Caruna fortsätter att ersätta luftledningar med markkablar i Lojo, Raseborg och Ingå

Caruna fortsätter att ersätta luftledningar med markkablar i Lojo, Raseborg och Ingå

Caruna drar markkablar med medelspänning längs en sträcka på ca 130 kilometer i Lojo, Raseborg och Ingå. Projektet, som uppskattningsvis har ett värde om 6,7 miljoner euro, förbättrar leveranssäkerheten av el för ca 1 700 personer på området medan det sysselsätter ca 67 personer.

Caruna fortsätter att driva sina omfattande nätförbättringsprojekt. De nya grävarbetena börjar i september 2017 i Isoteutari och fortsätter enligt uppskattning fram till utgången av år 2018. Det gamla elnätet ersätts och byggs ut med markkablar i Stortötar, Täkter, Svartå, Rejböle, Finnböle och Linkulla. I huvudsak kommer det gamla nätet att rivas och markarbetet att slutföras under hösten 2018 och våren 2019.

Carunas entreprenörspartner för kablagearbeten heter Vertek Oy. Entreprenören kommer att köra grävfordon och andra körfordon längs med vägarna för att sänka kablar ner i marken, och detta kan ställvis, nära arbetsplatserna, orsaka temporära störningar för trafiken.

”Vi kommer att föra ca 130 kilometer av kablar under jorden och bygga ca 100 miljövänliga kabelskåp. Därtill kommer vi att öka elnätets grad av automation så att vi kan lokalisera fel snabbare och koppla på elen snabbare efter avbrott. Med alla dessa åtgärder försöker vi att på ett avsevärt sätt förbättra leveranssäkerheten av el för människorna i området,” säger projektledare Olli Kujanperä.

Kablaget är en del av nätförbättringsprojektet som varar i ett helt årtionde

Markkablageprojektet är en del av Carunas omfattande investeringar i elnätet på Carunas alla nätområden i Finland. Syftet med nätförbättringsprojektet är att Carunas elnät som spänner sig över en sträcka om 82 000 kilometer ska vara sanerat fram till år 2028 så att det motsvarar kundernas och samhällets förväntningar.

Utöver markkablaget förbättrar Caruna elnätets tillförlitlighet med en mängd tekniska lösningar och genom att vårda skogsområden längs med ellinjerna i terrängen.

På adressen https://www.caruna.fi/sv/projektkarta får du uppdaterad information om både färdiga, pågående och planerade nätförbättringsprojekt.

Läs mer