Caruna ökade avsevärt sina investeringar i leveranssäkerhet år 2015

PRESSMEDDELANDE

29.03.2016 kl. 10:12
År 2015 investerade Caruna-koncernen 173 miljoner euro (2014: 112) i sitt nätförbättringsprojekt som avser att öka elförsörjningens tillförlitlighet. År 2015 hade Caruna en omsättning om 288 miljoner euro (180) och ett rörelseresultat om 26 miljoner euro (-60). Finansieringskostnader samt avskrivningar ledde till en förlust om 140 miljoner euro (151).*

Finansieringskostnader har en stor betydelse för kapitalintensiva sektorer. De skärpta kraven på leveranssäkerhet i Elmarknadslagen förutsätter att Caruna gör omfattande investeringar som ökar elförsörjningens tillförlitlighet.

“Ovanligt varmt väder ledde till att våra elöverföringsvolymer förblev på en lägre nivå än normalt förra året. Med tanke på vårt resultat är det viktigt att beakta att vi under år 2015 investerat i vårt elnät en summa som motsvarar vårt rörelseresultat sex gånger. Den finansiering som verksamheten förutsätter samt betalda låneräntor och avskrivningar från vår nätegendom om 80 000 kilometer har lett till en förlust. Våra investeringar i nätet är del av ett nätförbättringsprogram som kommer att pågå ett helt decennium och vi kommer att driva det här programmet vidare,” säger Ari Koponen, verkställande chef vid Caruna.

Utöver det ovanligt varma vädret påverkades Carunas resultat även av engångsersättningar med ett sammanlagt värde om 18 miljoner euro som Caruna Espoo Oy betalade ut till sina kunder i form av nedsatta priser. Dessa ersättningar gottgjordes åt kunderna enligt intäktsramarna för elöverföringsverksamhetens övervakningsperiod.

Bolaget anpassade sin verksamhet till behoven hos ett finländskt elöverföringsbolag

År 2015 var bolagets första hela verksamhetsår. Under denna tid anpassade Caruna sin organisation och sina processer till behoven hos ett finländskt elöverföringsbolag och flyttade in till sin egen affärslokal. I framtiden kommer dessa åtgärder att medföra permanenta besparingar om ungefär 10 miljoner euro i årliga operativa kostnader.

“Vi grundade en egen kundtjänst som koncentrerar sig på att betjäna Carunas elöverföringskunder, och valde att lägga ut vår projektövervakningsverksamhet till Rejlers. Således kommer skalbarheten av projektövervakningen att möta våra behov på ett nödvändigt sätt; då mängden projekt ökar avsevärt kommer vi att kunna försäkra oss om att projektens kvalitet håller,” berättar Koponen.

Under den senaste räkenskapsperioden köpte Caruna Oy som tillhör Caruna-koncernen, Lapin Sähköverkko Oy och det elöverföringsnät bolaget förvaltat av ägaren Kemijoki Oy. Det anskaffade högspänningsnätet utvidgar Carunas elöverföringsnät i Lappland, där bolaget sedan tidigare äger nätverk. I och med affären överförs omkring 150 kilometer högspänningsnät inom Kemijärvi, Rovaniemi och Sodankylä till Caruna Oy:s ägo.

Caruna är den största distributören av solenergi

Småskalig och splittrad energiproduktion blir allt vanligare i Finland. Enligt en enkät som Energimyndigheten gjort år 2015, fördubblades småskalig elproduktion förra året. Carunas elnät har det högsta antalet anslutningar av solenergi, sammanlagt 2 300 kWp (1 030 kWp i Egentliga Finland och 940 kWp i Nyland).

”Huvudandelen av den småskaliga produktionen härstammar från privata hushåll med solenergianläggningar. Vi utvecklar vårt elnät så att det blir möjligt för enskilda privata hushåll att ansluta omfattande förnybar energiproduktion till vårt system,” konstaterar Koponen.

De rivna näten återvinns till hundra procent

Caruna satsar på materialeffektivitet.

”Det material som avskrivs i koppling till våra nätförbättringsprojekt kommer i fortsättningen att återvinnas till hundra procent. Bolaget Kuusakoski Oy har hand om behandlingen av allt material som rivs ner. Därtill kommer vi att i allt högre grad sörja för att våra nätförbättringsprojekt utnyttjar så miljövänliga material som möjligt,” tillägger Koponen.

* Koncernens bokslut är gjort för första gången år 2014. Utav koncernbolagen har Caruna Oy och Caruna Espoo Oy tillförts koncernen under tiden 1.4-31.12.2014. Därmed är talen för räkenskapsåren 2015 respektive 2014 inte fullt jämförbara.

Caruna
Kommunikationen

Mer information till medier:
Media Desk 020 520 5500

Mer information om Carunas årsrapport fås på adressen (på finska): http://vuosiraportti2015.caruna.fi
Välkommen att höra mera kl.11 på adressen: https://periscope.tv/carunasuomi

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon