Caruna ökade kraftigt investeringarna i sitt elnät år 2016

Caruna ökade kraftigt investeringarna i sitt elnät år 2016

År 2016 investerade Caruna 238 miljoner euro, dvs. omkring dubbelt så mycket som koncernens rörelsevinst, i sitt nätförbättringsprojekt som avser att öka elförsörjningens tillförlitlighet för Carunas kunder. Avskrivningar av nätegendom samt finansieringskostnader var de huvudsakliga orsakerna till en förlust om 32 miljoner euro.

Caruna Networks-koncernens omsättning för år 2016 växte i jämförelse med året innan. Omsättningen om 384 miljoner euro (288 år 2015) ökade tack vare insamlade överföringsavgifter och en ökning av antalet kunder till 664 000 (655 000). Rörelseresultatet var 119 miljoner euro (26). Avskrivningar av nätegendom samt finansieringskostnader ledde till en förlust om 32 miljoner euro (140). Netto kassaflöde från löpande verksamhet med avdrag för investeringar resulterade i en förlust om 174 miljoner euro (166).

De skärpta kraven på driftsäkerhet i elmarknadslagen förutsätter att Caruna investerar kraftigt i leveranssäkerheten av el. Caruna har förbundit sig att nå de lagstadgade målsättningarna fram till år 2028, vilket innebär att elen ska kunna kopplas på inom sex timmar i tätorter och 36 timmar på glesbygden efter ett avbrott. Carunas nätförbättringsprojekt runt om i landet framskred enligt alla planer under år 2016.

“Största delen av det finska elnätet som består av luftledningar har byggts under 1960–70-talet och har nu nått slutet av sin tekniska livslängd. Utöver att vi arbetar för att uppfylla de skärpta leveranssäkerhetskraven sanerar vi vårt elnät med tanke på de följande 40 åren så att vårt elnät även i framtiden kan tjäna samhällets behov och stöda ett framtida energisystem”, säger Carunas verkställande direktör, ekonomichef Jyrki Tammivuori.

År 2016 uppgick koncernens investeringar i förbättring av elnätet till 238 (173) miljoner euro. Caruna Oy och Caruna Espoo Oy investerade 224 miljoner euro respektive 14 miljoner euro i att förbättra sin leveranssäkerhet. Tack vare nätförbättringsprogrammen tillhör ytterligare cirka 30 000 av Carunas kunder nu ett område med mellanspänningsnät som lagts under jorden och åtnjuter leveranssäker elförsörjning.

Nätförbättringsprojekten har betydelsefulla lokala effekter. År 2016 sysselsatte Carunas projekt utomstående entreprenörer motsvarande över 2 000 årsverken. De största enskilda leveranssäkerhetsprojekten verkställdes i Kauhajoki för 2,3 miljoner euro samt i Taivassalo och Vilu för 2,2 miljoner euro.

“Våra skickliga och yrkeskunniga samarbetspartners har en betydande roll för Carunas verksamhet. Vi prioriterar vår egen personals och våra entreprenörers kunnighet och arbetarsäkerhet. År 2017 satsar vi speciellt mycket på att utveckla våra entreprenörers och våra underleverantörers kunnighet”, konstaterar Tammivuori.

Caruna Networks -koncernens, Caruna Espoo Oy:s och Caruna Oy:s bokslut kan läsas på Carunas webbplats. Vecka 12 publicerar vi, i form av en nätrapport, mer detaljerad information om Carunas verksamhetsår 2016 samt bland annat lokala nätförbättringsprojekt. Carunas årsrapport tillämpar Global Reporting Initiative's G4 (GRI G4) riktlinjer för hållbarhetsrapportering.

Läs mer