Caruna-koncernens bokslutskommuniké 2018: Investeringsprojektet för byggande av ett vädersäkert elnät har kommit halvvägs, solel fortsatte att växa starkt i popularitet

Caruna-koncernens bokslutskommuniké 2018: Investeringsprojektet för byggande av ett vädersäkert elnät har kommit halvvägs, solel fortsatte att växa starkt i popularitet

Caruna-koncernens (Caruna) omsättning år 2018 uppgick till 454,1 (426,4) miljoner euro med en tillväxt på 6,5 procent. Operativt kassaflöde efter investeringar var 132,6 (169,9) miljoner euro negativt. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 18,5 (28,8) miljoner euro. Betald bolagsskatt växte med 63 procent och uppgick till 10,3 (6,3) miljoner euro. Caruna Networks Oy:s styrelse föreslår för bolagsstämman att man för år 2018 inte utför vinstutdelning.

Caruna samlade och redovisade till staten 199,2 (202,2) miljoner euro i elskatt och 59,1 (51,8) miljoner euro i mervärdesskatt som uppburits från kunder. Skatternas andel av eldistributionskostnader som kunden betalar är betydande, vanligen över en tredjedel och som mest över hälften.

"År 2018 uppnådde vi bra resultat på många områden. Våra omfattande investeringar i elnätet har börjat visa resultat och reparationstiden för elfel har förkortats genom ökad jordkbaling och nätautomation. Vi lanserade ny digital service för våra kunder och tog i bruk en ny servicemodell för företags- och kommunkunder", säger Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör.

Räkenskapsperiodens totala mängd levererad el växte något och uppgick till 9,7 (9,6) TWh i distributionsnät och till 2,9 (2,8) TWh i högspänt distributionsnät. Under 2018 fortsatte byggandet av elnät inom alla Carunas nätområden och sammanlagt drogs ca 6 300 kilometer jordkabel. Samtidigt frigjordes ca 1 700 hektar markområde för användning inom jord- och skogsbruk. Hela elnätets kablifieringsgrad steg till 52 (45) procent. Investeringarna i elnätet uppgick till 258,4 (291,1) miljoner euro.

Caruna vill främja småskalig produktion av förnybar energi i sitt elnät. Solel fortsatte att växa i popularitet under hela 2018, och under 2018 anslöts ca 1 700 nya solelsystem till Carunas elnät. I slutet av perioden var antalet småproducenter redan över 4 100 (2 400).

Under 2018 förbättrades  den genomsnittliga avbrottstiden per person (SAIDI) med 16 % från 123 minuter till 103 minuter i Carunas eldistribution, och leveranssäkerhetsgraden för el var 99,98 (99,98) procent. Det genomsnittliga antalet avbrott i eldistribution (SAIFI) per kund var 1,9 (1,8) gånger.

Kundantalet växte med ca 11 000 kunder och i slutet av år 2018 hade Caruna 683 000 kunder. Carunas andel av eldistribution i Finland är 20,6 procent. Bolaget hade ca 642 000 personkunder, 41 000 företag och 84 kommuner.

Den digitaliserade Finland behöver ett starkt elnät – nya sätt att dämpa pristrycket på distributionskostnader sökes.

Den ökande småskaliga produktionen av förnybara energiformer, elektrifieringen av trafiken samt tillväxten av digitala tjänster käver ett starkt och smart elnät, så att Caruna skall kunna trygga kunderna en så pålitlig eldistribution som möjligt under alla omständigheter.

Distributionsbolag genomgår nu en exceptionell fas där man på 10–15 år måste utföra investeringar som vanligen utförs under  40–60 år och där elnätens vädersäkerhet till slutet av 2028 lyfts till den nivå som förutsätts av elmarknadslagen. Det här orsakar höjningstryck på distributionspriserna som dock kan göras rimliga genom att fördela byggkostnadernas effekter på kunderna över en längre tid än tidigare. Arbets- och näringsministeriet utreder en ändring i lagstiftningen som kunde möjliggöra detta i enlighet med professor Partanens rapport.

”Luftledningar är mycket känsliga för de allt kraftigare extrema väderfenomen som stormar och snöbelastningar medför. Caruna har ett omfattande investeringsprojekt för byggande av ett vädersäkert elnät inom sina nätområden och projektet har nu kommit halvvägs.

Nyttan kunde konstateras redan i början av januari 2019 under stormen Aapeli när fel reparerades snabbare än förr. Carunas nätområde omfattar även områden med låg befolkningstäthet där leveranssäkerhetsgraden för el kunde i fortsättningen säkras till exempel genom att utnyttja småproducenter av energi och ellager. Även det här kunde för sin del dämpa trycket på distributionspriserna", säger Tomi Yli-Kyyny.

Carunas elnät är 87 600 kilometer långt - nätområden skiljer sig märkbart från varandra

Till Caruna-koncernen hör två nätbolag: Caruna Oy och Caruna Espoo Oy. Caruna Oy är verksam på glesbygden där det finns mycket elnät att underhålla, bygga och reparera. Caruna Oy:s kablifieringsgrad år 2018 var 49 procent och mängden nät per kund är 170 meter. Till sina distributionspriser är Caruna Oy en av Finlands 10 dyraste beroende på kundkategori. Caruna Espoo Oy är ett stadsbolag som i slutet av år 2018 hade ett elnät på 36 meter per kund och som har en kablifieringsgrad på 75 procent. Caruna Espoo Oy är ett av Finlands förmånligaste eldistributionsbolag.

I slutet av år 2018 hade Caruna 289 (276) arbetstagare. Därtill sysselsatte bolaget ett märkbart antal samarbetspartners i samband med nätförbättringsprojekt vilka sysselsatte 1 000 personer direkt och 4 000 personer indirekt.

Caruna-koncernens, Caruna Oy:s och Caruna Espoo Oy:s bokslut samt Carunas årsrapport kan läsas på bolagets webbplats caruna.fi. Årsrapporten omfattar även en redovisningsrapport i enlighet med GRI-standarderna för företagsansvarsrapportering.

Finansiella nyckeltal (IFRS)

MEUR eller enligt angivet

2018

2017

2016

Omsättning

454,1

426,4

384,0

Rörelsevinst

154,4

145,7

119,4

Rörelsevinst, procent av omsättning

34,0

34,2

31,1

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

18,5

28,8

-31,6

Investeringar

258,4

291,1

283,4

Kassaflöde efter investeringar

-132,6

-169,9

-173,8

Räntebärande nettoskuld (vid räkenskapsperiodens slut)

3 269,8

3 131,2

2 973,1

Carunas årsberättelse har publicerats på finska och på engelska.