Markägare – du får använda ledningsgatorna i vårt elnät för att odla plantor!

ARTIKEL

12.02.2021 kl. 09:00
Carunas kunder, ofta markägare, frågar oss då och då om de får använda marken under elledningarna (som kallas ledningsgator av elektrikerna) för att odla t.ex. julgransplantor. Vårt svar är ja!
Vi uppmuntrar markägarna att använda ledningsgatorna för t.ex. att odla julgranar. Vi har själva en lång erfarenhet av detta, så vi vet att det är helt säkert när det görs rätt. När ledningsgatorna används på ett sätt som passar markägaren orsakar elnätet inte någon skada eller harm.
 

Det behövs ett avtal, men vem ingår det och med vem?

 
"I motsats till vad man ofta tror äger vi inte marken under ledningsgatorna, utan vårt elnät är till stor del byggt på markägarnas mark – med tillstånd. Vi ingår alltid ett avtal om markanvändning med markägaren", berättar Petteri Palmumaa från Carunas underhållsteam. 
 
Man ska även ingå ett avtal om odling av plantor. Den som vill odla julgranar ovanpå ledningsgatorna måste ingå ett avtal med den som äger marken i fråga.
 

Kom alltid ihåg säkerheten i närheten av elnätet!

Ta alltid hänsyn till säkerheten i närheten av elnätet.

"Vi ger plantodlarna gärna råd i alla frågor som gäller elsäkerheten. Det finns ingenting så litet eller obetydligt att vi inte kunde kontaktas. Vi tar elsäkerheten alltid på allvar", preciserar Petteri Palmumaa.
 
Komihåglista för plantodlaren
 
  • Alltid iaktta elsäkerhetsbestämmelser för att garantera elsäkerheten vid maskinell plantering.
  • Markägaren ska förse odlingsområdet med tillräckligt tydliga och stora informationsskyltar åt alla håll i elnätets ledningsområde I skylten kan det stå till exempel "Plantodlingsområde, röjningsbegränsning på denna ledningsgata". Informationsskyltarna hjälper röjarna att ta hänsyn till ungskogen när de rör sig i terrängen.
  • Plantornas höjd ska inte överskrida 4 meter, och odlaren ska se till att växterna inte blir högre. Om växterna överskrider höjdgränsen röjar vi bort växterna från elnätets ledningsgator för att garantera säkerheten.
  • Ingen ersättning betalas för de bortröjda växterna.
  • Informera Carunas kundtjänst om odlingen så att Carunas underhållsteam ser upp för växtligheten på området vid underhållsåtgärderna.
  • Odlaren ska vara medveten om att vid fel i elnätet kan vi tvingas ta in traktorer och grävmaskiner i området för reparationer av elnätet. Detta kan skada växtligheten i synnerhet vid stolpar. Ingen ersättning kommer att betalas för den skada som eventuellt orsakas, för enligt elnätets placeringsavtal får marken användas för drift av elnätet.
  • Det finns ingen tidsram för odling av julgranar. Då odlingen avslutats ska Carunas kundtjänst informeras och skyltarna om plantodlingsområdet tas bort från terrängen.
Esimerkki taimikonkasvatuksen tiedotetaulusta.

Plantering av plantor på ledningsgatan, kort lärokurs:

  • Markera plantorna i terrängen.
  • Informera Caruna om planteringen.
  • Ta hand om plantskogen regelbundet.
Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon