Carunas verksamhet styrdes i allt högre grad av en tillförlitlig elförsörjning och ökad säkerhet under 2016

PRESSMEDDELANDE

20.03.2017 kl. 09:20
Carunas, det vill säga Finlands största elöverföringsbolags verksamhet präglas i hög grad av leveranssäkerhet, säkerhet, kundbetjäning, ansvarsfylld upphandlingspraxis, en kunnig och välmående personal, miljöansvar samt bolaget roll i samhället. Den årsredovisning som publiceras idag berättar om bolagets verksamhet under år 2016 samtidigt som den illustrerar bolagets praxis för administration och ledarskap.

Elnätet är en del av samhällets kritiska infrastruktur och därför är det med tanke på hela samhället livsviktigt med en tillförlitlig elförsörjning. Carunas målsättning är att skapa mervärde åt alla sina intressegrupper och detta vill vi göra genom att handla på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt. 

”Det finländska samhället och våra kunder är i allt högre grad beroende av en god elförsörjning.  Därför är ett tillförlitlig elnät av yttersta vikt med tanke på både våra kunders vardag samt näringslivets, samhällets samt myndigheternas verksamhet”, säger Carunas tf. VD och ekonomichef Jyrki Tammivuori.

”Investering i ett tillförlitligt och leveranssäkert elnät är investeringar i ett fungerande samhälle. Med våra nätförbättringsprojekt främjar vi både försörjningsberedskapen och säkerheten i vårt samhälle”, berättar Tammivuori.

Som nätinnehavare av Finlands största elöverföringsnät är Caruna ett bolag med en kritisk roll för försörjningsberedskapen i vårt land. En god försörjningsberedskap innebär att samhället har en förmåga att klara av avbrott och kriser med så små störningar som möjligt. Caruna har en beredskap att upprätthålla elöverföringen med nuvarande leveranssäkerhet till och med under en förlängd krissituation.

Stora satsningar på bra kundupplevelser

Med tanke på goda kundupplevelser är en hög leveranssäkerhet, skälig prissättning samt högklassig kundbetjäning tre viktiga element. Carunas nätförbättringsprojekt ämnar att de 1,5 miljoner finländare som bor på Carunas nätområden ska få ta del av en tillförlitlig elförsörjning varje dag.

Under år 2016 fortsatte Caruna att förnya sitt elnät genom att riva luftledningar och ersätta dem med jordkablar under marken där de är i skydd för väderfenomen. Elnätet förnyades och förbättrades för 238 miljoner euro. Som resultat av nätförbättringsprojekten flyttades ca 30 000 av Carunas kunder till vädersäkrare medelspänningsnät med jordkablar. Carunas grad av leveranssäkerhet uppgår till hela 99,98 procent.

Under hela det gångna året fortsatte Caruna att utveckla kvaliteten på kundbetjäningen genom att utveckla både servicen och öka dess grad av kundinriktning. CXPA Finland belönade i sin undersökning Caruna för bolagets förmåga att styra sina kundupplevelser.

Målen för arbetarskydd blev uppnådda

Ett av Carunas viktigaste målsättningar har varit att förbättra arbetarskyddet. Under år 2016 uppnådde man det hittills bästa resultatet för ökat arbetarskydd för entreprenörer. Carunas ledningssystem för arbetssäkerhet har certifierats i enlighet med det internationella ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007. Därtill utförde projektövervakare och entreprenörer sammanlagt över 2 200 kontroller av byggnadsplatser medan så gott som 500 personer tillhörande Carunas egen personal gjorde rundor för att övervaka miljösäkerheten, dvs. så kallade Safety Walks.

Caruna fick erkännande för sina satsningar på arbetarsäkerhet: Arbetshälsoinstitutet upprätthåller ett forum under namnet Nolla tapaturmaa, som beviljade Caruna bästa möjliga arbetarskyddsklassifiering för andra året i sträck. Caruna delade, i syfte att främja arbetarskyddets utveckling i framtiden, för andra gången även ut ett arbetsskyddspris åt en meriterad entreprenör.

”Trots goda resultat kommer vi fortsättningsvis att utveckla vårt arbetarskydd. Varje arbetsolycka undersöks och vid behov ändrar vi vår praxis så att vår verksamhet hela tiden kan bli tryggare”, berättar Tammivuori.

Materialanskaffningar och återvinning uppmärksammas

Caruna förnyade sin upphandlingsstrategi år 2016. I och med uppdateringen överfördes ansvaret för anskaffning av centrala material från entreprenörer till Caruna. Under framtida konkurrensutsättningar beaktar man noggranna kriterier för material som ska skaffas. Med tanke på bygge av elnätet är de mest centrala komponenterna jordkablar, nätstationer och fördelningstransformatorer.

Caruna utvidgade sitt kontrakt med Kuusakoski gällande återvinning av olika material. Allt material som rivs från elnäten återvinns. Till exempel aluminium blir nu smälta till aluminiumtackor som duger till återvinning. Därtill har Caruna bundit sig till att förbättra effektiviteten av energianvändning även under den nya nationella energieffektivitetsavtalsperioden 2017–2025. 

Caruna redovisar sitt företagsansvar för andra gången

Redovisningen följer de internationella Global Reporting Initiativen (GRI) G4-anvisningarna. I redovisningen för år 2016 har man utökat beskrivningen av bolagets styrnings- och ledningspraxis samt utvidgat andelen av den ekonomiska redovisningen.

”Sedan vårt första verksamhetsår och från allra första början har vi påbörjat ett arbete där vi fortsättningsvis utvecklar Carunas program för företagsansvar. Caruna har en ansvarsfull roll i samhället och vi vill berätta om vår verksamhet på ett öppet och transparent sätt”, säger Henna Tuominen, kommunikationschef vid Caruna och ansvarsperson för utvecklingen av bolagets företagsansvar.

”Vi fortsätter att utveckla Carunas företagsansvar konstant. Vi kommer i framtiden att i ännu högre grad integrera vårt företagsansvarsprogram till en del av företagets verksamheter”, avslutar Tammivuori.

Läs Carunas årsrapport för år 2016 i sin helhet på adressen http://vuosiraportti2016.caruna.fi (på finska och engelska).

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon