Caruna investerar nästan 15 miljoner euro i Raseborg elöverföringsnät

Caruna investerar nästan 15 miljoner euro i Raseborg elöverföringsnät

Elöverföringsbolaget Caruna sätter igång ett investeringsprojekt med vilket man vill för-bättra elnätet i Raseborg. Projektet har stor betydelse på lokal nivå. Caruna investerar sammanlagt ca 15 miljoner euro i projekt som ämnar förbättra elnätet. Investeringarna skapar sysselsättning som motsvarar en arbetsmängd på ca 125 personers årliga arbetsinsats.

Under de två följande åren kommer elnätet i Raseborg att förbättras avsevärt. Tack vare projektet kommer invånarna på området att få njuta av smidigare eltillförsel än förut. Med denna verksamhet kommer det vädersäkra elnätet att täcka ytterligare ca 2 300 personer.

Jordkablar säkerställer tillgång till el på området

"Projektets syfte är att ersätta luftledningar som är gamla eller i dåligt skick med ett tillförlitligare jordkabelnät. Utöver att man kommer att dra kablar ska stolptransformatorer ersättas med parkskåp som tål yttre påfrestning bättre. Därtill ska automatisering ökas så det blir lättare att lokalisera eventuella fel i elnätet och att eltillförseln kan börja löpa snabbare i sådana situationer. Med dessa åtgärder vill vi öka tillförlitligheten av det lokala elnätverket, säger nätverkschef Henrik Suomi, vid Caruna.

I Raseborg kommer flera projekt att sätta igång. Med projekten vill man i Bromarv, Svartå, Fiskars, Åminnefors och Degerö-Skärlandet ersätta det nuvarande medelspänningsluftnätet med jordkablar. Sammanlagt byggs 240 km jordkablar ut och 85 parkskåp upprättas. Sammanlagt rivs luftledningar på 220 kilometer.

"Projekten kommer att avsevärt öka en smidig eltillgång. Projektet har en inverkan bl.a. på sjukhuset i Mjölbosta samt naturligtvis en mängd småhus, vars eltillförsel måste säkerställas med hjälp av ett vädersäkert elnätverk”, berättar Henrik Suomi och fortsätter: ”Planeringsarbetet för projektet har påbörjats och enligt planerna ska arbetet vara färdigt före utgången av år 2016”.

Elstationer och kraftledningar repareras

Utöver medelspänningsnätet ska en 110 kilovolts kraftledning på 40 kilometer mellan Karis-Lappvik och Karis-Åminnefors repareras under kommande år. Därtill planerar man att bygga en ny 110 kilovolts kopplingsstation i Lappvik. Med dessa åtgärder strävar vi till att förbättra högspänningsnätets tillförlitlighet och kapacitet att överföra el.

På området mellan Hangö – Raseborg utvidgas 33 kilovoltsnätet från Lappvik elstation genom att ta i bruk två nya 33 kilovolts ledningsutgång. Med dessa åtgärder kopplas elstationerna vid Bromarv och Lappvik till Carunas egna elstationer och eventuella inverkan av fel minskas medan lokalisering av eventuella fel blir snabbare.

I områdena kring Hangö och Karis kommer man att grundligt reparera även flera elstationer. Tack vare dessa arbeten kommer tillförlitligheten av elstationerna i Karis Västra, Åminnefors, Hangö, Bromarv och Lappvik att öka medan elsäkerheten tilltar och elstationernas livscykel förlängs.

Investeringar på glesbygden och i tätorter

"Elens betydelse i det moderna samhället växer för varje dag, vilket betyder att vi måste lägga enormt mycket mer vikt på elnätets tillförlitlighet än tidigare. Utöver investeringar på glesbygden kommer Caruna att rikta en del investeringar till tätorter och stadsområden. Därtill kommer Caruna att reparera det nuvarande luftledningsnätet och bygga ut det nuvarande distributionsnätet. Vi kommer att förbättra nätet så att det fungerar också under sämsta tänkbara väderförhållanden. Därtill kommer vi att investera i ett tillförlitligare nät och göra investeringar i alla delar av nätet", säger Henrik Suomi.

 

Caruna
Kommunikationsavdelningen

 

Caruna Facebook: https://www.facebook.com/caruna.fi  
Caruna Twitter: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna Linkedin: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

 

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för eldistribution till 640 000 privat- och företagskunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter direkt 340 personer och indirekt sammanlagt 1500 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 100 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Mer info: www.caruna.fi

Läs mer