill säga 105 megawatt.

Produktionen av förnybar energi fortsätter att växa. Mängden småskalig produktion av solel fördubblades på Carunas nätområde under år 2017 och ökade från dryga tusen (1 123) till över tvåtusen (2 346) produktionsenheter.

"Vi vill vara med om att öka möjligheterna att producera förnybar energi och göra det så lätt och enkelt för våra kunder. Inom ramarna för det omfattande nätförbättringsprojekt vi håller på med som bäst, förstärker vi nätet så att det stöder ändringar i energisystemet och en ökning av lokal elproduktion. Vi letar för tillfället efter olika lösningar till hur man ytterligare kunde underlätta verksamheten för småproducenter av solel", berättar Tomi Yli-Kyyny verkställande direktör vid Caruna.

Allra vanligast är det att folk som bor i egnahemshus tar i bruk solelsystem men år 2017 har allt fler solelsystem tagits i bruk och solpaneler installerats vid lantgårdar och i affärslokaler, t.ex. i affärer. Det är både enkelt och miljövänligt att producera el för eget bruk med solpaneler.

"Till jordbruks- och affärsfastigheter är det vanligt att man skaffar solelsystem som är större än dem man i regel skaffar till privathushåll. Det här syns även som en ökad produktionseffekt som blir sammanlagt större än antalet solelsystem kunde låta en tro. Nämligen även om mängden solelsystem fördubblades växte den sammanlagda produktionseffekten, hos solelsystem kopplade till Carunas nät 2,5 gånger under det gångna året. Den nuvarande produktionseffekten om 17 megawatt motsvarar den årliga förbrukningen av el hos ca 680 eluppvärmda egnahemshus", säger Tiia Selonen, servicechef vid Caruna.

"Enligt den information som Energimyndigheten samlat in av elnätsbolag uppgick kapaciteten till 27 MWp hos solelsystem kopplade till elnätet i Finland under slutet av år 2016. Branschen hade som målsättning att fördubbla kapaciteten så att den skulle uppgå till ca 50 MWp före utgången av år 2017 men utvecklingen inom Carunas nätområde var trots allt snabbare än förväntat. I synnerhet har det varit glädjande att se hur solelsystem tagits i bruk vid affärsfastigheter och lantgårdar", säger Raimo Lovio professor vid Aalto-universitetets miljö- och innovationsledning, och forskningsansvarig vid Finlands Närenergiförbund rf.

 

2017

2016

2015

2014

Den totala produktionseffekten för solel (MW)

17,04

6,81

2,71

1,26

Antalet solelsystem (st.)

2 346

1 123

414

198

Utvecklingen av småskalig produktion av el med hjälp av solelanläggningar på Carunas nätområde. Obs.! Talen är kumulativa och beskriver solelproduktionens läge vid utgången av vart och ett år.

Lokalföreningen i Kätkänjoki producerar el med solpaneler

Även produktionen med vindkraft ökade stadigt

Under år 2017 påbörjade sju industriella vindparker att driva verksamhet inom Carunas nätområde. I västra Finland togs Muntila vindpark i bruk i Nystad, Ratiperä vindpark i Jämijärvi, Haukineva vindpark i Kurikka, Karhusaari vindpark i Kristinestad och Paskoonharju vindpark i Östermark. Därtill har produktionen vid den andra och tredje delen av Kivivaara och Peuravaara vindparker i Suomussalmi i Kainuu kommun startat under förra året. Tillsammans kompletterar de produktionen i den första delen som satts i gång redan år 2016.

"Caruna fungerar som en länk mellan vindparkerna och elkonsumenterna. Till exempel vindparkerna i Kivivaara-Peuravaara är kopplade via sina egna huvudbrytare till Carunas 110 kilovolts högspänningsnät, via vilket vi överför produktionseffekten både till stamnätet och den lokala bosättningen i framför allt Suomussalmi och Hyrynsalmi. På det här sättet främjar vi för vår egen del även det att förnybar vindkraft blir allt allmännare och att det utnyttjas lokalt i Finland", säger Yli-Kyyny.

Under de senaste fyra åren har sammanlagt 17 nya vindparker anslutits till Carunas elnät. Vindparkerna har konstant blivit allt större och större; då tre nya vindparker startade sin verksamhet på Carunas nätområde år 2015, hade de en sammanlagd produktionseffekt på 34 MW, medan fem nya vindparker som blev färdiga år 2016 hade en sammanlagd produktionseffekt på hela 122 MW, och sju nya vindparker som blev färdiga år 2017 en sammanlagd produktionseffekt på 105 MW.

Produktionseffekten hos ett vindkraftverk uppgår till ca fyra megawatt och de nya vindparkerna har numera i genomsnitt 5–15 vindkraftverk. Kivivaara-Peuravaara vindparker hör till de största i Finland.

"Kivivaara-Peuravaara vindparkernas 30 vindkraftverk uppskattas producera ca 300 GWh energi om året, vilket motsvarar den årliga förbrukningen för ca 18 000 eluppvärmda egnahemshus. Bygget av vindparkerna påbörjades i början av år 2016, och i september förra året kopplades vindkraftverket äntligen till elnätet. Caruna medverkade, med sin egen verksamhet, till att vindparken lätt och snabbt kunde kopplas till elnätet. Något vi är mycket nöjda över", berättar Jaakko Ahola, projektchef för Kivivaara-Peuravaara vindparker vid Taaleri Energia.

"Under år 2017 växte vindkraftverkens totala kapacitet i Finland med 40 procent och uppgick från 1 533 megawatt till 2 150 megawatt och tack vare gynnsamma vindar växte vindkraftens produktion med 50 % i jämförelse med år 2016. Även i Carunas elnät var tillväxten kraftig inom branschen för vindkraft", tillägger Lovio.

 

2017

2016

2015

2014

Effekten hos ny vindkraftproduktion (MW)

105

122

34

15

Antalet nya vindparker (st.)

7

5

3

2

Utvecklingen av den industriella produktionen av vindkraft inom Carunas nätområde. Obs.! Talen är inte kumulativa och beskriver antalet och produktionseffekten hos nya vindparker som blivit färdiga under vart och ett år.

Läs mer

24.06.2019
Kraftverk arrow-right