Hur överförs elen till slutanvändaren och vad består elräkningen av?

ARTIKEL

08.12.2014 kl. 12:20
Elen som överförs till slutanvändaren kommer ursprungligen från kraftverket där elen produceras. Från kraftverket överförs elen till stamnätet och de lokala distributionsnäten och därifrån vidare till hushållen och företagen, där elen förbrukas. Elräkningen består alltså av flera olika delar.

Det är flera olika aktörer som är verksamma på energimarknaderna. Energimyndigheten övervakar efterlevnaden av såväl nationell lagstiftning som EU:s elmarknadslagstiftning.

Elnätet i Finland är en del av det samnordiska elsystemet och den gemensamma elmarknaden. Det finländska stamnätet övervakas och utvecklas av Fingrid Abp, som ägs av Finlands stat till cirka 53 %.

Elbörsen

El produceras på många olika sätt, som till exempel med vatten-, vind- eller kärnkraft. Alla produktionsformer behövs för att garantera att produktionen av elenergi i Finland fungerar tillförlitligt. Elproducenter, detaljhandlare och storförbrukare köper och säljer el i elbörsen Nord Pool Spot. Grossistpriset på el definieras i elbörsen enligt efterfrågan och utbud.

Elöverföringstjänsten och elenergin

För dig som konsument är det viktigt att notera att elen består av två olika nyttigheter: elöverföringstjänsten och elenergin. Samma företag kan inte tillhandahålla båda tjänsterna.

Om du som konsument ingår ett avtal om elleveranser med en elförsäljare, innebär det att din elräkning omfattar den förbrukade elenergin och dessutom även elöverföringsavgifter samt mervärdesskatt och elskatt.

Om du som konsument däremot ingår ett avtal med elförsäljaren om enbart elförsäljning, får du en räkning av elförsäljaren över den el som du förbrukat och därutöver får du en separat räkning av elöverföringsbolaget gällande elöverföringen.

Elförsäljaren är valfri, men inte nätbolaget

Du som konsument får fritt konkurrensutsätta elförsäljarna. Du kan ingå ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare. Innehållet i avtalen varierar också bland annat beroende på vilken produktionsmetod som tillämpas. Konsumenten kan exempelvis köpa så kallad grön el.

Elen överförs av elnätsbolaget, som alltid arbetar inom ett visst geografiskt område. Invånarna i det berörda området kan inte själva välja nätbolag. Det geografiska området där du bor är avgörande för vilket elnätsbolag som ansvarar för elöverföringen. Du som konsument skulle inte ha nytta av flera parallella nät. Därför har elöverföringsverksamheten inte avreglerats eller konkurrensutsatts.

Caruna är det största elnätsbolaget i Finland. De femton största elnätsbolagen i Finland hanterar över 70 % av överföringsnäten. Elnätsbolaget ansvarar också för underhåll och utveckling av nätet inom sitt eget geografiska område, samt för reparationer i eventuella felsituationer. Energimyndigheten övervakar nätbolagens verksamhet och rimligheten i prissättningen för elöverföring.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon